Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM, TÜRK DÜNYASINDA LOBİCİLİK FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYINA KATILDI

Do?u Türkistan Vakf?’n?n düzenledi?i “Türk Dünyas?nda Lobicilik Faaliyetleri: Türk Dünyas? Güçlü bir Lobi olu?turabilir mi?” konulu çal??tay, Ankara Rixos Otel’de gerçekle?tirildi. Çal??taya; Unrepresented Nations and Peoples Organizations (UNPO) Onursal Ba?kan?, Do?u Türkistan Devletinin son Devlet Ba?kan? ve Türk Dünyas?n?n efsanevi liderlerinden ?sa Yusuf Alptekin’in o?lu Erkin ALPTEK?N, Do?u Türkistan Vakf? Ba?kan? Eser Saka TÜRK?STANLI ve SASAM Uluslararas? ?li?kiler Masas? Koordinatörü Cesurhan TA?’IN yan? s?ra çok k?ymetli akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri i?tirak ederek Türk dünyas?n?n lobicilik konusundaki mevcut durumunu ve yap?labilecek çal??malar, üzerinde fikir al??veri?inde bulundular.


Lobicilik faaliyetlerinin Türk Dünyas?n?n çözüm gerektiren en ivedi ve öncelikli sorunlar? göz önünde bulundurularak yürütülmesi ilkesi, çal??tayda kabul edildi. Lobicili?in sadece yabanc? ülkeler nezdinde yap?lmamas?, Türk Dünyas?n?n kendi içinde de yürütülmesinin gere?i vurguland?. Çal??tayda ayr?ca, lobicilik konusunda ortak bir platform olu?turularak çal??malar?n bu platform üzerinden sürdürülmesi benimsendi.

20140614_14151020140614_141542

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: