Twitter Facebook Linkedin Youtube

16 MAYIS’TA BAŞBAKAN ERDOĞAN’DAN ABD’YE TARİHİ REST

?lginçtir, Ba?bakan Erdo?an’?n ABD’ye gerçekle?tirdi?i 5 günlük temas maratonu ve yar?n, yani 16 May?s Per?embe günü ABD Ba?kan? Obama ile gerçekle?tirece?i zirvenin kodlar?, Türkiye’deki pek çok kö?e yazar? ve Türk medyas? aç?s?ndan yeterince küresel düzeyde okunmad?. Oysa Ba?bakan Erdo?an ile Ba?kan Obama aras?nda gerçekle?ecek olan bu tarihi önemdeki görü?me, önümüzdeki 25 y?l?n küresel ekonomi-politik düzlemi aç?s?ndan da hayati önem ta??yor.
2013 y?l? ba??na dönelim. Ba?kan Obama, birden bire Avrupa Birli?i’ne ‘Serbest Ticaret Anla?mas?’ ba?l??? alt?nda bir ça?r?da bulundu?unda, geni? bir kesim bu konuyu sadece ekonomik boyutu ile ele ald?. Oysa salt ekonomik bir bak?? aç?s? çok yetersiz kal?r. Ba?kan Obama, esasen Avrupa Birli?i taraf?na, 2. Dünya Sava?? sonras?nda olu?turulmas? karar verilen ve kendisinin öncülük etti?i ‘Atlantik ?ttifak?’ ile ilgili bir gönderme, bir geri ça??rma (recall) yapt?. 1990’lar?n ba??nda, Sovyetler Birli?i ve Do?u Bloku da??ld???nda, ??maran ve art?k ABD’ye ihtiyac? olmad???n? dü?ünen Avrupa Birli?i’ne, yeniden ‘Atlantik ??birli?i’ için bir ça?r? yapt? Ba?kan Obama.
Almanya’n?n ??mar?kl??? AB’ye ciddi bedel ödettirdi
Almanya’n?n, So?uk Sava?’?n bitimiyle birlikte, iki Almanya’n?n birle?mesi ve Sovyet tehdidinin ortadan kalkmas? ile kendi kontrolünde bir ‘Birle?ik Avrupa Devletleri’ projesine soyunmas?, Fransa’n?n da Almanya’n?n ete?ine yap??mas?, ABD’nin 1940’l? y?llar?n sonlar?ndan itibaren büyük emek harcayarak olu?turdu?u 50 y?ll?k ‘Atlantik ?ttifak?’n? da??lma noktas?na getirdi. 1999’da, NATO’nun 50. Y?l? Washington D.C.’de kutlan?rken, o zamanki Cumhurba?kan? Demirel’in ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tepkisini ve k?rg?nl???n? ne ABD, ne AB hiç anlamad?. Türkiye’nin önemini kavramayacak kadar gözü kararm?? olan Avrupa, ABD’nin himayesi olmadan küresel bir güç olaca?? sevdas?na, hülyas?na dalm??t?. Bu sevda ve hülya için, Euro Projesi’ni de zorlad?lar.
Bugün, Almanya’n?n öncülük etti?i o ??mar?k dönemin bir sonucu olarak, Avrupa Birli?i Projesi en zor günlerini ya??yor. Bir ‘Avrupa Ordusu’ kurulamad??? gibi, ‘Birle?ik Avrupa Devletleri’ projesinin en kritik saç ayaklar?ndan birisi olan ortak para birimi ‘Euro’ da neredeyse da??lma riskiyle kar?? kar??ya. Almanya’n?n öncülük etti?i arrogansl???n bedeli, bugün AB Projesi ve Euro Bölgesi ülkeleri ciddi bir itibar kayb? oldu. Avrupa’n?n sayg?nl???n? eski günlerine getirmek ad?na ortaya konabilecek çabalar ise, Avrupal? siyasilerin günü birlik politika ve endi?elerine heba oluyor.
ABD’den ‘Atlantik ?ttifak?’ için Ça?r?
2013 y?l? ba??nda, ABD Yönetimi, ciddi bir sayg?nl?k kayb? içinde olan Avrupa cephesine, birlikte ç?k?lm?? olan ‘Atlantik ??birli?i’ sürecine yönelik olarak bir ‘geri dönü?’ ça?r?s? yapt?. Bu ça?r?, s?rf Avrupal? dostlar? kurtarmaya yönelik bir ça?r? de?il. Avrupa’n?n ‘ufku’ kaybetmesi nedeniyle, Bat?l? ekonomileri önümüzdeki 25 y?l için bekleyen zorlu etab? bir ölçüde kurtarma ümidine yönelik de bir ça?r?.
OECD’nin geçti?imiz ekim ay? sonunda yay?nlad??? rapor, 2011 y?l?nda dünya GSYH’s?n?n, yani küresel ölçekte üretilen katma de?erin yüzde 40′?na hakim olan ABD ve Euro Bölgesi’nin, 2030 y?l?na kadar 10 puanl?k bir pay kayb?na u?rayaca??na i?aret ediyor. Çin ve Hindistan’?n küresel katma de?erdeki paylar? ise tek ba?lar?na, ABD-AB beraberli?ini 10 puan geçiyor.
Bu nedenle, Ba?kan Obama, 2013 y?l? ba??nda AB taraf?na ‘Serbest Ticaret Anla?mas?’ teklifi ile ‘Atlantik ?ttifak?’, beraberli?i projesi için geri ça?r?da bulunmas? bir yana, e?er Atlantik’in iki yakas? tekrar ayn? rotada hareket etmezler ise, küresel ekonomi-politik arenada ABD-AB ikilisinin etkinliklerini kaybedeceklerine dair bir hat?rlatma ve uyar?da da bulundu.
Ba?bakan Erdo?an: “Türkiye Atlantik ?ttifak?’n?n içinde mi, d???nda m??”
??te, Ba?bakan Erdo?an’?n 5 günlük ABD temaslar? ve Ba?kan Obama ile yar?n; yani 16 May?s günü gerçekle?tirece?i ikili görü?me, zirve bu aç?dan tarihi nitelikte. Çünkü, Türkiye, dönüp ABD’ye soracak: ‘Türkiye Atlantik ?ttifak?’n?n için de mi, d???nda m?? Karar?n?z? verin’. Bu, Türkiye’nin son derece hakl? oldu?u bir soru. Çünkü, e?er Atlantik ?ttifak? Projesi’nin siyasi-askeri kanad? olan NATO içerisinde, Türkiye, ABD’den sonra en kritik güç ise, Malatya Kürecik’e konu?land?r?lan radar sisteminin bir anlam? var ise, o zaman Türkiye de ABD’ye ?u mesaj? veriyor: ‘AB art?k Türkiye ile ilgili karar?n? versin. Almanya’n?n ayak diretmesi ve Türkiye’nin tam üyelik sürecindeki çifte standart uygulama, sayg?s?z davran??, 55 y?ll?k Atlantik ??birli?i süreciyle uyu?muyor.’
Ba?bakan Erdo?an’?n her aç?klamas? belirli bir stratejiye göre gündeme geldi?ine göre, Say?n Ba?bakan ‘Biz de ?anghay ??birli?i Süreci ile ili?kilerimizi h?zland?r?r?z’ dedi?inde, birileri Türkiye’de öylesine söylenmi? bir söz olarak alg?lad?ysa, vay halimize. Ve, söz buraya gelmi?ken, kaç ki?i oturup ta, Ba?bakan Erdo?an’?n ABD’de askeri törenle kar??lanmas?n?n ne oldu?unu yeterince dü?ündü.
Ba?bakan Erdo?an’?n son ABD seyahatinde bir tarih yaz?lacak ve Türkiye Atlantik ?ttifak?’n?n a?abeyi olan ABD’ye, AB taraf?na ve özellikle de Almanya ve onun ete?indeki Fransa için gereken mesaj? verecek. Türkiye, Atlantik ?ttifak?’n?n 55 y?ld?r en önemli destekleyicisi olan ve bu nedenle tüm uluslararas? kurumlarda kurulu?undan beri yer alan bir ülke olarak, her anlamda, Birle?mi? Milletlerden, NATO’ya, IMF’den, uluslararas? derecelendirme notuna, hak etti?i ve küresel konumu nedeniyle ödedi?i her türlü bedelin kar??l???n? istiyor. Umar?m, Obama Yönetimi de, Türkiye’nin bu hakl? taleplerinin gere?ini yapar. Aksi durumda, Türkiye’yi davet etmek isteyen pek çok yeni ‘kulüp’ olacak.
*****
Not: A?a??da yer alan haberin yukar?daki yaz?y? teyit eder nitelikte oldu?u dü?ünülmektedir.
“Ba?bakan Erdo?an’?n ABD’de ba?kan Obama ile yapaca?? görü?meye saatler kala ilginç detaylar ortaya ç?kt?. Erdo?an-Obama görü?mesine iki taraf da 13+1 ki?ilik gruplarla kat?lacak. Erdo?an’?n heyetinde 6 Bakan, 2 Ba?kan Yard?mc?s? ve Ay?enur Bahçekap?l? Ba?bakan’a e?lik edecek. Erdo?an’?n yan?nda bulunacak sürpriz isim ise M?T Müste?ar? Hakan Fidan olacak. Fidan’a kar??l?k ABD heyetinde de CIA Ba?kan? toplant?da haz?r bulunacak.” http://www.turkishny.com/hot-special-news/93-hot-special-news/122861-erdogan-obama-gorusmesinde-mit-cia-zirvesi#.UZShUsr_nQ4

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (1)

  1. selmand dedi ki:

    evet bakın ne güzel bir tehdt etmiş erdoğan abd yi. gezi parkı eylemleri nerelere geldi :))

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: