Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “BÖLGESEL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI”

Merkezimizce iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n üçüncüsü; 25.11.2014 Sal? günü Saat 18:30’da Genel Merkezimiz ana hizmet binas?nda gerçekle?tirilecektir.

Bu haftaki program?m?z?n konusu; “Bölgesel Kalk?nma ve Kalk?na Ajanslar?”d?r. SASAM Ba?kan yard?mc?s? H.Cesurhan TA? taraf?ndan yap?lacak sunumda, ülkemizde bölgesel kalk?nma ihtiyac?, bu ihtiyac? kar??lamak üzerine olu?turulan kalk?nma ajanslar?n?n yap?s?, çal??ma usulleri, bölgesel kalk?nmaya olan katk?lar? ve uygulama sonuçlar?, tecrübeler ?????nda anlat?lacakt?r.

Söyle?iye ba?ta üniversite ö?rencileri olmak üzere, tüm okuyucular?m?z ve halk?m?z davetlidir.

H.Cesurhan TA? kimdir?

cesurhan tas1974 Anamur do?umludur. ODTÜ ?.?.B.F, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. ?ngilizce, Arapça ve Rusça bilmektedir. Devlet yap?s?, kamu yönetimi, mali yönetim, kalk?nma ekonomisi, bölgesel kalk?nma ve kamu hukuku alanlar?nda çal??malar? bulunmaktad?r. Çukurova Kalk?nma Ajans?n?n kurulu? a?amas?nda görev alm?? ve uzun süre bu Ajans’ta Uzman olarak görev yapm??t?r. Halen Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünde Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktad?r.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: