Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖZCÜKLERİN MASUMİYETİ

Duygular?m?z?, dü?üncelerimizi, davran??lar?m?z?, hislerimizi anlatan, gündemi belirleyen, küçük ama etkisi ve etki alan? sonsuz olan ifade gücümüzdür, sözcükler… Sözcükler; koca koca cümleler, paragraflar kar??s?nda tek ba??na etki b?rakan küçük nüanslar, vurgular ve tonlamalarla güçleri kartopu gibi büyüyen, büyüleyen veya yok eden k?l?çlard?r.

Sözcük tekrarlar? da çok önemlidir. Tekrarlar?n büyüsü vard?r. Çok ve s?k kullan?ld???nda küçük ve önemsiz gibi alg?lansa da parma?a batan küçük bir i?ne, vücuda yap?lan küçük ??r?nga ya da a?r? kesici küçük haplar gibi s?k?nt?lardan, sanc?lardan kurtaran vücudu rahatlatan, mutlulu?u getiren, sorunu yok eden ama bir yandan da içten içe gizli gizli di?er hayati organlar? zehirleyen, mahveden olumsuz etkiler yarat?rlar. Geçen uzun ve hastal?ks?z sürelerde sinsi ve sessizce vücudu güçsüz dü?üren, savunmas?z duruma getiren, devam?nda çe?itli belirtiler, küçük sinyallerle asl?nda masum ve ya?am?n gere?i olan küçük a?r?lar?, rahats?zl?klar? ilaçlarla amans?z hastal?klar?n yol açt??? felaketlere dönü?türen süreci ba?lat?r. ?laçlar, vücut için art?k masum rahatlat?c?lar de?il, savunma mekanizmalar?n? çökerten, geri dönü?ü olmayan çaresizlikler, umutsuzluklara yol açan faktörlerdir. Her ?eyin fark?na varmak için art?k geç kal?nm?? ve son ba?lam??t?r.

??te kelimelerin, küçük sözcüklerin binlerce tekrar?ndan olu?an paragraflar?nda gizlenen s?rlar?n? ba?lang?çta göremeyiz. Onlar?n kullan?lmalar? ve tekrarlanmalar? bizi rahats?z etmez. Çünkü onlarda otorite, emir, ceza, azarlama, korku, diktatörlük, bask?, sava?, kan, ölüm gibi insanlara ve insanl??a bir tehdit görülmez. Kimse yap?lmak isteneni alg?lamaz, y?k?mlar? anlamaz ve sonuçlar? göremez. T?pk? küçük davran?? tekrarlar?n?n önemsenmeden yap?lmas?n?n, karakterimizde kökle?mi? sökülemeyen al??kanl?klar?m?za dönü?mesi gibi. Ve biz onun bizi tutsak eden, kar?? ç?kamad???m?z al??kanl?klar olarak karakterimize yerle?en bir virüs oldu?unu anlayamay?z. Virüsler küçüktür, görünmez ama sonuçlar? itibar?yla toplumlar? yok eden büyük y?k?mlara sebep olurlar.

Yönleri belirten sözcükleri dü?ünelim. Kötülük veya komplo içermezler. Do?u-bat?-kuzey-güney…. Co?rafyay? tan?maya, etraf? tarif etmeye, nesneleri konumland?rmaya yararlar ço?u zaman. Bulundu?umuz konumu belirler, k?blemizi tayin ederler. Güne?in do?u?unu bat???n? anlat?r?z. Rüzgârlar?n esi? yönlerine göre isim almalar?n? sa?lar. Co?rafi konumlar? tan?mlarlar. Gizemli co?rafyalar?, Uzak Do?u; geli?mi?li?iyle modernli?iyle bask?n toplumlar?, lokomotif kültürleri, sömürgecili?i, ileriyi gösteren i?aret parma??n?n do?rultusunu ve i?aret etti?i ülkeleri gösteren yere, Bat?; s?ca??, tatili ve iklim çe?itlili?ini gösteren yerlere Güney; so?uk iklimleri ve insanlar? anlatan Kuzey; geri kalm??l??? ve ac?nmas? gerekti?ini, fakirli?i, vicdanlar?m?za oynayarak yard?m etmeyi ça?r??t?ran çaresizli?i anlatan Do?u ve uzay?p giden tan?mlamalar…

Tüm bunlar?n d???nda uzun y?llara yay?lm?? siyasi senaryolar ve entrikalar?, güçlü devletlerin oynad??? oyunlar? bizlere hissettirmeden beyinleri hipnotize eden ve tepkisizle?tiren, kan?ksamam?za sebep olan, sa? vururken sol göstermeyen, tereya??ndan k?l çekercesine sessiz ama büyük oyunlar? örten, alt?m?zdaki hal?y? çekerken s?rtüstü yuvarlanana kadar hissettirmeyen sözcüklerin ba?rol oyuncusu yönler…

Do?u… Y?llarca do?u do?u diyerek geri kalm??l???, sefaleti, unutulmu?lu?u göstererek, hizmet al?m?nda ilk s?raya yükseldiler. Kalk?nmada öncelikli yöre oldular. Memurlara do?u hizmeti diyerek korku, sürgün tehdit alg?s? olu?turdular. Hatta kurban bayramlar?nda bat?da, güneyde, Orta Anadolu’da pek çok ihtiyaç sahibi varken yard?mlar?m?z? oraya göndermemizi sa?lad?lar. Tüm bunlar?n yan?nda pek çok özgürlü?ün gizli veya aç?k verilmesini sa?lad?lar. Gelinen noktada masaya yumruk vuracak kadar güçlü iradesi olgunla?m??, statüsü kesinle?mi?, ülke kaderinde rol oynayan özerkliklerin ç?k???d?r do?u… Tüm bu uzun süreçte do?u kelimesinin anla??lamad???, vicdanlar?m?za oynanarak ezilmi?lerin, haklar? gasp edilmi?lerin, sonuçta hak iddia edenlerin haklar?n? fazlas?yla alanlar olarak palazlanmas? sonucunu do?urmu?tur.

?imdi de hiçbir zarar? olmad???n? dü?ündü?ümüz yön, “kuzey” öne ç?k?yor. Sanki sadece bir co?rafyay? tarif ediyor. Ülkemizin bol ya?murlu, ormanlar? cennet kadar güzel co?rafyas? ve do?as?yla, mis kokulu yaylalar?yla, geli?meye ba?layan turizm ve yayla ?enlikleriyle, televizyon haberlerinde boy boy gösterilen zümrüt kö?emiz Karadeniz Bölgemizi anlat?yor. “Kuzeyin o?lu”, “Kuzeyin çocuklar?” “Kuzeyin incisi” gibi adland?rmalar son zamanlarda ald? ba??n? gidiyor. Bu adland?rmalar?n bence hiç bir zarar? da yoktur. Türkçenin anlat?m ve tasvirine katk? sa?lar. Peki, “kuzey” kavram?n?n tekrar? ve tekrarlanmas? “do?u”nun tekrar? ve tekrarlanmas? gibi al??kanl?k, s?radanl?k ve masumiyet mi içeriyor? Acaba at?lmak istenen küçük tohumlar?n toprak alt?ndaki olu?umu tamamlan?p kulaklar?m?zdaki tan?d?k, a?inal?k, ötelemeyen ifadelerle kuzey kuzey derken uluslararas? büyük projelerin belli grup veya devletler için ?ekillenme ve filizlenme a?amas?n?n ba?lang?c? ve görmek istemedi?imiz sahnelerin tekrar? m?d?r?

 

F. Özlem TA?

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: