Twitter Facebook Linkedin Youtube

ÖZGÜR YAŞAYAMIYORUZ

Anlam?n? bilmedi?imiz, kavrayamad???m?z, yanl?? yerlerde yanl?? anlamlar yükledi?imiz, olmam?z gereken ama olmad???m?z, s?n?rlar?n?, hareket alan?n? kestiremedi?imiz, her zaman ve her devirde a?z?m?zda sak?z yap?p uzatt???m?z özgürlük… Peki, öyle miyiz? Ne kadar özgürüz? Ne kadar olmal?y?z? Olmal? m?y?z? Ya da olam?yor muyuz? Önümüzde hep engeller ve engelleyenler oldu?u bahanesiyle görünmeyen bir duvar?n önünde bekleyip duruyoruz. Ne ileri gidiyor, ne hamle yap?yoruz. Ne de böyle bir engelin olmad???n? kendimize inand?r?yoruz. Bize verilmedi?ini, f?rsat tan?nmad???n?, bu hakk? almam?z gerekti?inden dem vuruyoruz. ?syanlar ve bahaneler…

Belki de sorun kendimizde, bak?? aç?m?zda, soramad?klar?m?zda, i?tiraf edemediklerimizde, “ben var?m” diyerek ortaya at?lamad???m?zda veya fark?ndal?klardan uzak olmam?zdad?r. Hep çerçeveler ve s?n?rlar içinde kal?yorsak, mant?k yürütemiyor, hayal kuram?yor ve varsayam?yorsak ve tüm bunlarla ak?l yürütmeyi deniyorsak, nihayetinde sonuç hep ayn? olacakt?r. Çünkü herkesin daha önce yapt?klar?n? yaparak daha önce dü?ünmü? olduklar?ndan ba?ka çözümler ve sonuçlara ula?amay?z. Ayn? yollar? deneyerek, ayn? sorular? tekrarlayarak, hep ayn? noktaya ve al???lm?? tekrarlarla ya?amaya mahkûm oluruz. Nihayetinde özgür ve özgün olamad???m?z fikrinde tutsakl??a devam ederiz.

Tek s?n?r, bizim koydu?umuz s?n?rlard?r. Ba?kalar?n?n bize engel oldu?unu iddia etmek, s?n?rlar?m?z? a?maya cesaretimiz olmad??? için midir acaba? Özgürlü?e ad?m atabilmek için insanlar?n ne diyece?ini dert etmekten, hakk?m?zda ne dü?üneceklerini dü?ünmekten vazgeçebilecek miyiz? Yapt?klar?m?za gösterilen tepkilerin, reddedi?lerin, kabul görmemelerin ve ele?tirilerin, hep bizim tutumlar?m?z?n ve ko?ullan?lm?? tav?rlar?m?z?n sonucu oldu?una kendimizi ikna edebilmeliyiz. Unutmayal?m ki etraftan ald???m?z tepkilere, özgürlü?ümüzü s?n?rland?ran ya da öyle inand???m?z davran??lara yol açan, asl?nda biziz. Bizim cesaretsiz tutum ve davran??lar?m?zd?r. Gerçek isteklerimizi ifade etmekten çekiniyoruz. Sürekli ve kaç?n?lmaz olarak ba?kalar?n?n beklentilerine uyum sa?lamak için çabal?yoruz. Ailemizin, arkada?lar?m?z?n, çevremizin, geleneklerin, patronumuzun, hocam?z?n, ba?l? oldu?umuz kurumun dü?üncelerine uyum sa?layarak, bizim irademiz d???ndakilere uymaya, dolay?s?yla resimde kaybolmaya çal???yoruz.

Tabi ki hayranl?k duydu?umuz istisna ve güçlü ki?ilikler de hayat?m?zda ve çevremizde az da olsa var olacaklar. Kendimizi küçük görme, be?enilmeme, komik veya küçük dü?me kayg?s?, bizi hep k?s?tlar veya hapseder. Kendi zincirlerimizi k?ramad???m?z için kendimizi, hayat?m?z?, gelece?imizi ve mutlulu?umuzu ilgilendiren ?eylerden utanmaktan vazgeçmedikçe ve bir ?eyleri yapma inanc?m?z ki?ili?imizde geli?medi?i sürece, haklar ve f?rsatlar verilse de özgür olamay?z. Bireyler özgür olmadan ve özgür dü?ünmeden, toplumlar da özgür olamaz. Sadece kalabal?klar aras?nda k?s?k sesle ba??rabilir, gövde gösterisi yapabilir ve kitleler içinde kendimizi ifade etti?imizi sanabiliriz. Bu alg?, toplumdaki bireylerin sindirilip yok olmas?na ve ille bir gruba veya toplulu?a ait olma dürtüsünün bask?nla?mas?na neden olmakta ve ki?ileri ben de?il, “biz” kavramlar?yla yok etmeye ba?lamaktad?r. Bunlar?n devam?nda, ne yasalar ve yönetmelikler ne de haklar, bizi özgüle?tiremeyecek; kendi fikrimiz ve davran??lar?m?z özgürle?meden bahaneleri de ortadan kald?ramayaca??z.

E?er ki al??kanl?klar?m?z?n aksine, al??kanl???m?z olmayan ?eyleri yapabilirsek ba?lang?ç için  de?i?ime karar vermi?iz demektir. Nas?l m?? Mesela en basitinden günde üç kez al???lmad?k biçimde davranarak ba?layal?m, yine günde üç kez ba?kalar?n?n bizden istediklerini reddederek irademizi harekete geçirebiliriz, bize sayg? duymay?  yine bizim tav?rlar?m?z?n belirleyece?ini bilmemiz ve itiraz?m?z?, fikrimizi ortaya koymaya kendimizi zorlamal?y?z.

?ikâyetlerimizin  bahanelerimizin nedenlerine inip bizden kaynakland???n? görüp kabul edebilirsek özgürlük denilen ula??lmayan?n asl?nda yan? ba??nda oldu?unu ve bo?a zaman harcad???m?z? üzülerek görürüz. Aileden ba?layan kurallar?n engellerin asl?nda bizi sayg?l? edepli ahlakl? olmay? amaçlayan bireyler yerine korkak, kendini ifade edemeyen, kar?? ç?kamayan, tercihini ortaya koyamayan daha ba?tan özgürlü?ü kaybeden, hep kovalad???m?z hayatta okullardaki “dur, sus, konu?ma, gülme!” ?eklindeki y?k?c? komutlarla dü?ünemeyen, dü?ünmekten ve ifade etmekten korkan tek tip insan in?a etmeye ba?l?yor. Ele?tirilen, hep eksikliklerine vurgu yap?lan, düzeltilmeye  çal???lan ama takdir ifadesi duymam??, yiye mükemmele ula?madan olumlu çabalar?  görülmeyen bizler hayallerimizdeki özgürlü?e ula?mak için adeta sistemli ?ekilde engellenerek yeti?tiriliyoruz. Buda bizi bencille?en içe kapan?k, insanlardan kaçan teknolojiyle dostlu?u tercih eden  ve ba??ml?, kimsenin müdahale edemedi?i, ele?tiremedi?i, sanal bir âlemde s?n?rs?z  özgürlü?e, kendi tercih ve hükümlerimizle farkl? ve  kar?? ç?kanlar?n olamad??? bir hayata esir ediyor. Ama bu esirlikler en büyük özgürlük san?l?yor. bu sanal ve sözde özgürlük, gençli?i konu?amayan ama mesajla ileti?im kuran, mensup oldu?u toplumum diliyle k?saltarak kulland??? için yaz??amayan, evlerde ailenin birlikte ama ayr? dünyalarda TV ve sanal dünya kar??s?nda hapsedilmi? beyinler, iradeler olarak ya?ayanlar?n özgürlükten bahsetmeleri tezat ki ne tezat  olarak tezahür ediyor.

Evet, anlam?n? hiç kavrayamad???m?z özgürlük, asl?nda insanlar?n tam anlam?yla ya?amak istedikleri bir davran?? tarz? olmad? olmayacak. Ki?ilerin özgüven eksiklikleri giderilmedikçe ve teknoloji mahpushanesi etki alan?n? geni?lettikçe, beklenmedik bir tepkiye yol açmaktan, hayal k?rkl??? yaratmaktan, reddedilmek çekingenli?inden, itirazlar?m?z? belirmedi?imiz sürece özgürlük denen kavram hep bir özlem olarak içimizde, en yak?n?m?zda ama tutmaya muktedir olamadan korkular?m?z? yenmedi?imiz müddetçe bekleyecektir. Çünkü bunu kimse bize d??ar?dan veremez bunu beklemeyelim.

.

F.ÖZLEM TA?

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: