Twitter Facebook Linkedin Youtube

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE ALEVİLİK ÇALIŞTAYIMIZ GERÇEKLEŞTİ

Birinci “Türk Milliyetçiliği ve Alevilik Çalıştayı” Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay’da, Aleviliğin Türklüğün taşıyıcı kolonlarından birisi olduğu ve Türk Milliyetçiliğinin düşünsel ve manevi temellerinin, Ocak kültürü de dâhil, Alevilik kültürü ile irtibatına vurgu yapıldı.

Yesevi-Bektaşi Oğuz Ocakları ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen “Türk Milliyetçiliği ve Alevilik Çalıştayı” yoğun bir ilgi ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yesevi-Bektaşi Ocakları Başkanı Ayhan TÜRK, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mesut Emre KARAKÖSE, Başkan Yardımcısı Cesurhan TAŞ, Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ, Prof. Dr. Gülümser HEPER, Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ, Araştırmacı-Yazar Alper Kağan ÜÇER ve birçok siyasal parti, sivil toplum örgütü yönetici ve temsilcisi ile konuya ilgi duyan yurttaşlar etkin bir katılım ve katkı sağladığı belirtilirke.

Yapılan basın açıklamasında şu hususlar kaydedildi: Ülkemizin ve ulusumuzun kanayan bir yarası niteliğindeki bir sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla iki güzide kuruluşun yöneticileri emek ve güçlerini birleştirip söz konusu sorunun taraflarını bir masa etrafında bir araya getirmişlerdir.

Uzun erimli bir çalıştaylar dizisin ilki olan söz konusu Çalıştay’a Yesevi-Bektaşi Ocakları Başkanı Ayhan TÜRK, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mesut Emre KARAKÖSE, Başkan Yardımcısı Cesurhan TAŞ, Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ, Prof. Dr. Gülümser HEPER, Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ, Araştırmacı-Yazar Alper Kağan ÜÇER ve birçok siyasal parti, sivil toplum örgütü yönetici ve temsilcisi ile konuya ilgi duyan yurttaşlar etkin bir katılım ve katkı sağlamıştır.

Çalıştay sonucunda aşağıdaki konuların öne çıktığı görülmüştür.


1-Türk Milliyetçiliği ve Alevilik konusunda yüzyılların getirdiği olumsuz bir gerilim alanı bulunmaktadır. Bu gerilimin düşürülmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla tarafların mutlaka iletişim kanallarını açık tutmaları, birbirleri ile iletişimden kaçınmamaları, birbirlerine ilişkin duygu ve düşüncelerini birbirlerinin yüzüne karşı uygun bir dille ifade etmeyi mutlaka başarmaları gerekmektedir. Taraflar, iletişimin sadece bir söz alışverişi değil, anlam, duygu ve düşünce alışverişi olduğunun bilincindedirler.


2-Alevi toplumu, Türklüğün İslam öncesi inanç, kültür, ilke, değer ve erdemlerinin modern dönemlere kadar taşınmasında taşıyıcı bir rol üstlenmiştir. İslam’ın Türklüğün değerler dünyası ile harmanlanmış biçimi Türk Aleviliği şeklinde kendini göstermiştir. Dolayısıyla, Alevilik Türklüğün taşıyıcı kolonlarından birisidir ve Türk Milliyetçiliğinin düşünsel ve manevi temelleri, ocak kültürü de dâhil, Alevilik kültürü içindedir. Bu sebeple, Sultan Selim ve Şah İsmail arasındaki savaşın yol açtığı duygusal kırılmanın düzeltilmesi için T.C. Cumhurbaşkanlığı Forsunda Safevi Devletine yer verilebilir.

3-Alevi toplumu, ahilik ve bacılar teşkilatı gibi sivil toplum örgütlenmeleri ile Anadolu’nun vatan tutulması sürecinde çok önemli bir işlev sergilemiştir. Toplumun meslekler ekseninde üretim sürecine dâhil edilmesi, üretkenliğin ve çalışkanlığın öncelenmesi ve desteklenmesi, toplumsal yararın bireysel yarara üstün tutulması gibi bugün bile insanlığın değeri ve erdemi sayılan ilkeler, Aleviler tarafından Anadolu’da egemen kılınmıştır. Emeğin, alın terinin, toplumsallığın, çalışkanlığın, üretkenliğin bugün devlet ve toplum tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi çok önemlidir.


4-Türk Milliyetçiliği, İslam öncesi unsurlar içeren Arap din anlayışının Türk Ulusuna ve Türk Devletine dayatılmasına aracılık etmez. Türk Milliyetçiliği, Arap kültürünün Türklüğe anlatılması ve benimsetilmesinin bir parçası değildir. Alevilik de, sosyalizm, komünizm, Leninizm gibi Türklüğü yok sayan ideolojik akımların bir aracı değildir. Türk Milliyetçiliğini ve Aleviliği birbirine düşürmeye gayret eden art niyetlere karşı uyanık olmak zorunludur.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: