Twitter Facebook Linkedin Youtube

SAĞLIĞIN ANAHTARI, ALIŞKANLIKLARIMIZDA YATIYOR

?nsano?lunun bir özelli?i vard?r. ?çinde do?mu? oldu?u hiçbir ?eyi takdir etmez ve sahip olduklar?n?n onu hiçbir zaman b?rakmayaca??n? zanneder. Oysa sahip oldu?unuz her ?eyi bir saniyede kaybedebilirsiniz. Ancak kaybedince neyi kaybetti?ini görüp, de?erini geç anlayanlardan olmay?n. Bu söyledi?imi hayat?n?zda sa?l?k dahil olmak üzere sahip oldu?unuzu dü?ündü?ünüz ve belki fark?nda olmad???n?z her ?eyiniz için yap?n. De?erini bilin, bütün kalbinizle ?ükredin ve kararl?l?kla koruyun. ?lk olarak sa?l?kl? oldu?unuz için ?ükrederek yaz?y? okumaya ba?lay?n ve bitirdi?inizde sa?l???n?z? korumak için gerekenleri yaparak de?er verdi?inizi gösterin.

Öncelikle iyi haber, t?p sadece hastaland?ktan sonra iyile?tirmekten ibaret de?il. Sa?l?k sisteminin maalesef sadece enfeksiyon hastal?klar?, a??lamalar alanlar? d???nda uygulanmas?n? mümkün k?lmad???, hastal?klardan koruyucu ve önleyici t?p ve hekimlik uygulamalar? diye bir alan? daha var. Sa?l?k bozulmas?n diye kutuya konup saklanacak bir ?ey de?il, her gün hayat?n?zda ne yapt???n?z, nas?l yiyip içti?iniz, neleri tercih etti?iniz, spor yapmaya, salata y?kamaya ü?enip ü?enmedi?iniz, yiyecek tercihlerinizde arada bir ?eytana uysan?z da, bunu ne s?kl?kta yapt???n?z, kumbaraya at?p unuttu?unuz paralar gibi bir gün anlaml? bir ?ey olarak kar??n?za ç?kacak. Bunun sa?l?k ve iyi ya?am olup olmayaca?? al??kanl?klar?n?z?n ne oldu?una ba?l?.

 

Kötü al??kanl?klar?n?zdan kurtulun!

??te i?in s?rr? bu. ?yi ve kötü al??kanl?klar, her gün tekrar tekrar yapt???m?z ve fark?nda bile olmad???m?z otomatik al??kanl?klar.

Bilimsel çal??malar bir eylem 66 gün boyunca yap?ld???ndan otomatik bir cevap haline geldi?ini ve beyinde yeni bir sinir yolu olu?tu?unu gösteriyor (1). Yani al??kanl?k deyip geçmeyin, iyi veya kötü, onlar çok güçlüler.

Asl?nda beynimiz bunu bize yard?mc? olmak için yap?yor. Bu ?ekilde tekrar tekrar yapt???m?z ?eyleri yaparken, zihinsel oda??m?z? ve enerjimizi ba?ka ?eylere harcayabiliriz. Örne?in yemekten sonra di?inizi f?rçalarken, ellerinizi y?karken bilinçsiz olarak bu eylem hakk?nda dü?ünmeden yapar?z. Bunun kötü yan? ise kötü al??kanl?klar edindi?imizde ayn? otomatikle?menin sa?l???m?z? mahvedebilmesidir.

Hayat? boyunca kötü (sa?l?ks?z) bir al??kanl??? otomatik hale getirmemi? bir kimse yoktur herhalde. Ama iyi haber, bu sa?l?ks?z al??kanl?klar k?r?labilir. Yerine tamamen sa?l?kl? yenisi konulabilir, çünkü harika beynimiz bunu da yapabilme kapasitesine sahiptir (2).

Örne?in, sol el ile yazan birisi sol elini kullanamad??? zaman, beyin ba?ar?l? bir ?ekilde sa? elle yazabilmeyi mümkün hale getirir. Bunun için yapman?z gereken azim, odaklanmak, s?k tekrarlamak ve kararl?l?kla pes etmemektir(3).

Bir ad?m ileri gidelim, ba??ml?l?klar da asl?nda kötü yan etkileri olan sürekli tekrarlanan bir durumdur. Ve beyinin ba?ar?l? bir ?ekilde tekrar e?itilerek eski al??kanl???n k?r?lmas? mümkündür (4).

Örne?in a??r? yemek yemek, hastalanmaya sebep olan, yedikten sonraki rahats?zl?k belirti ve hislerine ra?men, tekrarlanan bir davran??t?r. Veya ki?i bu ?ekilde yemek yemenin damarlar?n? t?kad???n?, ?eker hastal??? olu?turdu?unu, tansiyon hastas? olaca??n? veya mevcut sa?l?k durumuna hiç iyi gelmedi?ini, kanser riskini artt?rd???n? bile bile yer. Veya her sigara içen asl?nda, en az?ndan akci?er ve mesane kanseri ba?ta olmak üzere kanser riskini artt?rd???n? bilir, yine de her gün içmeye devam eder. Bunun ad? ba??ml?l?kt?r.

Al??kanl?k bazen ba??ml?l?kt?r!

Peki o zaman, özellikle y?llardan beri süren ve sa?l???m?z? tehdit eden bir al??kanl?k halihaz?rda kazanm??ken, nas?l sa?l?kl? bir al??kanl?k edinece?iz/in?a edece?iz?

En basit söylemiyle sa?l?ks?z olan al??kanl??? ç?kar?p yerine sa?l?kl? bir tanesini koyarak ve bunu ne olursa olsun sürekli tekrar ederek yeni al??kanl??? olu?turaca??z.

Kesin kararl?l?k, azim, sab?r, s?k tekrar ve devaml? destek ile ve dayan?kl?l?kla asla pes etmek yok- sonuçta ba?ar? garantidir.

Size buradan ç?k?? olmad???n? söyleyen, kötü al??kanl?klar?n?zla mutlu oldu?unu iddia eden içinizdeki negatif  sese kulak asmay?n. Onu dinlemeyin ve kararl?l???n?z? sorgulamay?n. Beyninize eskisini unutturup, yeni bir al??kanl?k kazand?rabilirsiniz. Beyniniz kesinlikle bunu yapabilecek kapasiteye sahiptir (5).

De?i?iklik yapmak için niyet edin, ve karar verin. Sonuçta olan ?ey verdi?iniz karard?r. Ba?ard???n?zda do?ru karar? vermi? oldu?unuzu göreceksiniz.

??te size baz? yeni iyi al??kanl?klar, bir parçan?z olana kadar yapmaya devam etti?inizde sonuçta sa?l???n?z üzerinde inan?lmaz yararlar?n? göreceksiniz.

  • Her ö?len çok kocaman bir salata yiyin
  • Her gün ye?il sebze yeme?i yiyin.
  • Her gün bakliyat yeme?i veya çorbas? yiyin (hafta sonu yaparsan?z hafta içi yiyebilirsiniz)
  • Ne olursa olsun, her gün egzersiz yap?n.
  • Her gün hareketsiz oldu?unuz zaman? bir saat azalt?n ve ayakta çal???n

Sa?l?kl? bir al??kanl?k olu?turman?n daha k?sa bir yolu yoktur. Ba?lang?çta bir bedel ödemeniz gerekse de hayat?n?z boyunca sa?l???n?z?n keyfini sürmek ile ödüllendirileceksiniz ve i?te “olmaya devlet cihanda, sa?l?kl? bir nefes gibi” yani bunun bedeli yoktur.

.

Nurhayat GÜL – T24

Yaz?n?n orijinali için t?klay?n?z

_____________________________________________________________________

Kaynakça:

1. Pincott, Jena; 6 Ways To Become A Creature Of New Habits; August 2013; HuffingtonPost.com

2. Williams, Ray B.; Why Old Habits Die HardWhat Managers Need To Know; March 2010; Psychology Today

3. How to Write With Your Left Hand (if Right Handed)  wikiHow.com

4. Wikipedia.org

5. Al??kanl?klar?n gücü, Charles Duhigg, Boyner yay?nlar?

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: