Twitter Facebook Linkedin Youtube

SOVYETLER DÖNEMİ, AVRASYACILIK DOKTRİNİ VE UKRAYNA ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

1917 Bolşevik Devrimi sonrası Çarlık Rejimi yıkılmış, Vladimir Ulyanov (Lenin) önderliğinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuş ve sınırları uzun bir coğrafyayı kapsayan bu birlik ömrünü yaklaşık 70 yılda tamamlamıştır. Bizler bu yazıda Sovyetleri başından bu yana ele almak yerine Sovyetlerin son demlerini ve devamında Rusya Federasyonu’nu, Sovyetlerden ayrılan devletleri ve Rusya’nın kendisini koruma politikalarını ve aynı zamanda Sovyet sonrası uluslaşma sürecine giren ülkeler ile ilişkilerini incelemeye çalışacağız.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çarlık Rejimi sonrası kurulmuş ve dünyaya farklı bir devlet rol modeli getirmiştir. Aslında komünizmin temel ilkeleri bağlamına Sovyetleri tam oturtamasak da en azından komünizme giden yolda sosyalizm basamağını aşmayı hedeflediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Vladimir Ulyanov bu önderliği sırasında sadece Rusya’nın değil tüm Avrupa’nın sosyalizme geçmesini daha sonra komünizm ideasını gerçekleştirmeyi doğru bulmakla birlikte, daha sonra komünist partide öne çıkan Stalin ise sadece Sovyetler özelinde bir komünizm olabileceğini savunmuş ve adımlarını bu bağlamda atmıştır. Sovyetlerin kurulması sonrası dünya iki kutba bölünmüş soğuk savaş dönemine girilmiştir. Soğuk savaş dönemi aslında hemen arkamızda bıraktığımız kanlı İkinci Dünya Savaşı ile birlikte dünyanın böyle bir savaş yöntemine geçişini zorunlu kılmıştır. Bu büyük caydırıcı güç (atom bombası) dünya devletlerini geride bıraktıkları savaştan ders almalarını sağlamıştır. Fakat dünya eski dünya olmaktan çıkmış globalleşmeye başlamış, teknoloji iyiden iyiye kendini göstermiştir. İki kutuplu dünyanın doğu yakasında ki Rusya’nın daha izole kaldığını görebilmekteyiz. Kutbun Batı tarafı Amerika ise daha çok gelişmekte daha büyük adımlar atmaktadır. Sovyetlerin caydırıcı güç olarak var olmasına karşın bu düzene gerektiği kadar ayak uyduramadığını ifade edebiliriz. 1970’lere gelindiğinde Rusya’da ki sosyolojik yapının yavaş yavaş Batılılaşması ve hippi dediğimiz akımlar ile daha Batı yanlısı yaşam tarzının benimsenmesi Batı kültür ve etkisi toplumda filizlenmeye başlamıştır.

Buradan hareketle ünlü Rus yazar Dostoyevski’nin ‘Batı’ da köleydik Doğu da efendiyiz’ sözü aslında yaklaşık 150 yıl gibi bir sürede Rus sosyolojisinin değişimini, milli algının yavaş yavaş kırılmaya başladığını gözler önüne sermektedir. Gençler İngilizce kelimelere merak salmış rock müzik gibi tarzlar Rusya’nın içerisine girmiş ve kapitalizm etkili olmaya başlamıştır.

 Bu dönemin sorumluluğu Gorbaçov’a kalmış, 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılmıştır. Sovyetlerin dağılmasında öncü ülkeler Baltık ülkeleri olmuş, devamında Kafkasya ve Asya devletleri de sırasıyla bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu süreçte Atlantik ve Batı Avrupa bloğu Rusya ve Ukrayna’ ya, Türkiye ise geçmiş bağları ve hedefleri doğrultusunda Türki Cumhuriyetlere enerjisini harcamaya başlamıştır. Nitekim Sovyetler dağıldıktan hemen sonra, Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler resmi olarak tanınmış, elçilikler açılmış devletleşme bağlamında yardımlar yapılmıştır. Bunun yanı sıra bazı Kafkas devletleri ve Ukrayna için Batılı devletler tarafından atılan adımlar ve daha sonra Doğu Avrupa devletlerinin NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne entegresi ile Sovyetler ’in tekrar canlandırılma ihtimalini ortadan kaldırmış, Rusya Federasyonu bulunduğu coğrafyada daha izole kalmıştır. Daha sonra Yeltsin dönemi ve devamındaki Putin döneminde etkili adımlar atılmaya çalışılmıştır.

Vladimir Putin bir KGB çalışanıdır. Rusya devlet başkanlığına kadar yükselmiş, zeki ve Rus toplum yapısını iyi bilen, dış ilişkilerinde kuvvetli bir lider olarak karşımıza çıkmaktadır. Göreve geldiğinden bu yana aslında Sovyetleri canlandırmak gibi bir hayali olmadığını belirtmiştir fakat belki Sovyetler değil ama daha revize edilmiş bir şekilde, Avrasyacılık kavramı ön plana çıkmıştır. 

Avrasyacılık Kavramı ve Bugün

Avrasyacılık kavramını ilk olarak ortaya atan aslında Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev olmuştur. Fakat bu kavramın geçmişini bilmek bize daha net fikirler verecektir. ‘Bu tasarının aslında felsefi bir kökeni vardır. 1856’da Kırım Savaşının sonunda Fransa, Birleşik Krallık ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Rusya’nın mağlubiyeti Avrupa’ya yönelik bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Rusya yüzünü Asya’ya dönmeye başlamıştır. Avrasyacı akım fiilen Rus Devrimi’nden sonra 1920’li yıllarda ve Prag, Sofya, Viyana, Berlin ya da Paris’e geçmiş düşünürler arasında ortaya çıkar. Temsilcilerinden biri coğrafyacı ve iktisatçı, Piotr Savitski, Avrupa ile Asya arasında Ural dağları ile cisimleşen ayrımı reddeder ve coğrafi olarak apayrı üçüncü bir kıtanın var olduğunu ileri sürer.’ Buradan da anlaşılacağı üzere Rusya’nın Avrupa’dan kopması ve devamında Avrupa birliğine bir alternatif olarak Avrasya Birliği oluşturmayı hedeflediği görülmektedir. Bu birlik dünyaya yeni bir kutup kazandırma eğilimi ve Rusya’nın politik çıkarlarının daha iyi korunması anlamı taşımaktadır. Sovyetlerden sonra uluslaşma sürecine giren devletler ve bu devletlere Batının verdiği destek, Rusya’nın Avrasyacılık doktrinine daha fazla eğilmesini sağlamıştır. Sovyetlerin dağılmasından hemen sonra güçler buraya evirilmiş bazı ülkelerin Avrupa birliği ve NATO’ya katılmaları sağlanmış ve Rusya bölgesinde izole bırakılmak istenmiştir.  Fakat Rusya tarihi geçmişi itibariyle bu ülkelerin sosyolojik yapılarını iyi bilmektedir ve bu da Batı’ya karşı elini güçlendirmektedir. Orta Asya ülkelerinde ki hâlihazırda var olan nüfuzunu iyi kullanmakta siyasetlerinde etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda örneğin, ‘11 Eylül Terör Saldırıları” sonrasında ABD’nin Orta Asya devletleri ile olan ilişkilerindeki olumlu gelişmeler, Obama’nın döneminde pasif bir yaklaşım sergilemektedir.

Afganistan’da ki askeri birliklerini çekme kararı alan Washington’un bu kararının gerçekleşmesinden sonra bölgedeki etkisi daha da zayıflamıştırKırgızistan’da gerçekleşen renkli devrim sonrasında Rusya’nın Orta Asya politikası ABD’nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatmak olmuştur. Çevresindeki ülkelerce sarılmak istenen Rusya buna izin vermemekte kendini zayıf duruma düşürmek istememektedir.  Avrasyacılık kavramı özelinde, Sovyetlerden ayrılan devletlerden Gürcistan, Ukrayna gibi devletler Rusya ile ilişkilerini tamamen koparmak ve Batı Bloğuna yakın olmak istemektedir. Bunun yanı sıra Azerbaycan Ermenistan ve Orta Asya’da ki Türki Cumhuriyetler de Rusya’nın varlığını göz ardı edememiştir. Burada Rusya’nın karşısına başlı başına sorun olarak çıkan ülke Ukrayna’dır. Ukrayna’ da ki eylemler, Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki devrim olarak adlandırılan hareketler, köprünün altından daha çok su akacağını göstermektedir. Hâlihazırda en son olay olarak Dağlık Karabağ savaşı sonucunda Azerbaycan’ın zaten kendinin olan topraklarına kavuşması Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmiştir. Rusya’nın birçok alanda farklı politikalar ve stratejilerle Sovyetler ’den ayrılan devletlerde etki alanlarını genişletmek istemesi iyiden iyiye kendini göstermektedir.

Ukrayna

Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz’ de ki varlığı için önemli bir yer teşkil etmektedir. 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı alması uluslararası gündemi çok meşgul etmiş, Kırım tanınmamış, hatta NATO Genel Sekreteri Rasmussen Rusya’yı NATO için bir tehdit unsuru olarak gördüklerini açıkça ifade etmiş ve bu konu uluslararası bir krize yol açmıştır. Fakat bu olaydan sonra Rusya ağırlığını Ortadoğu’ ya vererek Suriye’ye yönelik politikaları ile hem “burada da varım” diyerek bir güç gösterisi sergilemiş, hem dikkatleri buraya çekmek istemiş, devamında ise zaman kazanarak Ukrayna’nın siyasetinde daha etkin rol oynayabilmeyi ve Ukrayna’yı Avrasya denklemine entegre etmeye çalışmayı hedeflemiştir. Ayrıca Suriye konusu ile birlikte ortamın biraz daha yumuşamasını istemiştir. Bunun yanı sıra Ortadoğu’da da güç sahibi olup Ukrayna konusunda Avrupa’ya ve ABD’ye karşı elinde koz bulundurmayı da istemektedir. Ukrayna konusu günümüzde devam eden bir problem olarak masada durmaktadır. Kendisini Avrupa devleti olarak gören, nitekim Batı’dan da yardım alan Ukrayna Rus hegemonyasını tamamen reddetmekte, Avrupa Birliği’ne katılmak isteyerek sırtını Batı’ya yaslamak istemektedir. Fakat Avrupa ile Rusya arasında var olan enerji ticareti Avrupa’yı bu konu özelinde Rusya’ya sırt çevirebilecek kadar güçlü yapmamakta, aksine zayıf bırakmaktadır. Avrupa birliği sürecinin uzaması, Kırım konusunda etkili ses çıkarılmaması, Ukrayna’nın da hevesini kursağında bırakmıştır. Rusya’nın net tavrı Avrupa’nın gelgitleri Ukrayna’yı daha zor durumda bırakmış, adeta coğrafyasında yalnız kalmıştır. Rusya hala çevresinde ve Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı güçleri desteklemekte ve etkili bir güç olarak varlığını sürdürmektedir. Bu şekilde kararsızlıkların ve istikrarsızlıkların sürecek olması durumunda tarihin bize tekraren hatırlattığı üzere, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda maalesef bir takım şüpheler endişeler kendini göstermektedir. Rusya’nın Ukrayna konusunda ABD ve Avrupa ile anlaşamayacağı görünüyor olmakla birlikte, istikrarsızlık hem Ukrayna’yı, hem de Rusya’yı yeni arayışlara, yeni ittifaklara itecektir. Burada eli güçlü olanın Rusya olduğu su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ukrayna konusunda Avrupa Birliği ile ortak payda da buluşamayacak olan Rusya’nın Brexit ile AB’den çıkan İngiltere ile masaya oturması, ortak çıkarlar doğrultusunda destek arama çabaları önümüzdeki süreçte kendini gösterebilir. Bu dirsek teması sonucu Karadeniz’de ne gibi adımlar atılacağını ise hep birlikte göreceğiz.

İkram ÇİFTÇİ – Sahipkıran AKADEMİ Başkanı

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: