Twitter Facebook Linkedin Youtube

PENTAGON’UN GİZLİ ÖZEL HARP GÜCÜ: 21. ORDU

Umut Berhan ŞEN

    Geçtiğimiz günlerde ABD kamuoyunun en önemli yayın organlarından Newsweek dergisi, ‘Pentagon’un kurduğu gizli bir ordu olduğunu ve bu ordudaki personel sayısının CIA’nin ‘yer altı’ görevli sayısından 10 kat daha fazla olduğunu’ belirtti. (Bu sayı yaklaşık 5 milyona tekabül etmektedir.)

   15.01.2021 tarihli Star Açık Görüş eki için kaleme aldığım ‘ABD Nereye Gidiyor?’ başlıklı yazımda, Türkiye ve dünya kamuoyunda ilk defa söz konusu gizli ordudan ben bahsetmiştim. Bir diğer adıyla 21. ORDU.

https://www.star.com.tr/acik-gorus/abd-nereye-gidiyor-haber-1602055/

   Pentagon’un dünyanın her yerinde en özel ve gizli operasyonları ABD’nin en özel ve gizli gücü olan 21. Ordu’yu kullanarak yaptığını, ABD E. Kara Kuvvetleri Komutanı Gordon Sullıvan, ‘Umut Bir Yöntem Olamaz’ adlı kitabında detaylar ve örneklerle belirtmektedir. 21. Ordu’nun tamamen sivil giyinen ve gerçek kimlikleri gizli tutulan subaylardan ve her milletten, her meslekten ve her sosyal gruptan oluşan bir hibrit savaş gücü olduğu ifade edilmektedir. 21. Ordunun kumanda personeli bizzat en iyi Özel Kuvvetler-Rangers birliği subayları arasından seçilmektedir. Yani iyiler arasında en iyiler seçilmektedir. Gordon Sullıvan 21. Ordu’yu bu özelliği nedeniyle  ‘daima yenilmez ve ekiplerin ekibi’ olarak tanımlamaktadır. 21. Ordu’yu dünyadaki tüm özel harp organizasyonlarından farklı kılan en önemli özelliği ise silahlı operasyonların yanında toplumlara yönelik beyin yıkama faaliyetleri gerçekleştirmesidir. Pentagon ve 21. Ordu, terör örgütleri ve organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden oldukça etkin bir silah olarak kullanmaktadır. Bireyin ya da toplumun belirli konulardaki düşünce ve kanaatlerini, birtakım çıkarlar elde etmek, var olan devlet otoritesini, kamu düzeni ve güvenliğini sarsmak hedefiyle değiştirme ve yönlendirme girişimleri beyin yıkama faaliyetlerinin amacını oluşturmaktadır.

   Beyin yıkama konusunda bilinen en eski örneklerden birisi, Haşhaşi terör örgütü lideri Hasan Sabbah’ın fedailerini motive etmek için, suikast görevine yollamadan önce uyuşturucu vermesidir. Günümüzde de hem terör örgütleri hem de organize suç örgütleri aynı yöntemi kendi elemanları için kullanmaktadır. Sayısal olarak, bazı organizasyonlarda eleman olarak yüzbinlerce kişiyi bulan yeni tip terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin liderleri başta olmak üzere, pek çok elemanı ve militanı çeşitli uyuşturucu maddelere bağımlı durumdadır. Bu durumu çok iyi bilen 21. Ordu, kendisine bağlı olan pek çok terör örgütü ve organize suç örgütünü dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu trafiğine ortak olmaya yönlendirmektedir.

   21. Ordu’nun en süratli ve başarılı olduğu alan ise 5. Kol faaliyetleridir. 5. Kol faaliyetini kısaca tanımlarsak; askeri müdahale ile yenilemeyen bir kitle veya devleti, psikolojik savaş, kara propaganda, espiyonaj (casusluk), sabotaj, kontrespiyonaj (karşı casusluk) ve medya organları yoluyla yenilgiye uğratmak veya yıldırmak üzere yürütülen faaliyetler bütününe 5. Kol faaliyeti adı verilmektedir. Günümüzde pek çok gizli servis, terör örgütü ve organize suç örgütü 5. Kol faaliyeti yürütmektedir. Özellikle sosyal medya 5. Kol faaliyetlerinin temel unsuru ve itici gücü haline gelmiştir.

   Yirmi birinci yüzyılda, tüm güvenlik konsept ve paradigmalarının kökten değiştiği gözlemlenmektedir. Bu yüzyılın ilk çeyreği geride kalmak üzereyken, siyasal, teknolojik ve toplumsal dönüşümlerle eşgüdümlü olarak her geçen gün yeni tehdit biçimleri ortaya çıkmaktadır. Son 20 yıl içinde yeni beliren güvenlik tehditleri arasında en fazla ön plana çıkan, birden fazla çatışma aracını aynı politik hedef doğrultusunda ve eş güdümlü olarak kullanan hibrit tehditlerdir. Hibrit tehditler; konvansiyonel askeri kabiliyetleri, gayri nizami harp tekniklerini, terörizmi, beşinci kol faaliyetlerini, organize suç faaliyetlerini, bilgi savaşını, siber saldırıları vb. enstrümanları eş zamanlı ve koordineli kullanan aktörlerdir. Özellikle hibrit modele sahip yeni tür organize suç örgütleri, uyuşturucu ticaretinden yasadışı silah ticaretine kadar çeşitli ölçekteki yasadışı faaliyet sürdürürken, yapısal ve ideolojik açıdan çok farklı terör örgütleriyle de eşgüdüm ve koordinasyon içinde hareket etmektedir. Organize suç örgütlerinin, beşinci kol faaliyeti yürüten sosyal medya unsurlarından özel bir algı yönetimi desteği aldığı da görülmektedir.

   Hibrit terör örgütlerinin ve hibrit organize suç örgütlerinin ortaya çıkmasına ve güçlenmesine zemin hazırlayan en önemli aktörün, otorite boşluğu olduğunun bilinciyle şu tedbirlerin alınması elzemdir:

 -Kamu düzeni ve güvenliğine yönelik etkin ve sahada var olan bir güvenlik politikası yürütmek.

-Hibrit terör örgütlerini ve organize suç örgütlerini destekleyen devletleri caydırma gücüne sahip konvansiyonel bir orduya ve çok güçlü bir istihbarat servisine sahip olmak.

-Hibrit teröristlerin gayrı nizami harp tekniklerine başvurma ihtimalini dikkate alarak paramiliter gruplara karşı mücadele etme vasfına sahip güvenlik birimlerine sahip olmak.

-Teröristlerin ve organize suç örgütlerinin algı yönetimi, psikolojik savaş, kara propaganda ve dezenformasyon girişimlerine anında gerçeklerle yanıt vermek.

 -Kritik alt yapıların fiziksel ve siber tehditlerden korunmasına ilişkin strateji yürütmek.

   21. Ordu’ya bağlı çalışan terör ve suç örgütlerinin hedefindeki kurumlarımızın başında Milli İstihbarat Teşkilatımız, Emniyet, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gelmektedir. Özellikle, İçişleri’ne bağlı olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’nin NATO’ya bağlı olmayan en büyük silahlı ve konvansiyonel operasyon gücüdür. Bu realite, Pentagon’un da dikkatinden kaçmamaktadır.

    Unutmadan ekleyelim; Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı ya da kısaltılmış adıyla TAKM, Jandarma Genel Komutanlığımızın öncülüğünde Kafkaslar ve Orta Asya’da bulunan Türk ülkelerinin askerî statülü kolluk kuvvetleri arasında bilgi ve tecrübe değişimini sağlamak ve herhangi bir iç veya dış güvenlik tehdidi karşısında müdahalede bulunmak, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemek amacıyla kurulan uluslararası askeri organizasyondur.  Bu başarılı ve rasyonel organizasyonun faaliyetleri özellikle son 4 yılda hız kazanmış ve belirli bir ivme yakalamıştır. Dolayısıyla, hibrit terörün ve organize suç örgütlerinin hedefinde İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’mızın olmasına şaşırmamak gerekir. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı JÖH ve JÖAK birliklerimizin hem terörle hem de başta uyuşturucu olmak üzere organize suçla olağanüstü sert bir mücadeleye girmesi, son günlerde devletimizin bütünlüğüne ve kurumlarına karşı, terör örgütleri ve organize suç örgütlerince sürdürülen psikolojik harekât ve beşinci kol faaliyetlerinin kamuoyunda belirgin hale gelmesine neden olmuştur. Kuşkusuz bu tür hibrit tehditlerin ve psikolojik saldırıların 21. Ordu’nun küresel saldırı karakteristiğine uygun olduğu bir gerçektir.

   Günümüzde 21. Ordu’nun küresel çapta dizayn ettiği terör faaliyetleri ve organize suçla mücadelenin yanında, çağdaş iç güvenlik anlayışının öngördüğü başka alanları da içeren yeni bir teşkilatın kurulması gerekmektedir. Bu teşkilat, iç güvenliğin bir merkez altında toplanması esasına uygun olarak “İç Güvenlik Teşkilatı” olarak tanımlanabilir. Bu teşkilat, ülkemize yönelik tüm hibrit tehditleri etkisiz hale getirecek güçte operasyonel bir kurum olarak inşa edilmelidir. İç Güvenlik Teşkilatı’nın, ülkemizin diğer güvenlik kurum ve birimleriyle sağlıklı bir eşgüdüm ve koordinasyon ile müşterek çalışabilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir ‘Hibrit Terörle Mücadele Merkezi kurulabilir. Bu yeni model sayesinde, hibrit terörle ve organize suçla mücadeledeki tüm faaliyetlerin konfigürasyon ve koordinasyonunun tek bir merkezden sağlanması mümkün olacaktır. Zira hibrit terör örgütlerine ve yeni tür organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin de hibrit bir karaktere sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, ilgili devlet kurumlarında hibrit tehditlere karşı farkındalık oluşturmak, yeni risk ve tehditler karşısında devletimizin mevcut kapasitesini daha da güçlendirmek ve organize suçun ülke sınırlarını aşan boyutu karşısında uluslararası işbirliği tesis temek için yukarıda ifade ettiğimiz yeni güvenlik paradigmasının inşa edilmesi gerekmektedir.

umutsen91@outlook.com

Umut Berhan ŞEN Hakkında

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Okumayı çok küçük yaşlarda (okul öncesi) öğrendiğinden beri tarihe olan ilgisi hiç bitmedi. Lise yılarına geldiğinde, çeşitli internet site ve gazetelerinde yazmaya başlamıştır. Yayınlanmış bir adet tarih araştırma kitabı ve bir adet polisiye-casusluk türünde romanı bulunmaktadır. Günümüzde ise düzenli olarak ulusal basında yazmaya devam etmektedir. Bu yayın organları ve gazetelerin başlıcaları; ATAYURT Tarih Dergisi (devam), STAR Gazetesi AÇIK GÖRÜŞ EKİ (devam-halen AKŞAM Gazetesi yayın organı olarak devam etmektedir.), YURT Gazetesi (devam), -KARAR Gazetesi, CUMHURİYET Gazetesi (devam), HİSTODİA Tarih Dergisi (devam), MİSAK (Milli Stratejik Aaraştırmalar Kurulu-devam) Yayınlanmış kitapları: SAHİPKIRAN EMİR TİMUR (Araştırma-ATAYURT Yayınevi-2019 Nisan), FIRÇA TEMASI (Polisiye-casusluk seri roman-ATAYURT Yayınevi-2019 Kasım) Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji Eğitimi alan yazar, Gazi Üniversitesi Sanat tarihi bölümünü de bitirmiştir. Ayrıca İstanbul İşletme Enstitüsü’nde Finansal Yönetim eğitimi ve sertifikası almıştır. Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Silah Sanatı ve Teşkilat’ı Mahsusa konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivinde Türk İstihbarat Tarihi, ATATÜRK’ün Yaşamı, Teşkilat’ı Mahsusa ve 1. Dünya Savaşı konusunda araştırma, inceleme ve tetkiklerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli araştırma merkezlerinde ‘work shop’ ve yuvarlak masa çalışmalarına da katılmaktadır. Devlet Tiyatroları için yazdığı ve henüz yayınlanmamış ‘ENVER’ adlı bir tiyatro eseri de bulunmaktadır. Bununla birlikte, tiyatro eserleri konusunda eleştiri yazıları da kaleme almaktadır. Yazar, Ahmed Yesevi Vakfı üyesi ve genel sekreteridir. Ayrıca Azerbaycan Kültür Derneği üyesi ve Türk Anıtlar Derneği yedek yönetim kurulu üyesidir.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: