Twitter Facebook Linkedin Youtube

“KARİYER UZMANLIK MESLEĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ SEMPOZYUMU” SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

11 Uzmanlık Derneğinin birlikte organize ettiği Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 10 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi’nde (TODAİE) gerçekleştirildi. Sempozyumun Sonuç Bildirgesi, aşağıda yer almaktadır.

“KARİYER UZMANLIK MESLEĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ SEMPOZYUMU – ANKARA 10 MAYIS 2018” SONUÇ BİLDİRGESİ

Günümüz dünyasında en önemli yatırım ve zenginlik kaynağının yetişmiş insan gücü olduğu kabul edilmektedir. Kariyer Uzmanlık müessesesi ise bahsi geçen insan kaynağının önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Kariyer Uzmanlık sistemi son yıllarda neredeyse bütün bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarına uzman istihdam etme imkânının getirilmesi ile kamunun geneline yaygınlaşmıştır. 2017 Referandumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ve Başbakanlık kurumunun kaldırılacak olması kariyer uzmanlık mesleği açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu hususlar dikkate alınarak aşağıda belirtilen uzman Derneklerinin katkıları ile “Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü Ve Geleceği Sempozyumu” 10 Mayıs 2018 tarihinde TODAİE’de gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda bir yandan kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan kariyer uzmanlık tüm boyutlarıyla ortaya konulmuş, diğer yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra Başbakanlık ve bağlı kuruluşları uzmanları başta olmak üzere kariyer uzmanların geleceği konusunda mevcut senaryolar analiz edilmiştir. Yapılan bilimsel oturumlarda akademik bir çalışma esası benimsenmiş ve yorum, katkı soru-cevap gibi interaktif yöntemler uygulanmıştır. Ele alınan konu başlıklarına ilişkin olarak başlıca aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

-Kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapılarında ve insan kaynakları planlama süreçlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla liyakat esasına dayalı bir terfi sistemi için dinamizm sağlamak amacıyla uzman kadroları, etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmelidir.

-Bilgi ve becerilerin arttırılmasına yönelik ödüllendirme mekanizmaları kurulmalı, yabancı dil tazminatı cazip bir düzeye ulaştırılmalı, uzman personelin orta düzey yöneticilikte (daire başkanı, genel müdür yardımcısı) yetiştirilmeleri sağlanmalı ve böylece geleceğe hazır hale getirilmelidir.

-Kariyer uzman meslek mensuplarının hiçbir mesleki taassubu yoktur. Uzmanlık dışında bütün kariyer meslek gruplarının işbirliği ve uyum içinde çalışması uzmanların şiarıdır. Uzman personel, bütün kamu personel rejiminin ele alındığı zeminlere katkı sağlamaktadır ve bu katkı devam edecektir.

-Uzmanlık, iş süreçlerini güçlendirir ve zenginleştirir. 3046 sayılı Kanun çerçevesinde dikey örgütlenmiş Bakanlık teşkilatlarında geleneksel bürokrasi en basit bir rutin yazının bile memur, şef, şube müdürü, daire başkanı gibi 6-7 paraftan geçerek tekemmül etmesi, süreci uzatmaktadır. Uzman personel uzmanlaştığı alanda resmi yazıları ya da mevzuat taslaklarını doğrudan hazırlamakta ve karar alıcı makamlarla uyum içinde çalışmaktadır. Siyasete dahi ayak direyen, bir vesayet odağı olarak tanımlanan ve zaman zaman oligarşik bir hal alan bürokrasinin ilacı uzmanlığın yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesidir.

-Uzmanlığın güçlendirilmesi, emanetin ehline verilmesidir. Kariyer uzmanlar iyi üniversite ve bölümlerden yüksek derecelerle mezun olmuş, en az bir yabancı dil bilen, birçoğu yüksek lisans ve doktora mezunu, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve gelişmeye açık bir meslek grubudur. Uzmanlar değişimin ve dönüşümün öncüsüdür. Politika belirleyici ve politikaları analiz eden, mevzuat hazırlanması ve uygulanmasında aktif görev üstlenen eylem planlarını oluşturan, faaliyet programlarını şekillendiren, yurtdışında ülkemizi ve kurumlarını layıkıyla temsil eden uzman personel kamu yönetimi reformlarının çekirdek gücüdür.

-Görevden alınan ve uzman kökenli olmayan daire başkanı ve üstü idarecilerin uzmanlığa atanması uygulaması kariyer ilkesini zedelemektedir. Bu nedenle bu ve benzeri türdeki uygulamalar son bulmalıdır.

-Mali ve özlük haklar adaletle yeniden düzenlenmelidir. Kariyer sistemi yeniden yapılandırılmalı, başuzmanlık ve kıdemli başuzmanlık kadroları ihdas edilmelidir.

-Özellikle teknik personelin olduğu Bakanlıklarda uzmanların yürütmesi gereken görevleri teknik personelin üstlenmesi ile uzmanların yeterince değerlendirilememesi ile insan kaynakları etkin kullanılamamaktadır. Uzmanlığın yeni ihdas edildiği bazı kurumlarda ise uzman personele yönelik mobinge varan uygulamalar yapılmaktadır. Bakanlık teşkilatında asıl söz sahibinin uzmanlar olması sağlanmalıdır.

-Son yıllarda azalan yurt dışı eğitim ve staj olanakları yeniden artırılmalıdır.

Kariyer uzmanlık sisteminin geldiği boyutların, Türk bürokrasisindeki yeri ve etkinliğinin, kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu rolün, bu statünün öneminin, felsefi temellerinin ve hukuksal statüsünün düzenlenişinden kaynaklanan sorunların tartışılması ve değerlendirilmesinin akademik bir sempozyuma konu olması, önemli bir girişimdir. “Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” isimli Sempozyumla bu hedef gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili bilimsel tartışmalar yapılmış ve çözüm önerileri ortaya konulmuş, alanında eser sahibi ve çalışmaları bulunan ya da bu konuya ilgi duyan akademisyen, uzman ve diğer araştırmacıların tebliğleri yer almıştır.

Kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı sempozyuma katkı sağlayanlara teşekkürlerimizi sunarız. Sempozyum Düzenleme Kurulunda temsil edilen;

Başbakanlık Uzmanları Derneği

Devlet Personel Uzmanları Derneği

Hazine Uzmanları Derneği

Kamu İhale Uzmanları Derneği

Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği

Yasama Uzmanları Derneği ile birlikte,

Avrupa Birliği Uzmanları Derneği

Çevre ve Orman Uzmanları Derneği

Devlet Gelir Uzmanları Derneği

Maliye Uzmanları Derneği

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

temsilcileri işbu sonuç bildirgesini kabul edip imzalamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: