Twitter Facebook Linkedin Youtube

SAHİPKIRAN AKADEMİ YÖNERGESİ

Kuruluş:

Madde 1. Sahipkıran AKADEMİ, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) bünyesinde üniversite öğrencileri ve mezunlarının (gençlerin) kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik oluşturulmuş bir platformdur.

Sahipkıran AKADEMİ, hiçbir etnik, dini ve ideolojik ayrım yapmaksızın tüm gençlere açıktır.

Amaçlar:

Madde 2. Sahipkıran AKADEMİ’nin amaçları;

a) Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacak akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek,

b) Gençlerin birlikte çalışma ve etkinlik/organizasyon gerçekleştirme yeteneği kazanmalarına yardımcı olmak,

c) Gençlerin akademik çalışmalarını yayınlayabilecekleri bir platform sağlamaktır.

Faaliyetler

Madde 3. Sahipkıran AKADEMİ bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

• Eğitim ve staj programları düzenleme,

• Beyin fırtınaları, yuvarlak masa toplantıları ve paneller düzenleme,

• Stratejik araştırmalar gerçekleştirme,

• Analiz ve rapor hazırlama,

• Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirme,

• Kariyer destek programları düzenleme,

• Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenleme,

• Kültürel etkinlikler düzenleme,

• Dergi ve bülten yayınlama,

• Üyelerinin akademik çalışmalarını web sayfası üzerinden yayınlama.

Üyelik

Madde 4. Sahipkıran AKADEMİ, hiçbir etnik, dini ve ideolojik ayrım yapmaksızın tüm gençlere açıktır. Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir.

1- Üyelik formunu doldurarak Akademi yönetimine ulaştırmak (Form için tıklayınız),

2- Akademi amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak,

3- Üniversite yönetimince haklarında disiplin cezası verilmemiş olmak,

Üyelik başvurusu, Sahipkıran AKADEMİ Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, karara bağlanır.

Üyeliğin sona ermesi:

Madde 5. Aşağıdaki durumlarda üyelik kendiliğinden sona erer.

1- Akademinin amaçlarına uygun davranmamak,

2- Üniversite yönetimince disiplin cezası ile cezalandırılmak,

3- Sahipkıran AKADEMİ’nin tarafsızlığına şüphe düşürecek tutum, söylem ve davranışlarda bulunmak,

4- İstifa etmek.

Ayrıca Akademi Yönetimi, üyenin faaliyetlere devamsızlığını göz önünde bulundurarak üyeliği sona erdirebilir.

Yapılanma:

Madde 6. Sahipkıran AKADEMİ’nin kurumsal yapısı, aşağıdaki şekilde oluşur.

A- Merkez Yönetimi: Akademi Başkanı başkanlığında 7 üyeden oluşur. Başkan ve Başkan Yardımcısı dışındaki üyeler, Akademi Başkanı tarafından atanır.

1- Başkan: Başkan, SASAM Başkanı tarafından atanır.

2- Başkan Yardımcıları; İki başkan yardımcısı, Başkanın önerisi üzerine SASAM Başkanı tarafından atanır. Başkan yardımcılarının görev dağılımı, Başkan tarafından belirlenir.

3- Genel Sekreter

4- Medya Sorumlusu

5- Proje Sorumlusu

6- Dış İlişkiler Sorumlusu

Sahipkıran AKADEMİ Yönetim Kurulu üyeliği, en fazla üç yıl sürer.

B- Üniversite Temsilcilikleri: Üniversite Temsilcilikleri, bir Üniversite Temsilcisi başkanlığında, merkez yapılanmasına benzer şekilde teşkilatlanırlar. Üniversite Temsilcileri, Akademi Yönetimince atanır. Üniversite Temsilci Yardımcıları ile Temsilcilik Genel Sekreteri, Medya, Proje ve Dış İlişkiler Sorumluları ise Üniversite Temsilcisi tarafından atanır.

Üniversite Temsilciliklerinin üniversiteleri bünyesinde Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Topluluğu adıyla resmi topluluk oluşturmaları teşvik edilir.

Yetki ve Sorumluluklar

Madde 7. Akademi Merkez Yönetimi, her ay için aylık faaliyet takvimi oluşturur ve bunu SASAM Genel Sekreterine sunar. Belirlenen takvim dışında etkinlik yapılması söz konusu olduğunda, SASAM Genel Sekreterinin onayının alınması zorunludur.

Üniversite Temsilcilikleri, her ay için aylık faaliyet takvimi oluştururlar ve Akademi Başkanına sunarlar. Belirlenen takvim dışında etkinlik yapılması söz konusu olduğunda, Akademi Başkanının onayının alınması zorunludur.

Merkez Yönetimi ve Üniversite Temsilcilikleri, her ay 3. maddede sayılan faaliyetlerden en az bir faaliyet gerçekleştirmek zorundadır.

SASAM, Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler için lojistik destek sunar.

Akademi Yönetimi, yayınlanmak üzere yönetime gönderilen çalışmaların incelenmesi ve yayına hazırlanması için en az üç kişiden oluşan bir Editörler Kurulu oluşturur.

Üniversite Temsilcilikleri Akademi Yönetimine, Akademi Yönetimi ise SASAM Başkanına ve SASAM Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yürürlük, Yürütme ve Değişiklik

Madde 8. Bu Yönerge, SASAM Yönetim Kurulunun onayını müteakip yürürlüğe girer ve SASAM Başkanı tarafından yürütülür. SASAM Yönetim Kurulu, Akademi Yönetim Kurulunun önerisi veya kendi inisiyatifiyle Yönergede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (1)

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: