Twitter Facebook Linkedin Youtube

YEMEN’E MÜDAHALE VE BÖLGESEL SAVAŞ TEHLİKESİ

Husi (?ii) isyanc?lar, Sünni a?iretler, Suui Arabistan ve di?er Körfez ülkeleri, ?ran, El Kaide ve I??D’in ç?karlar?n?n çat??t??? bir sava??n içinde olan Yemen’de i?ler, Suudi Arabistan liderli?indeki körfez ülkelerinin Husilere kar?? askeri operasyon ba?latmas?yla daha da karma??k hale geldi.

Yemen’de durum o kadar kötü ki, ba?ta ABD, ?ngiltere ve Türkiye olmak üzere pek çok ülke, büyükelçiliklerini kapay?p buralardaki personelini çekti, Körfez ülkeleri de temsilciliklerini güneydeki Aden’e ta??d?.

Daha önce ba?kent Sana’y? ele geçiren isyanc? ?ii Husiler, Cumhurba?kan? Hadi’nin kaçt??? ülkenin güneyindeki Aden kentine ilerliyor. K?z?l Deniz’i Aden Denizi’ne ba?layan, y?lda yakla??k 20.000 geminin geçi? yapt??? Bab-ül Mendeb Bo?az? Aden’de.

Husilerin Kontrolünde Bulunan Bölgeler

yemen_houthi_controll

Tüm bu ya?ananlardan sonra Yemen D??i?leri Bakan?, Arap Birli?i’ne “askeri müdahale” ça?r?s?nda bulunmu?tu. Suudi Arabistan’?n ABD Büyükelçisi Adel el-Cubeyr, ülkesinin bu ça?r?ya cevap verdi?ini ve Husilere kar?? Yemen’de askeri operasyon ba?latt???n? aç?klad?. Cubeyr, “Suudi Arabistan’?n, Yemen Devlet Ba?kan? Abdrabbuh Mansur Hadi’nin me?ru hükümetini korumay? amaçlad???n?” ve hava sald?r?lar?n? kapsayan operasyona Körfez ülkelerinin de destek verdi?ini söyledi. ABD’nin de operasyona destek verdi?i aç?kland?. Beyaz Saray sözcüsü Bernadette Meehan, Ba?kan Barack Obama’n?n, askeri operasyona lojistik ve istihbarat deste?i verme yetkisini verdi?ini söyledi.

Peki, Yemen bölgeyi daha geni? çapl? bir sava??n içine çekebilir mi? Bugün itibariyle bölgesel bir sava??n ilk ad?mlar? at?lm?? gözüküyor.

2010’da Husilere kar?? s?n?rda hava sald?r?s? düzenleyen Suudi Arabistan, ?ran’?n “bölgede mezhep ayr?m? tohumlar? ekmesine izin vermeyece?ini” ve Hadi’yi destekleyece?in söylüyordu. Bugün itibariyle sözlerinin arkas?nda durarak, Hadi’ye destek amac?yla Yemen’e müdahalede bulundu.

Operasyon ard?ndan patlama seslerinin Sana’da ve Sana havaalan?nda duyulabildi?i bildiriliyor. Operasyonda sivil ölümlerinin de ya?and??? iddia ediliyor. AFP haber ajans?na konu?an yetkililer ?ehrin bir bölgesinde en az 13 ki?inin öldü?ünü söyledi.

Reuters haber ajans? ise Husilerin liderlerinden Muhammed el-Bukhaiti’nin “Suudi Arabistan’?n Yemen’deki sald?r?s?n?n bölgede geni? çapl? bir sava?? ba?latabilece?ini” söyledi?ini aktard?.

Kaynak: BBC Türkçe

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: