Twitter Facebook Linkedin Youtube

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK SİBER SALDIRISINA MARUZ KALMIŞ

Günde yakla??k 1 milyon varillik ham petrolü Hazar Denizi’nden Türkiye’nin Akdeniz k?y?lar?na ula?t?ran Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt? (BTC), küresel enerji oyununun önemli parçalar?ndan biri say?l?yor. 1,768 kilometrelik hat üzerinde Erzincan’?n Refahiye ilçesi yak?nlar?nda 5 A?ustos 2008’de bir patlama meydana gelmi?ti.
btcO dönem, Türk makamlar? sabotajdan ?üphelenmi?; PKK sald?r?y? üstlenmi?ti. Sonras?ndaki soru?turmada, patlaman?n nedeni ‘teknik ar?za’ya ba?land?. ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, ad? aç?klanmayan dört farkl? Bat?l? kayna?a dayanarak patlaman?n sebebinin sofistike bir siber sald?r?s? oldu?unu öne sürdü. Patlamadaki silah bir ‘klavye’ idi. Sald?r?n?n büyüklü?ü Amerikan Donanma Sava? Koleji’nden Profesör Derek Reveron’a göre ‘siber sava??n tarihini tekrar yaz?yor’. 2006’dan beri 2 milyar varilden fazla petrol ta??yan BTC’deki patlamayla ilgili Bloomberg’in iddialar?:
1 milyar dolar zarar
1,678 kilometrelik hatt?n her santimi ve içerisindeki bütün hareketler sensör ve kameralarla kontrol ediliyordu. Bir metre çap?ndaki boru hatt? yeralt?na gömülüydü. Yang?n durumunda belli k?s?mlar? izole etmek ve s?z?nt?lar? engellemek için sübaplarla donat?lm??t?. Bas?nç, petrol ak??? ve di?er göstergelerin an an merkezi kontrol odas?nda toplanmas?yla dünyan?n en güvenli boru hatlar?ndan biriydi. Göstergeler uydular taraf?ndan da toplan?yordu. 5 A?ustos’ta 23.00 sular?nda gerçekle?en patlaman?n olu?um a?amas?n? sistemin öngörememi? olmas? çok garipti. Patlama ancak 40 dakika sonra; bir güvenlik görevlisinin alevleri görmesiyle ö?renilmi?ti.
Alarm sisteminin neden çal??mad??? ara?t?r?l?rken sisteme d??ar?dan giri? oldu?u tespit edildi. Hackerlar alarmlar? kapatm??, ileti?im sistemlerini kesmi? ve ham petrol üzerindeki, normalde kontrol alt?nda tutulan bas?nc? yükseltmi?ti. Uydulara bile ak???n?n kesilmesi kuvvetle bir ‘jamming’ faaliyetini gösteriyordu.
Hackerlar a?a güvenlik kameralar? üzerinden girmi?ti. Windows i?letim sisteminde çal??an ve alarmlar? yöneten bir bilgisayara virüs yerle?tirilmi?ti. Art?k hackerlar istedi?i yere giriyordu. Alarm? harekete geçirmeden petrol üzerindeki bas?nç art?r?ld?.
Patlama an? da dahil olmak üzere 60 saatlik güvenlik kamera kay?tlar? hackerlar taraf?ndan silindi.
Ayn? a?a ba?l? tek bir k?z?lötesi kamera, patlamadan günler önce boru hatt?n?n yan?nda ellerinde laptoplarla yürüyen iki ki?inin görüntüsünü kaydetti. ?ki ki?inin üzerinde herhangi bir arma ya da i?aret ta??mayan siyah üniforma benzeri k?yafetler vard?.
Üç hafta sonra hat tekrar çal??maya ba?lad?. Fakat 30 bin varilden fazla petrol çevreye saç?lm??t?. Türkiye günde 500 bin dolar, BP ve ortaklar? günde 5 milyon dolardan fazla zarara u?rad?. Azerbaycan, ihracatta 1 milyar dolardan fazla para kaybetti.
Bat?l? istihbarat kurumlar? ara?t?rmalar?n? sürdürdü. Bloomberg’e ara?t?rmay? yapan 4 ki?i, ad?n?n aç?klanmamas? ?art?yla konu?tu. Üçü görevde, biri emekli üst düzey ABD’li yetkililer iddiay? do?rulad?.
Amerikan istihbarat?na göre ba? ?üpheli Rusya. Sald?r?n?n 2010’da ?ran’?n nükleer program?n? kesintiye u?ratan Stuxnet virüsünden iki y?l önce gerçekle?mi? olmas?; siber tehdit yaratmada hackerlar?n dü?ünülenden ileride oldu?unu ortaya koydu. Bloomberg’e göre BTC’ye sabotaj, ABD’nin boru hatlar?n?n güvenli?i hakk?nda ?üphelerini hakl? ç?kard?.
Milliyet– Haberin orijinali için t?klay?n?z.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: