Twitter Facebook Linkedin Youtube

SAHİPKIRAN AKADEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Üniversite ö?rencilerine çal??malar?n? yay?nlayabilecekleri bir platform sa?lamak ve ö?rencilerin kendilerini geli?tirmelerine katk? sa?lamak üzere, Merkezimiz çat?s? alt?nda olu?turulmu? bir yap? olan Sahipk?ran AKADEM? hakk?nda, 11 Kas?m Sal? günü saat 19:30’da SASAM Ba?kan Yard?mc?s? Mesut UYAR‘?n ba?kanl???nda bilgilendirme toplant?s? düzenlenecektir. SASAM Ankara ofisinde düzenlenecek toplant?ya, tüm üniversite ö?rencileri davetlidir. Konuyla ilgili dar kapsaml? ilk toplant?, 4 Kas?m Sal? günü düzenlenmi?tir. Sahipk?ran AKADEM? hakk?nda detayl? bilgiye, buradan ula??labilir.

Merkezimizde düzenlenen staj program?na ve a?a??da detaylar? verilen gezi programlar?na kat?l?mda, Sahipk?ran AKADEM? üyelerine öncelik verilecektir.

Gezi Programlar?: Merkezimizce yürütülen ve ?çi?leri Bakanl??? Dernekler Dairesi Ba?kanl???nca desteklenen “Üniversite Ö?rencilerinin Karar Alma Mekanizmalar?na Kat?l?m?” ba?l?kl? proje kapsam?nda, 6 Güneydo?u iline düzenlenecek 12 günlük ve Nev?ehir Hac?bekta? ilçesine düzenlenecek günübirlik gezilere, 20′?er üniversite ö?rencisi kat?lacakt?r. Gezilerin 2015 bahar?nda düzenlenmesi planlanmaktad?r. Geziye kat?lacak ö?rencilerin seçiminde, Sahipk?ran AKADEM? üyesi ö?rencilere öncelik verilecektir.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: