Twitter Facebook Linkedin Youtube

IRAK VE SURİYE’DE TÜRKMEN DRAMI KONULU PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİ

SASAM ?stanbul Temsilcili?inin düzenledi?i; Ortado?u’daki son geli?meler sonras?nda Irak ve Suriye’de ya?ayan soyda?lar?m?z?n ya?ad?klar? dram ve Türkmenlerin gelece?ine ili?kin öngörülerin payla??ld??? “Irak ve Suriye Türkmeneli’nde Türkmen Dram? ve Türkiye” ba?l?kl? panelimiz, 26 Ekim Pazar günü gerçekle?ti.

SASAM Ba?kan? Süleyman ERDEM’in aç?l?? konu?mas? ve SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre KARAKÖSE’nin moderatörlü?ünde gerçekle?ecen panelde; Dr.Nefi DEM?RC? (Türkmeneli ?nsan Haklar? Derne?i Onursal Ba?kan?), Prof.Dr.Suphi SAATÇ? (Fatih Sultan Mehmet Üniv.Ö?retim Üyesi) ve Av.Ali ÖZTÜRKMEN (Suriye O?uz Boylar? Derne?i Kurucu ve Onursal Ba?kan?) Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin sorunlar?n? ve önerilerini payla?t?lar.

Panelistlerin üstünde mutab?k kald?klar? en önemli husus; Irak ve Suriye’de ya?ayan soyda?lar?m?z?n bu topraklar?n Osmanl? Devleti’nden ç?kt??? 1918’den beri böyle ac? bir dönem ya?amad?klar?na dair idi. Di?er bir mutabakat noktas? ise; Türkiye’nin insani yard?mlar?n?n takdire ?ayan oldu?u ancak Türkmenlerin öncelikli ihtiyaçlar?n?n güvenlik ve siyasi hamilik oldu?u yönünde idi. Hem Irak, hem de Suriye Türkmenlerinin birlikte ve bir an önce bir Kurultay toplamalar? ve ba??ms?z bir Türkmen Meclisi olu?turmalar? gerekti?i de, mutabakat sa?lanan önerilerden biri idi.

Panel sonras?nda Ba?kan?m?z ve Genel Sekreterimiz, SASAM ?stanbul Temsilcili?i sorumlular?yla bir araya gelerek, ?stanbul’da gerçekle?tirilmesi planlanan di?er faaliyetler hakk?nda isti?arelerde bulundular.

De?erli panelistlerimize, panelin organizasyonunu üstlenen SASAM ?stanbul Temsilcili?i mensuplar?m?za ve de?erli dinleyicilerimize te?ekkür eder, panelin hay?rlara vesile olmas?n? dileriz.

 IMG-20141027-WA0004075 istanbul paneli20141026_145810

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: