Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM, TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM PLATFORMU’NDA TEMSİL EDİLİYOR

SASAM, 2. Türk Dünyas? Sivil Toplum Platformu Çal??tay?’na kat?ld?. SASAM’? çal??tayda, Çal??tay?n birinci aya??na da kat?lan SASAM Ba?kan Yard?mc?s? Cesurhan TA? temsil etti. Say?n TA?; Platformun tüzük, kurulu? ve çal??ma prensiplerinin belirlenmesi ve geni?leme ile ilgili faaliyetlerini yürütmek üzere olu?turulan ?cra Heyeti Üyesi olarak seçildi.

SASAM olarak, Platforma çal??malar?nda ba?ar?lar dileriz. 

———-

TÜRK DÜNYASI S?V?L TOPLUM PLATFORMU SONUÇ B?LD?RGES?:

Do?u Türkistan Vakf? taraf?ndan, 27.09.2014 tarihinde Ankara Rixos Grand Hotel’de düzenlenen “2. Türk Dünyas? Sivil Toplum Platformu” çal??tay?na, milletvekilleri, akademisyenler, strateji ve dü?ünce kurulu?lar?, dernek, vak?f ve konfederasyon yetkililerinden olu?an 30 STK temsilcisi kat?lm??t?r.

Yap?lan müzakereler neticesinde;

– Platformun isminin, platform tüzü?ünün yürürlü?e girece?i zamana kadar “Türk Dünyas? Platformu” olarak kabul edilmesine ve bir amblem çal??mas? yap?lmas?na,

– Platform Daimi Genel Sekretaryas?na Do?u Türkistan Vakf? Ba?kan? Eser TÜRK?STANLI SAKA’n?n getirilmesine,

– Platformun kendi çal??ma mekan? olu?turuluncaya kadar merkezinin ?stanbul’da Do?u Türkistan Vakf? olmas?na, Ankara’da çal??malar?n Türk Boylar? Konfederasyonu binas?nda devam ettirilmesine,

– 1 ve 2. toplant?ya kat?lan STK te?kilat temsilcilerinin “Kurucular Meclisi”ni olu?turmas?na,

– Platformun tüzük, kurulu?, çal??ma prensiplerinin belirlenmesi ve geni?leme ile ilgili faaliyetleri yürütecek olan bir “?cra Heyeti”nin olu?turulmas?na,

– ?cra Heyetine;

Dr. Nesrin GÜNEL ?ÇAY( Türk Boylar? Konfederasyonu Genel Sekreteri-Yörükler-Türkmenler Derne?i Genel Ba?kan?

Dr. Ömer KUL (Do?u Türkistan Vakf? Genel Sekreteri)

Cesurhan TA? (Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi Yurtd??? Masas? Uzman?)

Gürkan AVCI (Demokratik E?itimciler Sendikas? ve Ara?t?rma Merkezi Genel Ba?kan?)

Hakan BENL? (Nogay Türkleri Kültür ve Dayan??ma Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Gülersoy (K?r?m-Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi)

Prof. Dr. Konuralp ERC?LASUN (Gazi Üniv. Tarih Bölüm. Ö?retim Üyesi)

seçilmesine,

– Platforma üye kabul edilmesi hususunun, müracaatlar?n yap?laca?? Daimi Genel Sekreterlik taraf?ndan “?cra Heyeti”ne iletilmesine ve ?cra Heyeti taraf?ndan kabul veya reddine,

Daimi Genel Sekreterli?in yönlendirmesi ile ?cra Heyetinin platformun kurumsalla?mas? ad?na çal??malara ivedilikle ba?lamas?na oybirli?i ile karar verilmi?tir.

Kamuoyuna sayg? ile duyurulur. 30.09.2014

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: