Twitter Facebook Linkedin Youtube

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MEZUNLARI DA MAĞDUR

Daha önce sitemizden duyurulan; “T?bbi Sekreterlik” ve “Sa?l?k Kurumlar? ??letmecili?i” Önlisans Bölümlerinden mezun olanlar?n kar??la?t?klar? sorunlar?n bir benzerini, Turizm ??letmecili?i ve Otelcilik mezunlar? da ya?amakta. Ya?ad?klar? s?k?nt?lar? ifade edebilmek için “On binlerce turizm i?letmecili?i mezunu art?k ma?dur olmas?n!” kampanyas? düzenleyen Bölüm mezunlar?; Gençlik ve Spor Bakanl???, Kültür ve Turizm Bakanl???, TCDD Genel Müdürlü?ü, PTT Genel Müdürlü?ü ve DS? Genel Müdürlü?ü’ne hitaben a?a??daki dilekçeyi haz?rlay?p, kampanya sitesi change.org adresinden imzaya açt?lar:

“Turizm ??letmecili?i ve Otelcilik mezunlar? olarak, ciddi bir istihdam s?k?nt?s? ya??yoruz. Kamusal alanda bizlere kadro aç?lmad??? gibi ba?ta Turizm ve Kültür Bakanl??? olmak üzere mavcut olan kadrolar?m?za da ba?ka bölümlerden personel istihdam edilmektedir. Özel sektörde ise müte?ebbisler, kar marj?n? yüksek tutmak aç?s?ndan e?itimli personel yerine daha dü?ük ücretlerle turizmcili?i beden i?çili?i seviyesine indirgemi?tir. Son zamanlarda ana ak?m medyada bahsi geçen turizmde ?iddet ya da Türkiye turizmini olumsuz ?ekilde etkileyecek haberlerin artmas?n?n nedenlerinden biri de budur. Haliyle bu bizi hem üzmekte hem de istihdam sorunu ya?ad???m?z için uzun vadeli planlar yapamamaktay?z. Gerek Turizm ve Kültür Bakanl???, gerekse Gençlik ve Spor Bakanl???’na ba?l? YURTKUR ve yine kamu dairelerine ait misafirhanelerin personel al?mlar?nda Turizm ??letmecili?i ve Otelcilik mezunlar?n?n nitelik kadrolar?na (4873) yer verilmesini istiyoruz. KEndi alanlar?m?zda farkl? fakülte mezunlar?n?n görev almas? hem kurumu zedelemekte hem de bizim önümüzü tamamen kapamaktad?r.” (Kampanyaya imza vermek için t?klay?n?z)

Bu vesileyle; kalk?nmada en önemli unsur olan insan kaynaklar? yönetimine dair bir an önce bir strateji haz?rlanmas?n?n, önümüzdeki y?llarda hangi alanlarda insan kayna??na ihtiyac?m?z oldu?unun belirlenmesinin ve yüksekö?retim kurumlar? bölümleri ile kontenjanlar?n?n bu verilere dayanarak tekrar revize edilmesinin gereklili?inin alt?n? bir kez daha çiziyor ve SASAM olarak, Turizm ??letmecili?i ve Otelcilik Bölümü mezunlar?n?n ma?duriyetlerinin bir an önce giderilmesini diliyoruz.

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi – SASAM

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: