Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM İNGİLTERE ŞUBESİ KURULUYOR

SASAM ?ngiltere (Birle?ik Krall?k) temsilcisi Ahmet Ferruh ÖNCÜ, SASAM’?n ?ngiltere ?ubesinin olu?turulmas? ve ?ngiltere Türk toplumu ile ?ngiltere’de e?itim gören Türk ö?renciler için yap?labilecek faaliyetler üzerine fikir al??veri?inde bulunmak üzere, SASAM Ba?kan? Süleyman ERDEM ve SASAM Yurtd??? Türkler Masas? Koordinatörü Zafer TEK?N’i ziyaret etti.

?sti?areler sonucunda; SASAM’?n ?ngiltere yap?lanmas?na ili?kin bir yol haritas? belirlendi. ?ngiltere’de e?itim gören Türk ö?rencilerin staj yapabilecekleri ve bu vesileyle ?ngiltere’yi ve ?ngiliz kurumlar?n? daha iyi tan?yabilecekleri bir örgütlenme modelinin verimli ve etkili olaca?? konusunda fikir birli?ine var?ld?. Ayr?ca SASAM ?ngiltere yap?lanmas?n?n Ekim ay? içinde ?ekillenmesi öngörüldü.

SASAM ?ngiltere ?ubesinde görev almak, faaliyetlerine kat?lmak veya SASAM ?ngiltere ?ubesine sponsor olmak için, Say?n ÖNCÜ’ye  +(44) 78 8543 3729 nolu hattan veya “ahmetferruh@sahipkiran.org” adresinden ula??labilir.

?ngiltere Temsilcimiz Say?n ÖNCÜ’ye çal??malar?nda ba?ar?lar dileriz.

20140915_175250

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: