Twitter Facebook Linkedin Youtube

ÇİN KENDİ TANKER FİLOSUNU OLUŞTURUYOR

Rusya’n?n Sesi – Çin, dünya tanker ta??mac?l??? piyasas?na ciddi meydan okuyor. Devlet taraf?ndan kontrol edilen iki en büyük nakliye ?irketi, 30 Eylül tarihine do?ru, ulusal tanker filosunun temeli olacak holding kuracaklar.


?thalat maddesi üzerindeki kontrolün artt?r?lmas?, Çin’in küresel projesinin amaçlar?ndan yaln?z biridir. Bu yöndeki çabalar do?rultusunda; China Merchants Shipping (CMES) ve Sinotrans & CSC Holdings ?irketleri 12 A?ustosta ortak ?irket kuracaklar?n? ilan ettiler. Amaçlar? gizlenmiyor; dünyada en büyük olan tanker filosunun meydana getirilmesi… Sonuçta petrol ta??nmas?yla ilgili global piyasada rekabetin artaca??n? kaydeden Uzak Do?u Enstitüsünden uzman Yakov Berger, ?unlar? anlatt?:


“Eskiden Çin yabanc? gemileri kiralard?, ?imdi ise tam tersine, petrol tankerlerine ihtiyac?n? kendi kar??layacak ve kiralamak için onlar? ba?ka ülkelere teklif edecek.”

Çin’in bu hamlesiyle art?k birçok küçük ta??mac?, geleneksel sipari?lerden yoksun kalabilecek. Üstelik iflas eden ?irketler, Çin için kolay av haline gelebilecek, çünkü tanker filosunun kurucular? yeni gemiler sipari? etmekten ba?ka, kullan?lm?? gemileri de sat?n alacaklar?n? art?k aç?klam?? oldular. Ayr?ca, yeni Çin filosunun sayesinde tanker tonaj arz?n?n art???, navluna ciddi bask? yapacak. Art?k ?imdiden suya indirilen yeni petrol veya kuru yük gemisi ta??mayla ilgili hizmet bedelinin azalt?lmas?n? öngörüyor. Tanker filosunu kurmakla ilgili Çin amaçlar?n?n biri bu olmaz m?? “Zolotoy Monetn?y Dvor” (Alt?n para darphanesi) ?irketinin ba?kan yard?mc?s? Aleksey Vyazovskiy anlat?yor.


Evet, bu çok do?ru, Çin, kontrol alt?na alabilece?i tanker hacimlerini birle?tirerek navlunu dü?ürmeyi dü?ünüyor. Çin, en büyük petrol ithalatç?s?… Ta??ma ile ilgili unsurun art???na de?il, dü?mesine büyük ilgi gösteriyor.


Bundan daha 4 y?l önce Çin, tanker filosuna 1milyon küsur para yat?raca??n? aç?klam??t?. O s?rada onun 80 petrol tankeri vard?. 4 y?lda bu miktar?n iki kat?na ç?kar?lmas? görevi ortaya konuldu. ?üphesiz bu strateji yerine getirilmi? olacak. Petrol piyasas? analizcisi Aleksey Turbin anlat?yor.


Çin, siyasi sorunlar da içinde, birçok ticaret sorununda kendi oyun kurallar?n? teklif ediyor ve bunlar? aktif ?ekilde hayata gerçekle?tiriyor. Tanker filosu i?te bu sorunlardand?r. Tanker filosu, Çin’e petrol ve petrol ürünleri ithalat? için altyap?n?n sa?lamla?t?r?lmas?na yönelik önemli bir varl?kt?r. As?l bu y?l Çin, Amerika’y? geride b?rakarak dünyan?n en büyük petrol ithalatç?s? oldu. Çin, petrol üreticisi ülkelerin ço?unda mevzilerini peki?tirmi? oldu. Bu maddenin nakliyat? aç?s?ndan mevzilerin sa?lamla?t?r?lmas?, ?üphesiz dünyada Çin etkisinin art???n?, ulusal ç?karlar?n? sa?lamakla ilgili yetene?ini yans?tmakta.


Tanker filosuna yap?lan yat?r?mlar, ayn? zamanda ülkeye enerji ta??y?c?lar?n?n ithaliyle ilgili siyasi risklerin azalt?lmas?n? amaçlayan önleyici tedbirdir. “Arbat kapital” yat?r?m ?irketinin analisti Vitaliy Gromadin anlat?yor.


Çin’de para var, bu yüzden navlun konusunda Bat? ile sözle?melere giri?memek için o kendi ?irketini kuruyor. Çünkü ileride farkl? siyasi de?i?imler yer alabilecek. Örne?in, ?ran’a uygulanan yapt?r?mlar? Çin daha kolay ?ekilde devre d??? b?rakabilecek. ABD’nin bu bölgedeki askeri-siyasi bask?s? dikkate al?narak, navlun ko?ullar?n?n ülke için fahi? olmas? halinde, Ortado?u petrolünden ba??ml?l???n? azaltmayabilir.


Yeri gelmi?ken kaydetmek gerek ki, ?ran ?irketleri, Çin’in tanker filosuyla rekabete dayanamayacaklar?n ilki olabilecek. Uzmanlar, yapt?r?mlar?n kald?r?lmas? halinde, ?ran’?n tanker filosunun mevzilerini yeniden kurmak için zamana ihtiyac? olaca??n? san?yor. ?ran, VLCC s?n?f?ndan 37 gemiye sahip. Uydu takip sistemlerinin verilerine göre 16’s?, petrolün depolanmas? için kullan?yor. Ambargo ko?ullar?nda petrolün korunmas? için ba?ka yer yoktu. Bu demektir ki, uzun zaman içinde ?ran gemileri k?talararas? ula??m yollar?na ç?kamayacak. Çin’in ?ran petrolünün ana ithalatç?s? oldu?u dikkate al?n?rsa, her ?eye göre tankerleri, petrolün tekel ta??mac?lar?na dönü?ebilmeleri olas?d?r.

Rusya’n?n Sesi Radyosu – Haberin orijinali için t?klay?n?z

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: