Twitter Facebook Linkedin Youtube

GENÇ İSLAM DEVLETİ EL KAİDE MİLİTANLARININ PRESTİJİNİ ELLERİNDEN ALIYOR

Reuters – Gizlenen, insans?z hava araçlar? sald?r?lar?n?n hedefinde olan ve Bat?’ya art?k ciddi bir darbe vuramayan El-Kaide’nin ya?lanan liderleri, kendilerini Usame bin Ladin’in gerçek varisleri olarak gören Irak ve Suriye’deki ultra-radikal genç militanlar ile giri?tikleri güç sava??n? kaybediyorlar.

Hemen hemen bir nesil boyunca Bat?y? ve onun Arap müttefiklerini hedef alan belli belirsiz bir a? görünümünde olan El-Kaide, potansiyel militanlar için bir kuluçka ortam? haline gelen a??r? cihatç? sosyal medya forumlar? ve Twitter hesaplar? kar??s?nda art?k giderek eski, yorgun ve etkisiz kal?yor.

Bat?l? yetkililer bu a??n halen en önemli tehdit oldu?u yönünde ?srar ediyorlar, zira Arap ülkelerinde ya?anan karma?a bunlar?n organize olmas?na bir dereceye kadar olanak sa?l?yor: Suriye ve Yemen’de tecrübeli gerillalar ve usta bomba imalatç?lar? aras?nda kendine yer buluyor.

11 Eylül 2001’de ABD’ye yap?lan sald?r? esnas?nda okul ça??nda olan genç ?slamc?lar, günümüzde 60’l? ya?lardaki Eymen el-Zavahiri’nin liderli?ini yapt??? El-Kaide’den ilham almak yerine kendisine bir halifelik tasarlam?? olan bir Sünni Müslüman grubundan ilham al?yor.

Sözde ?slam Devleti’nin destekçileri, Irak’taki ?iilere yönelik mezhepçi sald?r?lara ve Suriye’deki hükümet güçlerine yap?lan sald?r?lara hayranl?k duyuyorlar ve bu tür bir ?iddetin 2011 y?l?nda ABD güvenlik güçleri taraf?ndan öldürülen Usame Bin Laden taraf?ndan savunulan Bat?’ya kar?? geni? çapta yürütülen sava??n bir parças? oldu?una eminler.

Radikal ?slamc? gruplar aras?nda nesil farkl?l???ndan kaynaklanan bu ayr?m, El-Kaide’nin uluslararas? militanl?k konusundaki üstünlü?ünü tehdit etmekte, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi, Washington ve Pennsylvania’da yakla??k 3,000 ki?inin ölümüne neden olan uçak kaç?rma eylemlerini organize eden bir grup için ciddi bir prestij kayb?na neden olmaktad?r.

Irak ?am ?slam Devleti (I??D) olarak bilinen ?slam Devleti halifeli?ini ilan etti?i 29 Haziran 2014 tarihine kadarki süreçte, özellikle de geçti?imiz ay yapt??? h?zl? at?l?m ile Irak’taki genç takipçilerini canland?rm??t?r.

ABD ?stihbarat birimleri Suriye ve çevresinde yakla??k 7.000 ile 23.000 aras?nda ?iddet yanl?s? radikalin bulundu?u, bunlar?n ço?unlukla Avrupa’dan gelen yabanc? sava?ç?lar olduklar?n? tahmin ediyor. Bölgedeki diplomatlar bu sava?ç?lar?n ço?unun Irak’ta da konu?lanm?? olan ?slam Devleti için sava?t?klar?n? ifade ediyor.

Cihad?n Kalesi

EL KA?DE’N?N AMACI VE YAPILANMASI

EL KA?DE’N?N AMACI VE YAPILANMASI” – Oukumak için t?klay?n?z

Kendisini “Halife” di?er bir deyi?le Devlet Ba?kan? ilan eden Ebu Bekir El-Ba?dadi’nin liderli?ini yapt??? bu grubun üyeleri kafa kesme, çarm?ha germe ve toplu katliam faaliyetleri yürütmü?, Suriye’de yay?lma göstermelerinin ard?ndan 2013 y?l?nda El-Kaide ile anla?mazl??a dü?mü?tür.

Sürgündeki Suudi muhalif Said El-Fakih’in Reuters’e yapt??? aç?klamada, militanlar?n prestiji aç?s?ndan halifeli?in ilan edilmesinin, akabinde Musul’un 10 Haziran 2014 tarihinde ele geçirilmesi ile elde edilen askeri ba?ar? kadar önemli olmad???n? ifade etti. Sözlerine “Halifelik ilan? güçlü bir ses ama Irak’ta geni? bir alan?n ele geçirilmesi ba?ar?s? kadar etkili de?il, ve bu zaferin bölgenin tamam?nda büyük bir psikolojik etkisi var” diyerek devam etti.

El-Kaide üyesi hiçbir grup ?slam Devleti’ni kabul etmemekte, El-Kaide’ye sempati duyan din alimleri ?slam Devleti’ni ele?tirmekte, I??D’in Suriye’deki El-Kadiye yak?n gruplara kar?? ?iddet kullanmaya yönelmesine kar?? ç?kmaktad?r.

Alimlerin I??D’i reddetmesi El-Kaide için zü?ürt tesellisinden öteye geçmemektedir. Analistlere göre halifeli?in ilan?, din alimlerinden övgü almak için yap?lan bir?ey de?il, potansiyel yeni kat?l?mlar hesaplan?larak giri?ilen bir harekettir.

Birçok insana göre, I??D’in Irak ve Suriye’yi kapsayan bir cihat kalesi yaratmas? ve online ortamlarda ba?ar?l? bir ?ekilde tan?t?m?n? yapmas?, El-Kaide’nin yakla??k on y?ld?r Bat?’ya kar?? ciddi bir sald?r? yapamamas?na k?yasla daha iyi durumda oldu?unu göstermektedir.

?slamc?lar aras?nda bahsetti?imiz bu farkl?l?klar kaybolmu? de?il. Örne?in Yemenli bir din adam? olan Abdülmecit El-Heetari, 15 Temmuz 2014 tarihinde kendisine ait Twitter ve Facebook sayfalar?nda payla?t??? mesaj?nda El-Kaide’yi ele?tirmi?tir.

Abdülmecit El-Heetari, El-Kaide liderlerinin Asya’da sakland???n? vurgulayarak ?u soruyu soruyor: “?eriata göre kim daha de?erli ve güçlü ve de itaat edilmeyi hak ediyor? Üyeleri ve liderleri sürekli kaç?? halinde olan gizli bir organizasyon mu yoksa gücünü ve yetkisini halktan ve ak?ldan alan aç?k bir rejim ve bir devlet mi?”

Fantazi Dünyas?

Tumturakl? sözler söyleyerek tart??man?n gerilimini art?ran Abdülmecit El-Heetari, El-Kaide’nin ?slami Devleti “fantazi dünyas?”nda arad???n?, liderlerinin “çöllerde, çöplüklerde, da?larda ve vadilerde” ömürlerini tükettiklerini ifade etmektedir.

El-Kaide’ye en yak?n olan Güney Asya ülkelerinde bile El-Kaide’ye kar?? duygular kar???k durumdad?r.

Usame Bin Ladin’in 90’l? y?llarda s???nd??? yer olan Afganistan’da örgütlenen Taliban, Müslümanlar?n a??r?l?ktan uzak durmalar?n? ve birlik halinde olmalar?n? te?vik eden, aç?k bir ?ekilde ?slam Devleti’ni hedefleyen bir mesaj yay?nlam??t?r.

Özel olarak, baz? Taliban komutanlar? Reuters’e yapt?klar? aç?klamada, El-Kaide’yi k?zd?rmak istemediklerini, El-Kaide’yi bölgede NATO birliklerine kar?? yürüttükleri sava? için uzun vadeli bir müttefik olarak gördüklerini dile getirmi?lerdir.

Baz? Taliban komutanlar?, I??D konusunda oldukça heyecanl?; 30’lu ya?larda bir militan, “geçmi?te birlikte olduklar? onlarca arkada??n?n ?imdi I??D saflar?nda” oldu?unu söylüyor.

?slam Devleti’nin etraf?nda süre gelen tart??malar yaln?zca Irak ve Suriye’de gruba kat?l?mlar ile s?n?rl? de?il. Online mecrada ?slam Devleti’ni destekleyen ve kar?? ç?kan din alimleri aras?nda ya?anan bir propaganda sava?? da söz konusu. Princeton Üniversitesi’nde doktora yapan Cole Bunzel, ?slam Devleti’nin en etkili sesinin Bahreynli bir din alimi olan ve henüz 29 ya??nda oldu?u ifade edilen Turki El-Binali oldu?unu ifade ediyor.

Turki El-Binali, I??D’in yeni nesil cihatç?lar?n inançl? ruhunu temsil etti?ini, bunlar?n halihaz?rda cihatç? entellektüeller taraf?ndan çizilmi? olan çerçeve ile ili?kilerini koparmak ve kendi yollar?n? çizmek istediklerini belirtiyor.

El-Kaide’nin Sessizli?i Ak?ll?ca De?il

Üst düzeyde yap?lan tart??malar jenerasyonlar aras? ayr??may? vurgulamaktad?r. Bin Ali, Ürdünlü din adam? ve etkili ve bir cihatç? dü?ünür olan Ebu Muhammed El-Makdisi’nin eski bir müridi idi.

Makdisi, ?slam Devleti’ni alenen k?nad???n? aç?klad???nda, Bin Ali ve Makdisi’nin yollar? ayr?ld?. Makdisi, Bin Ali gibi genç ve ultra radikal din alimlerinin ya?l?lara sayg? göstermedi?ini ileri sürdü.

“K?deme sayg? gösterin” diyerek genç alimleri uyaran Makdisi, onlar? “en iyi ve en zeki entellektüellerinin omuzlar?nda yükselmek ve ard?ndan o entellektüelleri kötülemek” ile suçlamaktad?r. Geçmi? tarihlerde Bin Ali, ya?l? bir militan?n ?slam Devleti’ne yönelik ele?tirisini ya?l?l???n getirdi?i bir “kafa kar???kl???”na ba?lam??t?.

Baz? anti terör uzmanlar?, El-Kaide’ye ba?l? gruplar?n ünlerini korumak maksad? ile çabalar?n? ikiye katlayarak Bat?’ya yönelik dikkat çekici sald?r?lar düzenleyebilece?inden endi?e ediyor. Ama ayn? zamanda bu propaganda çal??malar?, sönük görünmektedir.

El-Kaide’den uzun süre önce ayr?lan El-Ba?dadi ile ilgili olarak El-Kaide lideri Zevahiri bu yeni halife hakk?nda bir yorum yapmam??, bunun yerine yaln?zca Usame Bin Ladin’i anan nostaljik videolar payla?m??t?r. Baz? ?slamc?lar ise bu durumdan etkilenmemi?tir. Londra’da ya?ayan M?s?rl? din alimi Hani El-Sibai “Liderlerin ve onlar?n alt?ndaki ki?ilerin yeni halifeli?in ilan? hakk?nda hiçbir aç?klama yapmamas? ve sessizliklerini korumalar? ak?ll?ca de?il” diyor ve ekliyor “?mal? ve üstü kapal? sözler i?e yaramayacakt?r. Aç?k, net, anla??l?r ve yasaklay?c? ifadelerin kullan?lmas? gerekmektedir”.

.

William Maclean, Reuters – 23.07.2014

Yaz?n?n orijinali için t?klay?n?z.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: