Twitter Facebook Linkedin Youtube

YARGIDA MÜTHİŞ KAPIŞMA

Gazeteport Cemaate yak?n üyeler, Balyoz hâkimleri hakk?ndaki inceleme talebine kar?? blok halinde ret oyu kulland?. Yarg?tay’? sil ba?tan de?i?tirecek üye seçimi ise cemaat-hükümet çeki?mesi yüzünden kilitlendi.

—–

Hâkimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu (HSYK) içindeki cemaate yak?n üyeler, Ergenekon ve Balyoz heyetleri hakk?ndaki soru?turma ve incelemeleri kilitledi. HSYK Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal karar? vermesinin ard?ndan Balyoz davas?na bakan ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi heyeti hakk?ndaki ?ikâyeti oyçoklu?uyla reddetti. 10 üye Balyoz heyeti hakk?nda inceleme yap?lmas?n? isterken, cemaate yak?n üyeler blok halinde ret oyu kullan?nca, karar için gereken 12 rakam?na ula??lamad?. Ergenekon heyeti ile 17 Aral?k soru?turmalar?n? yürüten Zekeriya Öz ve Muammer Akka?hakk?ndaki inceleme talepleri de benzer ?ekilde reddedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uluda?’?n haberine göre; HSYK Genel Kurulu, çar?amba günü ola?an toplant?s?n? gerçekle?tirdi. Toplant?da, HSYK 3. Dairesi’nin özel yetkili hâkim ve savc?lar hakk?nda inceleme yap?lmas?na yer olmad???na ili?kin kararlar?na yap?lan itirazlar görü?üldü. Toplant?n?n ana gündemlerinden birini; Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davas?nda dijital deliller aras?ndaki çeli?kilerin giderilmemesi ve Hilmi Özkök ile Aytaç Yalman’?n tan?k olarak dinlenmemesi nedeniyle adil yarg?lanma hakk?n?n ihlal edildi?i karar? olu?turdu. HSYK 3. Dairesi, bu ihlal karar? sonras? ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi Ba?kan? Ömer Diken ile üyeler Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve Aytekin Özanl? hakk?nda inceleme ba?lat?lmas? talebini reddetmi?ti. HSYK Genel Kurulu, önceki günkü toplant?s?nda bu itiraz? de?erlendirdi. ?brahim Okur ve Zeynep Nilgün Hac?mahmuto?lu’nun aras?nda bulundu?u 10 üye, Balyoz heyeti hakk?nda inceleme ba?lat?lmas?n? istedi. Ancak cemaate yak?n oldu?u belirtilen üyeler, itiraz?n reddedilmesi yönünde oy kullan?nca Balyoz heyeti soru?turulmaktan kurtuldu. Balyoz hâkimleri hakk?nda inceleme ba?lat?lmas?na gerek olmad???n? savunan üyeler, AYM’nin karar?n? tan?mad?. Bu üyeler, mahkemenin Özkök ve Yalman’? tan?k olarak dinlemek zorunda olmad???n?, konunun Yarg?tay taraf?ndan da onand???n? savundu.

HSYK Genel Kurulu, yine benzer ?ekilde ?ike savc?s? Mehmet Berk, 17 Aral?k operasyonunu yürüten Zekeriya Öz ve Muammer Akka? hakk?nda inceleme ba?lat?lmas?n? taleplerini reddetti. Bu karara da 10 üye muhalif kald?. Öz’e ili?kin incelenmesin denilen olaylardan birinin Marmaris’te bir otelde uzun süre kalmas?na ili?kin iddialar oldu.

Gökçe’nin istifas? kabul edilmedi

Üye Teoman Gökçe, HSYK 1. Dairesi’nin 2517 ki?ilik kararnamesine ‘k?y?m’ diyerek daire üyeli?inden istifa etti?ini aç?klam??t?. Bu durumu de?erlendiren Genel Kurul, daire üyeli?inden istifa etmek gibi bir uygulaman?n olmad???na hükmederek, Gökçe’nin istifas?n? kabul etmedi. Bu kararla birlikte Gökçe’nin 1. Daire’deki görevi devam etmi? oldu.

Balyoz’a sürgünler onand?

Genel Kurul, Balyoz davas?na bakan heyetin, 17 Aral?k operasyonun ard?ndan ?stanbul d???na sürülmesine yapt??? itiraz? da de?erlendirdi. Cemaate yak?n üyeler, itiraz?n kabul edilmesini istedi. Ancak genel kurul ço?unlu?u, itiraz? reddetti. Ancak bir tek eski Ergenekon savc?s? Ercan ?afak’?n itiraz? kabul edildi. 17 Aral?k operasyonunun hemen sonras?nda ?stanbul Ba?savc?vekilli?i görevinden Kocaeli Savc?l???’na atanan ?afak, HSYK taraf?ndan itiraz üzerine Küçükçekmece Savc?l???’na atand?. Bu ataman?n gerekçesinin ?afak’?n e?inin ?stanbul Çapa’da çal??mas? gösterildi. Bu karara HSYK’nin yüksek yarg? kökenli üyeleri muhalefet etti.

Yarg?tay kilit

Son yarg? paketi kapsam?nda dairelerin sil ba?tan yenilenece?i Yarg?tay’da bunu belirleyecek olan Birinci Ba?kanl?k Kurulu seçimleri, cemaat ile hükümet aras?nda sava?a dönü?tü. Ba?kanl?k Kurulu’nun 12 üyesini seçmek için Yarg?tay üyeleri dün sand?k ba??na gitti. Ancak yasa uyar?nca seçilmesi gereken 12 üyeden dün sadece 2 üye seçilirken, di?er isimler konusunda ayr??ma ya?and?. Öte yandan 4 gündür Yarg?tay Ba?kanvekilli?i için yap?lan seçimden de cemaat ile hükümetin birbirine kar?? blokla?mas? nedeniyle sonuç al?namad?.
Hükümet, 17 Aral?k operasyonu sonras?nda cemaatin Yarg?tay içindeki etkinli?ini yok etmek için 28 Haziran’da yasa de?i?ikli?i yapm??t?. Yasa uyar?nca Yarg?tay’daki 38 dairenin i? bölümü yeniden belirlenecek, burada görev alacak üyeler sil ba?tan atanacak. Bu i? bölümünü de Yarg?tay Birinci Ba?kanl?k Kurulu gerçekle?tirecek. ?ktidar, bu kuruldaki üstünlü?ü almak için de üye say?s?n? 8’den 12’ye ç?karm??t?. ??te Ba?kanl?k Kurulu için dün Yarg?tay Genel Kurul üyeleri sand?k ba??na gitti.

Ak?ama kadar süren seçimlerde ancak iki as?l, iki yedek üye seçilebildi. Hukuk dairesi kontenjan?ndan 13. Hukuk Dairesi Ba?kan? Rahmi Ünal ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Mahmut Kamac? as?l üye olarak seçildi. Ünal 205 oy al?rken, Kamac? 197 oy ald?. Yedek üyeliklere ise Naci Ba?sorgun ile Aysel Özgür 212’?er oyla belirlendi. Kalan 10 as?l üyelik için ise di?er adaylar gerekli olan 194 oyu alamad?. Seçime bugün devam edilecek.

Öte yandan Yarg?tay Ba?kanvekilli?i için 4 gündür yap?lan seçimler krize dönü?tü. Üç aday?n yar??t??? seçimlerde adaylardan hiçbiri 17 turun sonunda 194’e ula?amayarak seçilemedi. 17. turda adaylardan Seyit Çavdar 168 oy al?rken, Ahmet Özgan 173, Kamil Kancaba? ise 12 oy ald?. Özgan ve Çavdar’?n sosyal demokrat kökenli oldu?u belirtildi. Yarg? kaynaklar?, hükümetin bu seçimde Ahmet Özgan’? destekledi?i belirtiliyor. Yarg?tay içinde 130 üye gücüne sahip oldu?u belirtilen cemaatin seçimleri kilitlemek için ilginç bir taktik yürüttü?ü kulislerde konu?uluyor. Buna göre 130 üye, iki gruba bölünerek güçlü iki adaya oy vererek 194 rakam?na ula??lmas?n? engelliyor. Seçilecek ba?kanvekili Yarg?tay Hukuk Genel Kurulu’nun ba?kanl???n? da yapacak.

Haberin orjinali için t?klay?n?z.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: