Twitter Facebook Linkedin Youtube

PANELE DAVET: KIRIM VE AHISKA TÜRKLERİ’NİN YAŞADIĞI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Merkezimizin düzenledi?i ?slam Dünyas?nda Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri Paneller Serisi’nin üçüncüsü; “K?r?m ve Ah?ska Türkleri’nin Ya?ad??? ?nsan Haklar? ?hlalleri” konulu Panel ile devam ediyor. 25 Haziran saat 18.00?de Türkiye Haber-?? Sendikas? Konferans Salonunda,  Dünya Ah?ska Türkleri Birli?i Genel Ba?kan Vekili ve YÖK Denetleme Kurulu Ba?kan? Prof.Dr. ?lyas DO?AN, Çank?r? Karatekin Üniversitesi, ??BF Uluslararas? ?li?kiler Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi Doç.Dr. Sezai ÖZÇEL?K ve K?r?m Türkleri Kültür ve Yard?mla?ma Derne?i Temsilcisi Nail AYTAR’?n panelist olarak kat?l?mlar?yla, SASAM Hukuk Masas? Koordinatörü Mesut Emre KARAKÖSE’nin moderatörlü?ünde gerçekle?tirilecek. Panelimize, konuya duyarl? tüm halk?m?z davetlidir.

Paneller Serisinin ilki, 15 May?s tarihinde “Do?u Türkistan ve Türkmeneli’nde Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri” ba?l???yla Türkiye Haber-?? Sendikas? Konferans Salonunda (Panelle ilgili haber için buraya, paneli izlemek için buraya t?klay?n?z), ikincisi ise 10 Haziran tarihinde “Filistin ve M?s?r’da Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri” ba?l???yla HAK-?? Konfederasyonu Konferasn Salonunda (Panelle ilgili haber için buraya, paneli izlemek için buraya t?klay?n?z) gerçekle?mi?ti.

 

Kirim panel son

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: