Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM HEYETİ, KIRGIZİSTAN ADALET BAKANLIĞI YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti ve K?rg?zistan Cumhuriyetinin yapt?klar? ortak i?birli?i anla?mas? çerçevesinde ülkemizde bulunan K?rg?zistan heyeti ile, SASAM Uluslararas? ?li?kiler Masas? Koordinatörü Cesurhan TA?, Hukuk Masas? Koordinatörü Mesut Emre KARAKÖSE ve Yurtd??? Türkler Masas? Koordinatörü Zafer TEK?N’den olu?an heyetimiz bir araya gelerek görü? al??veri?inde bulundular.

IMG_1914Ba?ta K?rg?zistan’?n en büyük yerle?im yerlerinden birisi olan Is?k Göl ?ehri Ba?savc?s? Say?n Emil ESENO?LU ve K?rg?zistan Adalet Bakanl??? Kanunlar Genel Müdürü Say?n Tamara ?MANAL?EVA olmak üzere, toplam 29 Savc? ve 6 Adalet Uzman?n?n kat?ld??? yemekli toplant?da, K?rg?zistan ile Türkiye Cumhuriyetinin yarg? sistemleri, devlet yap?s?, bürokratik uygulamalar?n i?leyi?i gibi konular hakk?nda görü? al??veri?inde bulunuldu.


Misafir heyet, 3 günlük Ankara ziyaretleri s?ras?nda, Ba?bakanl?k, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Adalet Akademisi gibi kurumlar hakk?nda incelemelerde bulunduklar?n? ifade ederek, söz konusu kurumlar hakk?nda SASAM yetkililerine izlenimlerini ve gözlemlerini dile getirdiler.


Adalet Bakanl??? ?a?maz Aç?k Ceza ?nfaz Kurumu sosyal tesislerinde gerçekle?tirilen görü?mede, SASAM ile söz konusu kurum yetkilileriyle ileriye dönük ne gibi çal??malar yap?labilece?i de de?erlendirildi. Kar??l?kl? i?birli?inin devam etmesi yönünde mutabakata var?ld?.

IMG_1917 IMG_1911

 

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: