Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM HUKUK MASASI GÖREVE BAŞLADI

SASAM Hukuk Masas? Koordinatörü Mesut Emre KARAKÖSE,  Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co?rafya Fakültesi Ö?retim üyesi Doç.Dr. Erkin EMET ve Türkmeneli Vakf? Kültür Merkezi Ba?kan? Dr. Mustafa Z?YA Beyleri makamlar?nda ziyaret etti.

Say?n EMET ve Say?n Z?YA’ya, Merkezimizin çal??malar? hakk?nda bilgi verildi ve ilgili tüm konularda i?birli?i yap?lmas? konusunda mutabakat sa?land?. ??birli?i kapsam?nda; Do?u Türkistan’da ve Irak Türkmeneli’nde ya?anan insan haklar? ihlallerine ili?kin Merkezimizin Hukuk, Yurtd??? Türkler ve ?nsan Haklar? Masalar?n?n i?birli?i ile düzenlenmesi planlanan bir panele ili?kin isti?arelerde bulunuldu. Detaylar? daha sonra ilan edilecek Panelin, Say?n EMET ve Say?n Z?YA Beylerin de kat?l?mlar? ile düzenlenmesi konusunda mutabakata var?ld?.

K?ymetli Hocalar?m?za vakit ay?rd?klar? ve katk?lar? için te?ekkür ediyoruz.   

10171741_10152397643476473_2048283208444616798_n 10299476_10152397641546473_1976707196_n

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: