Twitter Facebook Linkedin Youtube

UKRAYNA VE TAYLAND’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOLAR VE BATI’NIN YAKLAŞIMI

Tony Cartalucci-Press TV (Çev: Selim Sezer–medyasafak.com)

Bir protesto ne zaman iyi, adil ve savunulabilir niteliktedir? Buna bir dizi objektif ölçü üzerinden verilebilecek tek bir yan?t oldu?u dü?ünülebilir. Fakat gerçekte, Bat?’ya göre, protestolar yaln?zca onlar?n ç?karlar?na hizmet etti?inde iyidir.

Hem Ukrayna hem de Tayland’da süregiden protestolar, hükümet binalar?na sald?rma ve buralar? ele geçirme giri?imlerine sahne oldu. Her iki örnekte de protestocular, ele geçiremeyecekleri binalar? uzun süre ku?atmaya haz?rlan?yor ve her iki örnekte de kendi ülkelerindeki hükümetlerin devrilmesi amaçlan?yor. Ancak Bat?, bunlardan birini soylu bulurken, di?erini bulmuyor.

“Soylu” Ukrayna protestolar?

CNN, ikiyüzlülü?ünü bize aç?kça gösteriyor. “Ukrayna polisi AB yanl?s? protestolara ?iddetle sald?rmakla suçlan?yor” ba?l?kl? yaz?da CNN, ?u iddialarda bulunuyor:

“Ukrayna’n?n Avrupa Birli?i’yle önemli bir ticaret anla?mas?n? imzalamay? reddetmesine kar?? ç?kan yakla??k 10 bin gösterici, polisin önceki protestolara sald?r?s?na yan?t olarak Cumartesi günü erken saatlerde bir manast?r yak?nlar?ndaki bir meydana indi. 

Cesaretlenen göstericiler Ukrayna ve AB bayraklar? ta??d? ve Aziz Michael Alt?n Kubbe Manast?r? önünde ulusal mar?? söyledi. Protestocular daha önce toplum polisinin Ba??ms?zl?k Meydan?’nda yedi ki?iyi hastanelik etmesinden ve onlarcas?n? gözalt?na almas?ndan sonra buradan çekilmi?ti. Vitaliy Klitsko, Arseniy Yatsenyuk ve Oleg Tyagnybok taraf?ndan yay?nlanan bir aç?klamaya göre önde gelen üç muhalefet lideri, Devlet Ba?kan? Viktor Yanukoviç’in istifa etmesini ve yeni ba?kanl?k ve parlamento seçimlerinin yap?lmas?n? istedi.” 

“?iddetli sald?r?”ya gelince, CNN ba?l?ktaki ifadeyi ?öyle aç?kl?yor:

“…Polonya D??i?leri Bakanl???’n?n verdi?i bilgilere göre toplum polisi Cumartesi günü erken saatlerde müdahalede bulunarak, Ukrayna’n?n AB ile entegrasyonuna destek için bar??ç?l gösteri yapan yüzlerce ki?iyi ‘vah?ice da??tt?’.  

Bakanl?k sözcüsü Marcin Wojciechowski, ‘Bar??ç?l göstericilerin güç yoluyla da??t?lmas?, Ukrayna’n?n Avrupa’yla entegrasyonu davas?na yard?mc? olmaz. Ukrayna yetkililerini, bunun öngörülemez ve geri çevrilemez sonuçlar? olabilece?ini belirterek, güç kullanmaya kar?? uyar?yoruz’ dedi.

Amerika Birli?ik Devletleri, Kiev’deki büyükelçili?inin online olarak yay?nlad??? bir aç?klamada, ‘protestoculara kar?? ?iddet’ olarak tan?mlad??? ?eyi k?nad?. Cumartesi günü ABD D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan yay?nlanan bir aç?klamada ise ‘Ukrayna liderlerine halklar?n?n ifade ve toplanma özgürlüklerine sayg? gösterme ça?r?s? yap?yoruz… Ukrayna Hükümeti’ne, sivil toplum için pozitif bir çevreyi te?vik etme ve tüm Ukraynal?lar?n ülkenin gelece?i hakk?ndaki fikirlerini [Kiev’de] ve ülkenin di?er k?s?mlar?nda yap?c? ve bar??ç?l bir tarzda ifade etme haklar?n? koruma ça?r?s? yap?yoruz. Bugünün Ukrayna’s?nda ?iddete ve gözda??na yer olmamal?d?r.” 

Hem UK Independent hem de BBC taraf?ndan aktar?ld???na göre Ukraynal? protestocular, polis barikatlar?n? a?mak için ate? ve hatta buldozer kulland?.

Elbette ABD, ?ngiltere ve her birinin hükümetlerini yöneten Fortune 500 ç?kar gruplar?n?n protestocular?n arkas?nda olmas? ve onlar?n pek çok faaliyetini fiilen finanse etmesi ?a??rt?c? olmamal?d?r. Avrupa Birli?i basit bir ?ekilde tan?mlan?rsa, Avrupa’n?n kolektifle?tirilmesi, güçlü çok uluslu ?irketlere ayak ba?? te?kil eden korumac?l???n azalt?lmas?d?r ve ?irketler taraf?ndan finanse edilen politika yap?c?lara bir seferde bütün uluslara uygulanacak bir program yaratabilme olana?? sunmaktad?r. Bunu tek noktadan yönetilen ?irket fa?izmi olarak tan?mlamak uygundur. 

“Kötü” Tayland protestolar?

Tüm bunlarla keskin bir kar??tl?k içinde, ABD, Tayland’da Thaksin Shinawatra ve onun akraba kay?rmas?yla atanan k?zkarde?i Ba?bakan Yingluck Shinawatra’n?n rejimine kar?? süregiden protestolar? kaba bir ?ekilde ?öyle tan?mlad?: 

“?iddet ve kamusal veya özel mülkiyete el konulmas?, siyasi farkl?l?klar?n çözülmesinin kabul edilebilir araçlar? de?ildir.”

?lave bir iki yüzlülük, bir di?er “sayg?n” Bat?l? kaynak haber kayna?? olan Guardian gazetesinde okunabilir. Tayland’da gerçekle?en benzer bir protestoyu ele alan gazete, bu protestocular? ?iddet yanl?s?, antidemokratik bir güruh olarak ele al?yor. Protestocular?n hedefi mi? Wall Street destekli Thaksin Shinawatra ve Ba?bakan Yingluck Shinawatra rejimi. 

Guardian‘da yay?nlanan, “Tayland çat??malar?: ?iddet yanl?s? gösteriler t?rman?rken Ba?bakan kaçmak zorunda kald?” ba?l?kl? makalede ?unlar? söylendi:

“Pazar günü Bangkok’taki protestolarda Tayland hükümetinin bir destekçisinin vurularak öldürülmesiyle ölü say?s? ikiye yükselirken, protestocular bir polis yerle?kesini i?gal etti ve Ba?bakan Yingluck Shinawatra’y? bilinmeyen bir yere götürülmeye zorlad?. Hükümet kar??t? göstericilerin Thai PBS yay?n kurulu?unu ele geçirdi?i yönünde haberler var.

Ordunun da destek verdi?i polis, Yingluck ve milyarder karde?i, devrilen eski ba?bakan Thaksin Shinawatra’n?n destekçileri ve kar??tlar? aras?nda gerçekle?en ölümlü sokak çat??malar? aras?nda, hükümet binalar?n? korumaya çal???yordu.” 

Reuters’a tan?kl?k yapan bir ki?i polisin, Yingluck’un ofisinin bulundu?u Hükümet Konutu yak?nlar?nda protestoculara göz ya?art?c? gaz att???n? söyledi.

Guardian kas?tl? olarak, hepsi de ö?renci olan ve hepsi de “hükümet destekçisi”nin öldürülmesinden önce öldürüldü?ü teyit edilen ba?ka 3 ki?inin ölümlerini, protestocular? katil bir çete olarak resmetmek amac?yla gizliyor.

?iddet gerçekte, süregiden rekim kar??t? protestolardan uzakta, rejimin kendi “kar?? gösteri”sini gerçekle?tirdi?i Bangkok’un di?er taraf?nda gerçekle?ti. Yak?nlardaki bir üniversiteden binlerce ö?renci, bir hafta boyunca, günde 24 saat devam eden, hayat? felç eden bir eylem ba?latt?. Rejim liderleri, ö?rencileri da??lmalar? yönünde uyard?ktan sonra, siyahlara bürünmü? militanlar? sald?. Videolarda ve foto?raflarda bunlar?n ö?rencilere ate? açt??? görülüyor. Saatler boyunca ö?renciler ku?atma alt?nda tutuldu ve kendilerine devaml? olarak ate? aç?ld?; çembere al?nm?? ö?renciler ç?k?? bulup kaçmaya çal???rken çat??malar sürdü. Ölümler protestolarda de?il, bu çat??malarda meydana geldi – bu, günlük haberlerini Guardian’dan alan ve okuduklar?n? sorgulamayan bir okuyucunun bilemeyece?i bir gerçek.

Bat? bas?n? Ukrayna’daki ayaklanma önlemlerinden “?iddete dayal?” diye bahsederken, Tayland’daki protestolardaki benzeri “?iddetli sald?r?lar”a Bat? bas?n?nda herhangi bir at?f yok. Oysa rejim hem Ukrayna’n?n kitle kontrol metodlar?n?, hem de ?imdiden pek çok can alm?? olan silahl? militanlar? kullan?yor. 

Neden Bat? Tayland rejimini savunuyor?

Thaksin Shinawatra ve k?zkarde?i Yingluck Shinawatra’n?n rejimi, yakla??k on y?ld?r Bat? taraf?ndan destekleniyor, hatta erkek karde? Thaksin 2001’de iktidara gelmesinden önce de destekleniyordu. 

Thaksin, 2001-2006 y?llar? aras?nda ba?bakanl?k yapt?. Tayland’?n ba?bakan? olmadan çok önce Thaksin Shinwatra, Wall Street-Londra’n?n f?rsat merdivenlerini t?rmanmaya çal???yor, e? zamanl? olarak da Tayland siyasetinde kendine bir yol aç?yordu. Kamu görevi yapt??? s?rada Carlyle Group taraf?ndan dan??manl??a atand? ve ba?lant?lar?n?, siyasi imaj?n? geli?tirmek üzere kulland?. Tayland’da ?ngilizce olarak yay?nlanan The Nation gazetesinde Thanong Khanthong, 2001 y?l?nda ?unlar? yazm??t?: 

“Nisan 1998’de, Tayland’?n hala derin bir ekonomik batakl??a saplanm?? vaziyette oldu?u s?rada Thaksin, Thai Rak Thai Partisini kurarken siyasi imaj?n? geli?tirmek üzere Amerikal? ba?lant?lar?n? kullanmaya çal??t?. Baba Bush’u Bangkok’u ve evini ziyaret etmeye ça??rd? ve misyonunun ABD öz sermaye fonlar? ile Taylandl? i? adamlar? aras?nda ‘ulusal çöpçatanl?k’ oldu?unu söyledi. Mart ay?nda ayr?ca, Baba Bush yönetiminin D??i?leri Bakan? James Baker’? Tayland’daki konutunda a??rlad?.” 

2001’de ba?bakan olduktan sonra Thaksin, Bat?l? sponsorlar?ndan ald??? deste?in kar??l???n? ödemeye ba?layacakt?. 2003’te, Tayland ordusundan ve kamuyoundan gelen yayg?n tepkilerine ra?men Tayland askerlerini Irak’taki ABD i?galine gönderecekti. Thaksin ayr?ca CIA’in Tayland’?, i?renç uluslararas? gözalt? program? için kullanmas?na izin verecekti. 

2004’te Thaksin, ABD-Asya ?? Konseyi taraf?ndan desteklenen, parlamento onay? almam?? bir ABD-Tayland  Serbest Ticaret Anla?mas?’yla namlusunu temizlemeye çal??t?. Konsey, Yingluck Shinawatra’y? iktidara getiren 2011 seçimlerinden önce Thaksin’in “k?rm?z? gömlekli” “Diktatörlü?e Kar?? Birle?ik Demokrasi Cephesi”ne (UDD) ev sahipli?i yapm??t?.

Konsey 2004’te 3M’yi, zava? zengini Bechtel, Boeing, Cargill, Citigroup, General Electric, IBM’i, kötü ?öhretli Monsanto’yu içine ald? ve halen Goldman Sachs ve JP Morgan bankalar?n?, Lockheed Martin, Raytheon, Chevron, Exxon, BP, Glaxo Smith Kline, Merck, Northrop Grumman’?, Monsanto’nun geneti?i de?i?tirilmi? ikizi Syngenta’y? ve Phillip Morris’i bar?nd?r?yor.

Thaksin, Eylül 2006’ya kadar görevde kalacakt?. Onu deviren askeri darbenin arefesinde Thaksin, New York City’de, Fortune 500 taraf?ndan finanse edilen D?? ?li?kiler Konseyi’nin huzurunda bir ilerleme raporu veriyordu.

Rejiminin 2006 darbesiyle devrilmesinden bu yana Thaksin, lobi firmalar? arac?l???yla ABD ?irket-finans elitleri taraf?ndan temsil ediliyor. Bunlara Edelman PR firmas?ndan (Özgürlükler Evi, Uluslararas? Kriz Grubu, PNAC) Kenneth Adelman, Baker Botts (CFR) firmas?ndan James Baker, Barbour Griffith & Rogers (CFR) firmas?ndan Robert Blackwill, Kobre & Kim, ve ?u anda Amsterdam & Peroff (Chatham House) firmas?ndan Robert Amsterdam dahildir. 

Amsterdam & Peroff’tan Robert Amsterdam, e? zamanl? olarak Thaksin’in “k?rm?z? gömlekli” UDD hareketini de temsil etti ve a??rl?kl? olarak Thaksin yanl?s? k?rm?z? gömleklilerin (toplant?da gerçek anlamda k?rm?z? gömlek giyiyorlard?) kat?ld??? sözde “akademik” Nitirat grubunun ilk toplant?s?nda haz?rd?. Thaksin’e ve UDD sokak cephesine, Ulusal Demokrasi Vakf?’n?n finanse etti?i “STK” Prachatai üzerinden ABD D??i?leri Bakanl???’ndan da ilave destek sa?land?. 

Bat?’n?n Shinwatra rejimine astronomik düzeylerde kaynak ve zaman yat?r?m? yapt??? aç?kt?r ve rejim kar??t? protestolar? k?namas?, herhangi bir “hukuk devleti” veya “demokrasi” idealinden de?il, yat?r?mlar?n? korumak istemesinden ileri gelmektedir.

Taylandl?lar Ukrayna protestolar?ndan ne ö?renebilir?

Ukrayna’daki AB yanl?s? protestocular, polis barikatlar?n? y?kmak için buldozerleri kulland?. Bu Bat? taraf?ndan k?nanmad? ve Taylandl? protestocular kendi taraftarlar?n?n ve polisin canlar?n? koruduklar? müddetçe, benzer önlemler kesinlikle “kabul edilebilir” uluslararas? “normlar” olarak görülmelidir.

Ancak Taylandl? protestocular bak?m?ndan kendi yurtta?lar?na kar?? buldozer sürmekten fayda sa?lamalar?, hatta bunu arzu etmeleri beklenemez ve bunun yerine, hükümet binalar?na eri?im sa?lamak için polisin savunamayaca?? yerlerde duvarlar? y?kmak için büyük araçlar kullanabilirler.

Ate? de kabul edilebilir bir protesto arac? olarak görülüyor. Hem Ukrayna’da gerçekle?en, hem de daha önce Tayland’da hükümete destek için gerçekle?en gösterilerde ABD ve di?er AB yanl?s? hükümetler taraf?ndan “bar??ç?l” olarak adland?r?lan ate?, polisin ilerlemesini durduracak barikatlarda kullan?labilir (ve sadece bunun için kullan?lmal?d?r). Bu tür barikatlar, y?kmak için uzun haz?rl?klar yapmaya zorlayacak ?ekilde, polisten epey uza?a kurulmal?d?r. Bu zaman aral???nda protestocular hedeflerine ula?mak için daha iyi stratejik pozisyonlara geçebilirler. 

 “Uluslararas? toplum” taraf?ndan desteklenen Ukrayna protestolar? Tayland?lara neler yapabilecekleri konusunda pek çok ipucu verirken, onlara daha iyi olduklar?n? gösterme f?rsat? da veriyor.

Tayland protestolar? bar??ç?l kalmal?d?r. Etki alt?na al?nan polislere onurlu bir ?ekilde yakla??lmal? ve onlara kendi yurtta?lar? olduklar? ve protestolar?n?n gerçek hedefleri olmad?klar?, amaçlar?n?n – ki bu hepimizin amac?d?r – uzaklardan dikte edilen ?irket-finans ç?karlar?n?n ortadan kald?r?lmas? oldu?u hat?rlat?lmal?d?r.

Yaz?n?n ?ngilizce orijinali için t?klay?n?z.

Yaz?n?n orijinal çevirisi için t?klay?n?z.

 

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: