Twitter Facebook Linkedin Youtube

17 ARALIK SÜRECİNE İLİŞKİN ANKET SONUÇLARI

26 Aral?k 2013 tarihinde olu?turulan ve mümkün oldu?unca farkl? görü?ten ki?inin cevap vermesi için gayret gösterilen anketimiz, bugün itibariyle kapanm?? ve elde edilen sonuçlar a?a??da analiz edilmi?tir.

1

“17 Aral?k’ta ba?layan operasyonlar? nas?l de?erlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen 470 cevap de?erlendirildi?inde, bu operasyonlar?n hiçbir kötü niyet ta??mad???na inananlar?n oran?n?n sadece %21 oldu?u, genel kanaatin bu operasyonlar?n sadece yolsuzlukla ilgili olmad??? yönünde oldu?u görülmektedir. Kat?l?mc?lar?n %61’i, bu operasyonlar?n Hükümete kar?? bir darbe giri?imi oldu?unu dü?ünmekte; %15’i ise darbe olmad???n? ancak içeriden ve d??ar?dan hükümeti y?pratmak amac?yla kullan?ld???n? dü?ünmektedir.

2

“17 Aral?k sonras? süreçte sizce kim hakl??” sorusuna verilen 403 cevap de?erlendirildi?inde; %63 oran?nda büyük ço?unlu?un Hükümeti hakl? gördü?ü, Cemaati hakl? görenlerin ise sadece %10’da kald??? görülmektedir. Bu soruda dikkat çeken husus ise; kat?l?mc?lar?n %20’sinin her iki taraf? da haks?z görmesidir.

3

“17 Aral?k sürecinden sonra Cemaate kar?? dü?ünceleriniz de?i?ti mi?” sorusuna verilen 399 cevap de?erlendirildi?inde; Cemaatin bu süreçten oldukça zararl? ç?kt??? ve cemaate kar?? alg?n?n olumsuz yönde etkilendi?i görülmektedir.

Kat?l?mc?lar?n %44’ü; Cemaate kar?? sempatisi varken bu süreçte tüm sempatisini yitirdi?ini söylemektedir. Kat?l?mc?lar?n %27’si Cemaate ili?kin ?üphelerinin bu süreçte peki?ti?ini; %5’i Cemaate kar?? ?üphelerinde herhangi bir de?i?iklik olmad???n?; %3’ü ise Cemaate kar?? duygular? nötr iken bu süreçte ?üphelerinin olu?tu?unu ifade etmektedir. Kat?l?mc?lar?n toplamda %79’u, bu süreç sonras?nda Cemaate kar?? olumsuz kanaatinin olu?tu?unu veya mevcut olumsuz kanaatinin devam etti?ini/peki?ti?ini bildirmektedir.

Bu süreç sonras?nda Cemaate kar?? sempatisinin peki?ti?ini söyleyen kat?l?mc?lar?n oran?; %6’d?r. Bu süreç sonras?nda sempatisinde herhangi bir de?i?iklik olmad???n? söyleyenlerin oran? %5; Cemaate ili?kin ?üpheleri varken bu süreçte ?üphelerinin yersiz oldu?unu gördüklerini söyleyenlerin oran? %1; Cemaate kar?? nötr duygular beslerken sempati duymaya ba?lad???n? söyleyenlerin oran? ise %3’tür. Kat?l?mc?lar?n toplamda %15’i Cemaate kar?? sempati duydu?unu ifade etmektedir.

Cemaate ili?kin duygular?n?n nötr oldu?unu ve bu sürecin bu duygular?n? etkilemedi?ini söyleyenlerin oran? ise %6’d?r.

Verilen cevaplardan, bu sürecin Cemaate kar?? olumlu veya olumsuz görü?lerini etkilemedi?ini söyleyen kitle oran?n?n %16 oldu?u anla??lmaktad?r.

Kat?l?mc?lar?n %84’ünün ise, bu süreçten sonra Cemaate kar?? duygu ve dü?üncelerinde olumlu veya olumsuz yönde de?i?iklik oldu?u anla??lmaktad?r. Kat?l?mc?lar?n %10’u, bu süreçten sonra Cemaate kar?? duygu/dü?üncelerinin olumlu yönde de?i?ti?ini; %74’ü ise olumsuz yönde de?i?ti?ini ifade etmektedir.

 “Bu süreçte kimin hakl? oldu?una” dair 2’nci soruda Cemaati hakl? bulanlar?n %10 oldu?u göz önüne al?nd???nda, sonuçlar?n Cemaate kar?? duygu/dü?üncelerinin olumlu yönde etkilendi?ini söyleyen %10’luk kitle ile uyumlu oldu?u görülmektedir.

4

“17 Aral?k süreci sonras?nda parti tercihinizde bir de?i?iklik olacak m??” sorusuna verilen cevaplar de?erlendirildi?inde; bu süreçten AK Parti’nin daha güçlü ç?kt??? sonucuna ula??labilir. AK Partiye oy vermeyi dü?ünürken süreçten sonra vaz geçti?ini söyleyenlerin oran? %15 iken; AK Partiye oy vermeyecek iken süreçten sonra oy vermeyi dü?ünenlerin oran?n?n %24 oldu?u görülmektedir.

Di?er sorulara verilen cevaplarla paralellik arz eden bu cevaplardan da; süreç sonras?nda AK Partiye kar?? alg?n?n olumlu yönde, Cemaate kar?? alg?n?n ise olumsuz yönde etkilendi?i sonucu ç?kar?labilmektedir.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (1)

  1. Okan Sert dedi ki:

    yani atılan taş ürkütülen kurbağaya değmemiş.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: