Twitter Facebook Linkedin Youtube

ABD İRAN YAKINLAŞMASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Yeni?afak – ?brahim Karagül

‘Büyük ?eytan’?n izinde!

Dershane tart??malar?ndan f?rsat bulup ?ran-ABD aras?ndaki yeni dostlu?un hikmetlerini tart??ma f?rsat? bulamad?k. Bu büyük yak?nla?man?n bölge ve Türkiye üzerinde yol açaca?? artç? depremleri sorgulayamad?k.

Gerçi konu dershane boyutunu çoktan a?t?. Çat??ma ve hesapla?ma üzerine kurulu bir güç sava??n?, devlet iktidar?n?n denetlenmesi üzerine kurulu bir meydan okumay? izliyoruz.

Üslup gerçe?in önüne geçerken, inan?lmaz bir nefret, bilgi kirlili?i ve alg? yönetimi ile servis edilirken, dershaneleri savunmak isteseniz bile savunacak mecali bulman?z imkans?z hale geldi. Özellikle saf, samimi, içten insanlar?n seslerini duymam?z? engelleyecek ölçüde bir gürültü ald? ba??n? gidiyor.

Blöfler, ?antajlar havada uçu?uyor. Türkiye’nin siyasi tarihinin bütün hesaplar? dershane tart??mas? üzerinden görülüyor. Terörden askeri vesayete, Kerbela’dan Oslo’ya kadar her ?ey birbirine girdi. M?T Müste?ar? Hakan Fidan’? hedef alan öfke ile ölçülemez bir hesapla?ma izliyoruz.

Hatlar kar??t?, müttefikler yer de?i?tirdi, bir y?l önce bo?az bo?aza olanlar el ele tutu?ur oldu. Bir y?l önce birbirini tasfiye edenler ?imdi omuz omuza yeni bir cephe kurmaya çal???yor.

Meselenin tart???lma biçiminden, kullan?lan argümanlardan, taban üzerinde yürütülen bilinç operasyonundan çözümün de?il bir kopu?un, ayr??man?n amaçland??? ortaya ç?k?yor. Sanki samimi, vefal? insanlar üzerinden yeni bir güç in?a ediliyor. Sanki yeni bir muhalif dalga olu?turmak için toplumsal zemin haz?rlan?yor. Dershanelerin kapat?lmas?na kar?? olanlar?n asl?nda bir uzla?ma istediklerine dair kanaatler h?zl? bir ?ekilde belirsizle?iyor, yok oluyor.

Oysa bu uzla?ma zemini vard?. Üstesinden gelinemeyecek bir durum de?ildi. Ancak yüreklerde ve zihinlerde biriktirilen ?eyler varm?? ki, dershane tart??mas? hesap görmek için f?rsat haline getirildi.

Burnumuzun dibinde bölgenin bütün güç denklemini de?i?tirecek ?eyler oluyor ama içerideki hesapla?madan kafam?z? kald?r?p, etraf?m?z? sar?p sarmalayan yeni hesapla?maya bakam?yoruz bile. ‘Büyük ?eytan Amerika’, ?ran için, ‘Büyük Müttefik Amerika’ya dönü?ürken iki ülke neredeyse stratejik ortakl?k anla?mas? imzalayacak!

Neler oluyor? ?ran ‘Büyük ?eytan’?n izinden mi gidecek?

Bu yak?nla?man?n yans?malar? ne olacak?

Bölgesel etkileri neler olacak? Bölge ülkelerinin iç politik çevreleri bundan nas?l etkilenecek, nas?l bir pozisyon de?i?ikli?i ya?anacak?

?ran-ABD ve Avrupa yak?nla??rken, yak?nla?man?n öncüleri bölge genelinde yeni bir cephe aç?yor, fark?nda m?y?z?

Hem yeni ittifak sürecini yönetiyorlar hem bu ittifaka kar?? yeni bir muhalefet blo?u, cephesi in?a ediyorlar.

Daha aç?k yazay?m: Yak?nla?may? da onlar yönetiyor, yeni bölgesel cepheyi de onlar kuruyor. ?ran’la yak?nla?ma Avrupa Birli?i üzerinden servis edilirken, ?ran dü?manlar?n? ayn? cephede toplama i?i ?srail üzerinden yürütülüyor.

?ran dünya sisteminin içine çekilirken ?ran’a kar?? ?srail ve Arap ülkelerini içine alan öfkeli bir cephe kuruluyor. Sanki bölgesel bir y?rt?lma, çat??ma hali ?ekillendiriliyor.

Arap ülkelerinin d??i?leri bakanlar? hep birlikte ?imon Peres’i dinliyor. Hem de hayranl?k ve heyecanla. ?srail Cumhurba?kan?; aralar?nda Suudi Kral?’n?n o?lunun da bulundu?u 29 Arap liderine gizli bir toplant?da ‘nasihatlerde’ bulunuyor.

Suudi ailesinden Prens Velid Bin Tallal, ‘tehlike’nin ?ran’dan geldi?ini aç?kl?yor. ?srail ile Sünni Arap ülkeleri aras?nda ortak cephe bölge için ne anlama geliyor, hiç dü?ündük mü? Belki M?s?r darbesi de ayn? amaca yönelikti. Güçlü Sünni ülke M?s?r da yeni cephede yerini alacakt?…

?ran’a kar?? cephe sadece ülkelerle mi s?n?rl?? Sünni ülkelerde ?ran cephesine sürülecek çok say?da olu?um, cemaat, organizasyon, örgüt var. Bu ülkelerde iktidar yap?lar? veya muhalefet yap?lar? muhtemelen yeni ‘tehdide’ kar?? formatlan?p ‘cephe’ye sürülecek.

Bunun Türkiye’deki yans?malar? ne olabilir? As?l tart??ma konusu bu. Elbette dershaneleri tart??al?m. Uygulanan yöntemleri sorgulayal?m. Kar?? duranlar?n tarz?n? ve üslubunu analiz edelim. Ama bu iktidar çat??mas?n?n sebeplerini ve nerelere kadar varaca??n? da tart??al?m.

Birileri ?ran’la yak?nla?ma ararken, yeni ortakl?klar kurarken Türkiye’de ?ran kar??t? bir muhalefet olu?turma projesi uyguluyorsa, ?srail ve Arap ülkeleri ekseninde yeni bir siyasal dalga ?ekillendiriyorsa ortada çok tehlikeli bir oyun, tuzak var demektir.

Ne tuhaft?r; ?ran üzerinden iktidar? yerden yere vuranlar, ?ran kar??tl??? üzerinden Ba?bakan? ve arkada?lar?n? itibars?zla?t?rmak isteyenler bu i?in içinde. Ba?bakan Tayyip Erdo?an’a, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu’na ve Hakan Fidan’a yönelik ilk ç?k??lar?n ?srail’den, hem de en üst düzeyden geldi?ini ve ?ran kar??t? yeni cepheyi de onlar?n olu?turdu?unu dikkatlerden uzak tutmayal?m. Neocon-?srail a??r? sa??n?n Türkiye’ye yönelik itibars?zla?t?rma operasyonlar?n? unutmayal?m.

Türkiye’de geleneksel muhalefet alanlar? etkisini h?zla yitiriyor. Gezi olaylar? üzerinden yeni bir dalga olu?turma projesi de fiyaskoyla sonuçland?. Kimse bu ülkede ‘muhafazakâr’ taban? hedef alan yeni bir muhalefet bloku olu?turma projesine girmesin.

Yaz?n?n devam? için t?klay?n?z.

 

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (3)

  1. Yuksel Karabulut dedi ki:

    yorumu yapmak sizden

  2. Efkan bey in arkadaşı olmanızdan arkadaşlık gönderdim selam ve dua ile

  3. Yuksel Karabulut dedi ki:

    Hacı Orhan Özyurtlu bey teşekkür ederim ekleyebilirsiniz beni saygılar Allah razı olsun

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: