Twitter Facebook Linkedin Youtube

İRAN DEVRİMİNİN ABD POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Niyazi Okan ÇELEB?

Niyazi Okan ÇELEB?

?ran Devrimi’nin Bat? hegemonyas? için, Ortado?u`daki radikal ?slam’? daha da büyüterek, olas? bir Arap ve ?slam Devletleri birli?inin engellenmesi yönünde faydal? oldu?u iddia edilmektedir. Bu sayede ?srail’in rahatlad???, kar??s?nda güçlü bir Arap ve Müslüman birli?i yerine parçalanm?? bir ?slam co?rafyas? oldu?u için kendi geli?imini ve halk?n?n refah?n? daha rahat sa?lad??? da iddialar aras?ndad?r.

Öbür taraftan, ?ran’daki bu rejim de?i?ikli?ine kar??, ç?kabilecek olas? s?k?nt?lar? önlemek maksad?yla bölgeye piyonlar yerle?tirilerek, ?ran abluka alt?na al?nm??t?r. Körfez sava?lar?, bu ablukan?n ispat?n?n güzel bir örne?idir.

Her ne kadar Humeyni’nin “ABD`yi ters kö?eye yat?rd??? gerçe?i” yads?namaz olsa da, ABD’nin Humeyni’ye destek vererek belki de ilk kez, istemeden ya da fark etmeden bir ba?ar? elde etti?i söylenebilir. Humeyni-Yahudi devleti ili?kilerinin seyrine bir göz atmak, demek istedi?imi en iyi ?ekilde gösterecektir.

ABD’nin, 1979 ?ran Devriminde ya?ad??? acemili?i tekrar ya?amamak için Arap Bahar? ile birlikte ya?anan devrim ad? alt?ndaki dev?rimlere gizlice destek verdi?i ve bölgeyi hali haz?rdaki SO?UK DÜ?MAN’?na (Rusya) kapt?rmamaya niyetli oldu?u görülüyor. Dersini ald???n?, güçlü müttefiklerine kar?? görü?ler savundu?unu göstererek aç?kça ortaya koymaktad?r.

1979 sonras? ya?anan geli?meler, ABD’nin Ortado?u politikas?n? de?i?tirme zorunlulu?unu apaç?k ortaya koymu?tur. 1946-1979 aras? izledi?i Yahudi devletinin Ortado?u’daki üs olma mekanizmas?n? güçlendirirken, bu süreç sonras?nda bölgeyi so?uk dü?mana kapt?rma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalm??t?r. 1979 devriminin iç dinamiklerini tam kavrayamamas? ya da 1979’un kahramanlar?n?n bu kadar akil olduklar?n?n fark?na varamamas?, ABD’yi; “Ortado?u’da güç dengesi kurmak yerine gücü y?kma siyaseti izlemesi” yönünde politikalara itmi?tir. Arap yöneticilerinden çok Arap halk?n?n, art?k Lawrence benzeri kand?rmacalar? bir daha yutmayaca??n?n fark?na varm?? ve ç?karlar? gere?i olu?turdu?u kukla hükümetleri, yine ç?karlar? gere?i sahneden kald?rma gereksinimi duymu?tur.

Özellikle ?ran Devrimi sonras?nda ya?ananlardan sonra ABD, so?uk dü?man?na kar?? mevcut politikalar? ile Ortado?u co?rafyas?nda ba?ar?l? olamayaca??n? anlam?? ve renkli devrimlere (Turuncu, gül) ba?vurarak, Türkiye üzerinde uygulad??? millet içi karga?a yöntemini so?uk dü?man? kar??s?nda kullanm??t?r. Ortado?u co?rafyas?n?n e?itim ve beyin gücü konusunda tart??mas?z en üstün halk? olan Filistinlilerin üzerinde uygulanan ambargo, bunun en aç?k örne?idir.

Devrimleri, devrimciler yapt?r?r. Kaybedenleri; devirenler ve devrilenlerdir. Kazanan? dev?rimcilerdir.

Niyazi Okan ÇELEB?

Yazar?n di?er yaz?lar? için t?klay?n?z.

 

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: