Twitter Facebook Linkedin Youtube

DERSHANE TARTIŞMALARI

Kemal YILMAZ

Kemal YILMAZ

H?zl? ya?amak diye bir tabir vard?r. Biz bu tabirin insanlar için söylendi?ini san?rd?k; ancak ülkeler de h?zl? ya?ayabiliyormu?. Bir hafta içinde k?z-erkek ö?renci evi meselesi ve tarihi olarak nitelendirilen “Diyarbak?r Bulu?mas?” gibi ülke gündemini yak?ndan ilgilendiren konular? hallettik, belki de tarihin tozlu raflar?na sonsuza kadar att?k. ?imdi de “Dershanelerin Kapat?lmas?” meselesi… Milli E?itim Bakanl???’n?n 2014 e?itim ö?retim y?l? sonu itibariyle dershaneler ve etüt merkezlerini kapatma plan?, gerek siyasilerin grup toplant?lar?nda gerekse medyada tart???lmaya devam ediyor. Daha uzun süre de tart???lmaya devam edilecek gibi duruyor. Tabi meselenin e?itim-ö?retim meselesinden ç?k?p siyasi bir kutupla?maya ve bilek güre?ine dönü?mesi de dershaneye giden iki milyonun üzerindeki ö?renciyi ve onlar?n ailelerini de derinden etkiliyor.

Öncelikle ?unu ifade etmek isterim; sorun, dershanelerin kapat?l?p kapat?lmamas? meselesi de?ildir. Dershanelerin kapat?lmas? meselesi, paz?l?n sadece bir parças?d?r. Tablonun tamam?na bakacak olursak sorun; “Milli E?itimin” ta kendisidir. Bunun ö?retmen, ö?renci, veli, s?nav sistemi, ölçme de?erlendirme, rehberlik, vb. gibi ayaklar? vard?r. Ne hikmetse bu mesele gündeme geldi?inden beri, ne bir e?itim sendikas?, ne örgütlü bir veli grubu, ne de bu i?in ilmini bilen pedagoglar ç?k?p konuyla ilgili en ufak bir beyanat vermediler veya ya?anan bu sorunla ilgili haz?rlanm?? kapsaml? bir raporu kamuoyu ile payla?mad?lar!

Akl?n?za; “bu dershaneler de nereden ç?kt??” gibi bir soru gelebilir. 1915 y?l?nda yay?mlanan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi (Özel Okullar Talimatnamesi), özel dershanelerle ilgili ilk hukuki metindir. Bu Talimatnamenin 1. ve 16. Maddelerinde, “dershane” ibaresi geçer. Özellikle o dönemde say?sal dersler, dil ve sanat ö?retimi üzerinde yo?unla??lm??t?r.Bugün de bu üç alan, özel dershaneler için önemlidir. Bu üç alan?n ö?renimi, özel çabalar istemektedir ve o gün oldu?u gibi bugün de okullar?m?z, bu ihtiyac? kar??layamamaktad?r. Demek ki dershanelerin ülkemizde bu derece yayg?n olmas?n?n birinci ve en önemli nedeni; “Kaliteli, Nitelikli ve Ö?renciyi Hayata Haz?rlayan E?itim” anlay???n?n Milli E?itim Bakanl???’n?n okullar?nda tam manas? ile verilemiyor olmas?d?r.  

Dershanelerin var olmas?n?n ikinci nedeni ise; e?itimin ölçme de?erlendirmeye dayal? olmas?d?r. Bunun sonucunda kar??m?za ö?renciler aras?nda ba?ar?l? olan veya ba?ar?s?z olan ?eklinde iki farkl? kategori ortaya ç?kmaktad?r. Bu durumda da ba?ar?s?z olan ö?rencinin ve ailesinin, imkânlar? ölçüsünde okul d??? aray??lara yönelmesi kaç?n?lmaz olmaktad?r. Bu aray??, özel ö?retmenden, dershane ve etüt merkezi gibi birçok özel ö?retim kurumunun ortaya ç?kmas?na sebep olmaktad?r. Öyleyse ölçme de?erlendirmenin var oldu?u, yar?? ve elenmenin kaç?n?lmaz oldu?u bir e?itim-ö?retim sisteminde, öyle ya da böyle dershaneler var olmaya devam eder.

E?er seçilmi? hükümetlerin dershaneleri kapatmak gibi bir dü?üncesi varsa, ilk olarak yapmas? gereken; dershanelerin ortaya ç?kmas?na sebep olan etmenleri ortadan kald?rmak olmal?d?r. Dershaneleri kapatmadan önce yap?lmas? gerekenleri ?öyle s?ralayabiliriz.

  • Ülkemizde yap?lan bir ara?t?rmaya göre; 120 bin ö?retmen aç??? var. Demek ki baz? bölgelerde yer alan okullarda belki Türkçe, Matematik, Edebiyat gibi dersler bo? geçiyor. Ö?renciler aras?nda f?rsat e?itli?ini sa?lamak için ö?retmensiz olan s?n?flara en k?sa sürede ö?retmen atamas? yap?lmas? gerekir.
  • Okullar ve bölgeler aras?ndaki e?itim ve ö?retim kalitesi fark?n?n azalt?lmas? gerekir. Ders araç-gereçlerinin standart seviyelerde temin edilmesi, okul ve s?n?flar?n fiziki yap?lar?n?n yine standarda kavu?turulmas? ve ayr?ca s?n?f mevcutlar?n?n ideal olan seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Bunlar yap?ld??? takdirde, bölgeler ve okullar aras?ndaki farklar asgari seviyelere iner ve dershane ihtiyac? da ortadan kalkar.
  • E?itim sistemimizde t?pk? Avrupa ülkelerinde oldu?u gibi köklü bir ölçme-de?erlendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin, devlet okullar?nda ö?renciye ve veliye sunulmas? gerekir. Zaten böyle bir sistemi hayata geçirmezsek, ‘S?nav Sistemi’ kald?r?lamaz.
  • Ülkemizde her okula giri? ve bir üst ö?retime geçi?te yerel ve genel s?navlar uygulanmaktad?r. S?nav sisteminin var oldu?u bir e?itim sisteminde dershaneler var olacakt?r. Dershane ihtiyac?n? ortadan kald?rmak için s?nava dayal? e?itim anlay???n? mutlaka de?i?tirmek gerekir.

Beni üzen di?er bir konu da; e?itim gibi bir milletin bekas?n? ilgilendirebilecek bir meselenin, belli kesimler taraf?ndan güç (iktidar)  sava?lar?na dönü?türülmesidir. Hani bir söz vard?r: “Filler tepi?ir, olan çimenlere olur” diye. Maalesef burada çimen; millet ve onlar?n biricik yavrular? oluyor. E?er bir konu, politik düzlemde tart???l?yor ise mutlaka bir kaybedeni olacakt?r. Ancak sorun ?u ki, “E?itim” konusu, siyasi tart??malara kurban edilecek bir konu de?ildir.

Yaz?y? kaleme al?rken konu ile ilgili birkaç ankete bakma imkân?m oldu. Görünü?e göre; son dönemlerde her meselede oldu?u gibi toplumun ekseriyetini ilgilendiren “E?itim” meselesinde de millet olarak ikiye bölünmü? durumday?z. Tüm milletimizi ve milletimizin gözünden bile sak?nd??? evlatlar?m?z? ilgilendiren bu ve buna benzer sorunlar?m?z?, ça??n gerekleri ve bilimin ?????nda büyük bir ittifakla çözmek varken, bu kutupla?ma niye? Neyi payla?am?yoruz? Millet olarak kenetlenmek için illa deprem, sel, yang?n veya terör gibi elim hadiselerin mi olmas? gerekiyor?

.

Yazar?n di?er yaz?lar? için t?klay?n?z.

Yorumlar (2)

  1. EYÜP ÇIKRIK dedi ki:

    KESİNLİKLE KAPATILMAMALI..

  2. sevban avcu dedi ki:

    Hocam fevkalade güzel bir tespit….

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: