Twitter Facebook Linkedin Youtube

KOSOVALI TÜRKLER POZİTİF AYRIMCILIK BEKLİYOR

Kosova Ticaret Odas? Genel Sekreteri Esin MUZBEG, TÜMED (Türkiye Mezunlar Derne?i) Ba?kan Yard?mc?s? Elsabah XHURXHELAL ve IDEA Dü?ünce Kurulu?u Koordinatörü Bayram POMAK, Türkiye’den Kosoval? Türk Ö?rencilerin Türkiye’de okumalar? için pozitif ayr?mc?l?k yap?lmas?n? beklediklerini, hatta Kosova’daki Türklerin kültürel varl?klar?n? koruyabilmeleri için bunun bir zorunluluk oldu?unu belirttiler. 1995 y?l?ndan 2013 y?l?na kadar her y?l ortalama 100-150 civar?nda Kosoval? ö?rencinin Türkiye’de bulunan üniversitelerde burslu olarak okudu?unu, ancak 2013 y?l?nda ç?kan bir düzenleme ile bu say?n?n 15-20 civar?na dü?ürüldü?ünü belirten yetkililer; bunun Balkanlarda, özellikle de Kosova’da Türkçe’nin yok olmas? anlam?na geldi?ini dile getirdiler. Kosova’da resmi dilin, di?er ülkelerden farkl? olarak, belediyelerce belirlendi?ini ifade eden ad? geçen STK yetkilileri; dünyada Türkiye’den ba?ka resmi dili Türkçe olan tek ülkenin Kosova oldu?unu ve Türkçe’nin Kosova’da daha yayg?n olarak kullan?lmas? ve resmi dil olarak kalmas?n?n Türkiye’nin yard?mlar? ile olabilece?ini dile getirdiler. Zira ülkede, S?rpça, Arnavutça ve ?ngilizcenin yabanc? kurum ve kurulu?larca sürekli te?vik edildi?ini, söz konusu yabanc? kurulu?lara kar?? en büyük argümanlar?n?n ö?rencilerin Türkiye’de burslu olarak okutulmas? oldu?unu, ancak son uygulamalarla bu argüman?n da ellerinden al?nd???n? ifade ettiler.

Yine; 2013 y?l?na kadar Türkiye’ye gidecek ö?rencileri resmi kurumlar?n belirledi?ini ancak 2013 y?l? itibariyle Yurt D??? Türkler Ba?kanl???’n?n sanal ortamda yap?lan ba?vurular? kendisinin de?erlendirerek ö?renci kabul etti?ini, bu say?n?n da yukarda belirtildi?i gibi 15-20 ö?renciyi geçmedi?ini, dolay?s?yla Türkiye’ye hangi ö?rencilerin gitti?ini kendilerinin bile bilmedi?ini öne sürerek; “Bu uygulaman?n yanl??l???n? bir türlü Say?n Ba?bakan?m?za iletemedik. Haberi olmas? halinde mutlaka bu sorunumuzla ilgilenece?ini biliyoruz” dediler. Ülkelerinde Alman, Amerikan, ?ngiliz gibi yabanc? okullar?n Türkçenin d???nda bütün dilleri te?vik edici son derece ciddi çal??malar? oldu?unu, Türklerin açt??? 7 adet kolejde de ?ngilizce e?itim yap?ld???n? ve bu okullar?n ücretlerinin 2000–2500 Euro’dan ba?lad???n? belirten yetkililer; “muadil yabanc? okullarda 300-700 Euro aras?nda ücret talep edildi?ini, haliyle ekonomik gücün k?s?tl? oldu?u ülkelerinde ba?ar?l? Türk çocuklar?n yabanc? okullara devam etti?ini” bildirdiler.

STK temsilcileri ayr?ca; Kosova’da Türklerin kurdu?u ve ayn? amaca hizmet ettiklerini iddia eden 3 siyasi parti bulundu?unu, bu partilerin de Türk seçmenini böldü?ünü ve ülkede ya?ayan Türklerin elini zay?flatt???n? belirterek; hem söz konusu siyasi da??n?kl???n, hem de ülkelerinden Türkiye’de okuyacak ö?renci kontenjan?n?n dü?ürülmesinin, bölgede ya?ayan Türkler ve Türkçe konu?anlar için büyük bir handikap oldu?unu belirttiler. Balkanlar’?n Türkiye için ayr? bir önem arz etmesi gerekti?ini belirten yetkililer, Türkiye’nin de Balkanlarda ya?ayan milletler için çok ayr? bir önem ta??d???n?, bugün dünyan?n herhangi bir ülkesi ile Balkan Ülkelerinin bir tutulamayaca??n?, ancak Türkiye’de burslu okuyacak ö?renciler aç?s?ndan bugün maalesef bütün ülkelerin bir tutuldu?unu bildiriyorlar. Kendilerine sa?lan?lacak bir pozitif ayr?mc?l??a hiçbir ülkenin kar?? ç?kmayaca??n? ifade eden yetkililer,;bunun bir zorunluluk oldu?unu, Ba?bakanl?k Yurtd??? Türkler Ba?kanl??? nezdinde yapt?klar? giri?imlerden bir sonuç alamad?klar?n?, son dönemde ülkelerine gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet büyüklerine de bir türlü ula?amad?klar?n? belirttiler.

Sahipk?ran Haber

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorumlar (3)

  1. Sengun Sipahi dedi ki:

    Allaha sukur ederim ki birilerin aklina bunu gundeme getirme basardi.Turkluk buralada perisan,cocuklarimiz perisan halde.Sizlere tesekur ederim ve bunu sonuna kadar caba harcarsiniz.

  2. Erol Sekerci dedi ki:

    sukurler olsun ki en sonunda senelerni kaybeden cocuklarin sesini duyan oldu.Parti buyukleri geziler duzenlesinler sadece cocuklarin perisan halini alakadar olan yok

  3. Kosovali Ogrenci dedi ki:

    Niye abartiyorsunuz ben anlamiyorum ? Kimi kandirmak isiyorsunuz ? Kosova’da Turkce Dili bu ogrenciler sayesinde ayakta derseniz yaniloyorsuniz,yalan soyluyorsunuz.Turkce okullariniz var kimse de rahatsiz etmiyor sizi..Yillardir kalitesiz ogrenci, sirf Ahmetin ,Mehmetin cocugu oldugu icin aldiniz ve basari ortada mezun olmadan geri donuyorlar.Bu dilekceyi yazanlar iyi bilir zaten!! Sizi artik Turkiye de cozdu..20 ogrenci olsun ama kaliteli olsun bence daha iyi..

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: