Twitter Facebook Linkedin Youtube

MİLLİ EĞİTİM VE SIKINTILAR

Kemal YILMAZ

Kemal YILMAZ

Ülkemizin her anlamda kalk?nmas? için bir yandan ekonomiye, sanayiye, tar?ma vb. sektörlere önem veriliyor ve büyük yat?r?mlar yap?l?yor; öte yandan bunlar? kullanacak ve de?erlendirecek insan unsurunun e?itimi, olabildi?ince ihmal ediliyor. Ö?retmenlerimiz, ö?rencilerimiz ve dolayl? yönden velilerimiz, birçok sorun yuma?? ve belirsizlik içinde yeni e?itim ö?retime ba?lamak üzere. Tabi e?itim deyince; ö?retmen, ö?renci,  veli, idareci, hizmetli gibi birçok kavram akla gelir. Zaten e?itim, bu saym?? oldu?umuz unsurlar?n ahenkli çal??mas? sonucunda ortaya ç?kan bir olgudur. E?itim; öncelikle ailede ba?lar, daha sonra belli bir ya?a geldikten sonra okul süreci ba?lar. Okul sürecinde çocu?un hayata haz?rlanmas?nda, hayat boyu kullanaca?? bilgileri elde etmede en büyük görev, aile ile birlikte ö?retmendedir. Ba?ö?retmen Mustafa Kemal ATATÜRK; “Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir. Ö?retmenden, e?itimden mahrum kalan bir millet henüz millet ad?n? alma istidad?n? kazanmam??t?r. Ona alelade bir kitle denir, millet denmez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka e?itimcilere ve ö?retmenlere muhtaçt?r.” demi?tir. Atatürk’ün bu sözlerinden, ö?retmene ve ö?retmenlik mesle?ine ne derece önem verdi?ini anl?yoruz. Atatürk’ün sa?l???nda ve ölümünden sonra da, ö?retmenlerin itina ile yeti?tirilmesine çok önem verilmi?tir. En yetenekli ö?rencilerin ö?retmen okullar?na al?nmas? ve bunlar?n kuvvetli bir meslek bilgisine sahip ideal ö?retmenler olarak yeti?meleri sa?lanm??t?r.

Bir ülkede her ?eyin temel unsuru olan insan? iyi yeti?tiremedikten sonra, ne yap?l?rsa yap?ls?n o ülkenin kalk?nmas? mümkün de?ildir. Bugün ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ileride oldu?unu dü?ündü?ümüz ülkelere bakt???m?zda, durumlar?n?n bu noktada olmas?n?, e?itime borçlu olduklar?n? görmekteyiz. Ö?retmenlik mesle?i, ülkelerin kaderini tayin eden bir meslektir. Ülkemizin ve milletimizin gerçek manada kalk?nmas?, ö?retmenlerin en iyi ?ekilde yeti?tirilmesine ve e?itimcilik görevlerini en iyi ?ekilde yapmalar?na ba?l?d?r. Ö?retmenlik mesle?inin içinde bulundu?u durum ve sorunlar, maalesef Türkiye’nin gelece?i bak?m?ndan hiç de iç aç?c? de?ildir. Art?k herkesin ?unu çok iyi bilmesi gerekir; y?lda bir defa Ö?retmenler Günü kutlamakla, neredeyse sekiz yüz bin ki?iye ula?an e?itim gönüllüsünün sorunlar? çözülemez. Bu sorunlar?n ciddiyetle ve bilimsel olarak ele al?n?p bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Milli e?itime 92 y?lda gelen 75 bakan?n ekseriyeti, ö?retmenlerin milli e?itimin temel ta?? oldu?unu her f?rsatta söylemi?tir ve söylemektedirler. Ama bu temel ta??n, sorunlardan kurtar?l?p sa?lam bir yap?ya kavu?turulmas? konusunda yeterli düzeyde bir çal??ma maalesef görülmemi?tir. Bu yüzden de Türkiye’de ö?retmenlik mesle?i; gün geçtikçe kötüye gitmekte, ö?rencinin ve milletin gözünde e?itimin temel ta??, iyice çürümektedir. Temel ta?? çürüyen milli e?itim, sonuçta çökmeye mahkûmdur. Türkiye’nin gelece?i bak?m?ndan çok tehlikeli olan bu çökü?ü önlemenin zaman? gelmi? ve geçmek üzeredir. Bu yaz?m?zda e?itim sistemimizin ve e?itimin temel ta?? olan ö?retmenlerimizin ya?ad??? s?k?nt?lar?n tamam? olmasa da bir k?sm?n? dile getirmeye çal??aca??z.

Öncelikle, okul sadece etraf? duvarlarla çevrili bir yap? olarak alg?lanmamal?. Okul, birçok aktivitenin yap?ld???, hayatta kar??la??labilecek problemlerin bir bak?ma provas?n?n yap?ld??? yerdir ayn? zamanda. Ö?retmen de bu yap?n?n en önemli yap? ta?lar?ndan biridir. S?n?fta ö?renci ile kar?? kar??ya olan, onun hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda problemlerini gideren, ö?retmendir. Her birimiz, hayatta belli bir yere ve makama gelmi?sek bunu e?itim hayat?m?z boyunca bizimle ilgilenen ö?retmenlerimize borçluyuz. Ö?retmenlerimiz; bize iyiyi, do?ruyu ve güzeli ö?retirler. Ö?retmenlerimiz fedakâr insanlard?r. Onlar?n i?i, sadece ve sadece ö?retmek olmal?d?r.  Ancak Milli E?itimin merkez te?kilat?n?n baz? uygulamalar?, ö?retmeni ö?renci kar??s?nda çaresiz b?rak?p ö?rencinin gözünde de?ersizle?tirebiliyor. Özellikle merkezde al?nan tepeden inme kararlar, ö?retmeni ö?rencinin kar??s?nda rüzgâr?n önünde savrulan yaprak misali sa?a sola savurabiliyor. Büyük bir ciddiyetle dersini anlatan, üzerine dü?en sorumluluklar? yerine getiren ve ö?rencilerin ba?ar?l? olmalar? konusunda y?l boyu onlar? motive eden ö?retmen, merkezi yönetim taraf?ndan al?nan bir kararla bir anda ö?rencinin gözünde de?ersiz hala gelebiliyor. Bu durum, hem ö?rencinin derse kar?? tutumunu de?i?tiriyor, hem de ö?retmenin moral ve motivasyonunu bozuyor. Asl?nda sahada olan, dersin art? ve eksik yönlerini bilen ö?retmenin kendisidir. Dolay?s?yla e?itim ile ilgili bir karar al?n?rken, bunun hem ö?renci hem de ö?retmen aç?s?ndan getirileri ve götürüleri çok iyi hesaplan?p, konuyla ilgili ö?retmenlerin görü?leri al?nd?ktan sonra kararlar al?n?p uygulanmal?d?r.

Okul, ö?renci ile ö?retmenin kar?? kar??ya geldi?i ve orada ö?renme davran???n?n kazan?ld??? mekând?r. Haliyle bu fiziki yap?n?n temiz, düzenli ve e?itim ö?retim yap?lmaya müsait olmas? gerekmektedir. Ancak bir sorun var ki özellikle belli yerlerde, bu soruna hala bir çözüm bulunamad?. O sorun da s?n?flar?n mevcudunun yüksek olmas?. Özellikle 4+4+4 sistemiyle k?rsal kesim ile illerin kenar mahallerinde s?n?flar?n mevcutlar?, 50-60’l? rakamlara ç?kt?. Bu durum ise gerek s?n?fta dersi dinleyip ba?ar?l? olmak isteyen ö?renci, gerekse dersi anlatan ö?retmen için çok büyük bir problemdir. Bu durum, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu tarz mevcudu fazla olan s?n?flarda, ileti?im anlam?nda s?k?nt?lar meydana gelmekte ve 40 dakikal?k dersler, çok verimsiz geçmektedir. Bu sorunun önüne geçmek için devletimiz ve özel sektör, derslik yap?m?na h?z vermelidir. Böylece s?n?f mevcutlar?, ideal olan seviyeye dü?er; ayr?ca dersliklerin artmas?yla ö?retmen ihtiyac? artaca??ndan, atanamayan ö?retmenlerin durumuyla ilgili bir nebze olsun iyile?me sa?lanabilir.

Devlet okullar?nda s?n?flar?n mevcudundan bahsettik; ancak bir konu daha var ki o da hayatî ehemmiyete sahip diye dü?ünüyorum. O da, “Kayna?t?rma” ö?renci diye tabir etti?imiz “fiziki ve ruhsal problemi olan ö?renciler ile herhangi bir s?k?nt?s? olmayan ö?rencilerin ayn? s?n?fta, hatta ayn? s?rada yer almalar? ve ayn? müfredata tabi olmalar?” konusu.  Bu durum, hem ö?retmenlerimiz aç?s?ndan, hem de o s?n?fta ders görmek durumunda kalan di?er ö?renciler aç?s?ndan s?k?nt? verici bir konudur. Çünkü ö?retmenlerimizin alm?? oldu?u pedagojik e?itimde, bu tarz ö?rencilere yönelik bir e?itim metodu ve uygulamamas?, kendilerine anlat?lmamaktad?r.  Kald? ki e?itimde ileri noktada olan ülkelere bakt???m?zda, her bireyin e?itim alma özgürlü?ü vard?r. Ö?renciler, özel durumlar?na göre pedagojik e?itim alm?? ö?retmenler taraf?ndan yeti?tirilmeli ve hayata en iyi ?ekilde haz?rlanmal?d?r. Dolay?s?yla fizikî ve ruhsal yönden s?k?nt? ya?ayan ö?rencilerimize ayr? okullarda ve s?n?flarda; ayr?ca pedagojik formasyon anlam?nda yeterlili?e sahip ö?retmenler e?li?inde e?itim verilirse, hem kayna?t?rma ö?rencilerimiz hem de di?er ö?rencilerin akademik ve sosyal ba?ar?lar?nda çok daha sa?l?kl? sonuçlar elde edilebilece?ini dü?ünüyorum.

Ö?retmenlerimizin di?er bir sorunu da; güvenlik sorunudur. Okul ortam?nda ö?retmen, ö?renci, idareci ve di?er hizmetli görevli personel mevcuttur. Yani okul içinde birçok insani ili?ki, y?l boyunca etkin bir ?ekilde ya?anmaktad?r. Bu insani ili?kiler ya?an?rken baz? sorunlar, s?k?nt?lar ya?anabilir. Ancak ya?anan bu s?k?nt?lar, hiçbir zaman ?iddet içermemelidir. Ne yaz?k ki son y?llarda ülke gündemini de zaman zaman i?gal eden ve hepimizi derinden üzen haberlere yaz?l? ve görsel medyada tan?k olduk. Özellikle gazetemizi elimize al?p man?etini okudu?umuzda hepimiz man?et kar??s?nda deh?ete dü?tü?ümüz anlar oldu: ”14 ya??ndaki Ö?renci Ö?retmenini Dört B?çak Darbesiyle Öldürdü.” Bu man?et kadar insan? üzen, insan? deh?ete dü?üren bir ba?l?k olamaz diye dü?ünüyorum. Bir de kendimizi o mesle?i icra eden ö?retmenin yerine koyal?m. “Bana bir harf ö?retenin k?rk y?l kölesi olurum” özdeyi?iyle yeti?mi? bireyler olarak, bu tür haberleri okudu?umuzda ve duydu?umuzda hepimiz, derinden sars?lmaktay?z. Bu tür haberler, do?al olarak mesle?ini icra etmeye çal??an ö?retmenlerimizin psikolojilerini bozmaktad?r. Konuyla ilgili olarak gerek Bakanl?k, gerekse okul yönetimleri ciddi tedbirler almal?d?r. Bu ve buna benzer olaylar?n önüne geçilebilmek için, okul içinde ve okul çevresinde güvenlik tedbirlerini artt?r?lmal?d?r.

E?itim çok karma??k bir sistemdir. Bu sistemi iyi idare edemezseniz, mezun olan ö?renciler, yeterli donan?ma sahip olamadan hayata at?l?rlar. Bunun için, liyakat sahibi idarecilerin okullar?n yönetiminde yer almas? hayatî önemi haizdir. Aksi takdirde, bu durumdan gerek ö?renci gerekse ö?retmen zararl? ç?kmaktad?r. ?dari görevler, ?ahsa tebli? edilirken birçok argüman? birlikte de?erlendirip ondan sonra idareciyle ilgili karar verilmelidir. Bunu yaparken de okulun bulundu?u çevre, okulda bulunan ö?renci ve velilerin profili ayr?ca atanacak ?ahs?n e?itim ve kapasitesi aranacak kriterler aras?nda olmas? gerekir.

Son y?llarda ülke gündemini epey i?gal eden, daha da uzun y?llar gündemimizden inmeyecek olan ve her geçen y?l kronikle?en s?navlar meselesine de?inmek istiyorum. Bilindi?i üzere, son on y?lda yakla??k 5 kere orta ö?retime geçi? sistemi de?i?ti. Art?k öyle bir noktaya geldik ki; bundan sonra gelecek olan sistemleri adland?racak harf kalmad?. On y?ld?r LGS, OKS, SBS gibi de?i?ik isimlerle çe?itli s?nav sistemleri denendi. Son olarak, SBS’den daha iyi bir sistemi uygulamaya koymak ad?na, ?u an ismini koyamad???m?z daha do?rusu harflerle sembolize edemedi?imiz bir s?nav sistemi, Say?n Bakan’?n aç?klamalar?yla yürürlü?e girdi. Peki, bu sistemin en önemli amaçlar?ndan biri neydi? Tabi ki; ö?rencilerimizi ya?am?? olduklar? s?nav stresinden kurtarmakt?. Ancak pe?inen söyleyelim önceden ö?renci tek s?nav?n stresiyle mücadele edecekti. ?imdi ise y?lda 12 s?navla mücadele edecek. Say?n Milli E?itim Bakan?’n?n aç?klamas?na göre; 8. s?n?fta 6 dersten dönemsel olarak 2 s?nav yap?lacak. Bu belirlenen 6 dersten (Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabanc? Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ?nk?lap Tarihi ve Atatürkçülük) 12 s?nav yap?laca?? anlam?na gelmektedir. Temel e?itimden ortaö?retime geçi?te Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan yap?lacak merkezi s?navlar?n etkisinin yüzde 70 olarak belirlenmesi ve y?lda 1 kez yap?lan merkezi sistem s?nav?n?n 12’ye ç?kar?lmas?; Say?n Milli E?itim Bakan?’n?n aç?klamalar?n?n tersine s?nav odakl? sistemden vazgeçilmedi?ini ortaya koymaktad?r. Yeni orta ö?retime geçi? sisteminin, beraberinde birçok olumsuzluk getirece?ini ?imdiden söyleyebiliriz. Örne?in:

 • Müfredat program?n?n yeti?tirilmesinde bir tak?m s?k?nt?lar ya?anacakt?r. S?n?f ve ö?rencinin durumunu göz önüne alarak ders konular?n? i?leyen ö?retmenlerimiz, MEB’in s?navlarda belirleyece?i konular? yeti?tirmek için zamanla yar??acakt?r. Yine ülkemizin baz? bölgelerinde mevsimlik i?çi olarak çal??an ailelerin çocuklar? ve Türkiye genelinde çal??mak zorunda b?rak?lan çocuklar?m?z büyük hak kayb?na u?rayacakt?r. Ö?retmensiz okullar, bo? geçen dersler ve ücretli ö?retmenler dü?ünüldü?ünde, yeni sistem daha da vahim sonuçlar do?uracakt?r.
 • S?navlar için belirlenen konular?n az olmas? nedeniyle, gelecek y?llarda soru üretme konusunda birçok s?k?nt? ya?anacakt?r. Gelecekte uygulanmas? dü?ünülen aç?k uçlu sorular?, Milli E?itim Bakanl???’n?n nas?l de?erlendirmeye alaca?? da merak konusudur.
 • Milli E?itim Bakanl???, ölçme ve de?erlendirme kriteri olarak okul ve s?n?f seviyesinin dikkate al?nmas?n? isterken, gerçekle?tirece?i merkezi sistem s?navlar?nda her ö?renciyi ayn? seviyede kabul ederek de?erlendirecektir.
 •  6 dersten s?nava girilecek olmas?, di?er zorunlu ve seçmeli derslerin ö?renci nezdinde önemsiz say?lmas?na neden olacakt?r.
 • S?navlar?n ö?rencilerin kendi okullar?nda yap?lacak olmas?, bir tak?m sorunlar? da beraberinde getirecektir. Ö?retmenlerin ba?ka okullarda görevlendirilmesi, güvensizlik anlam?na gelmektedir.
 • S?navlar?n y?lda 12’ye ç?kar?lm?? olmas?, dershanelere ba??ml?l??? daha da art?racakt?r. Dershaneler k?sa zaman aral?kl? yap?lacak s?navlar için yo?unla?t?r?lm?? programlar haz?rlayacak, bu da velilerimizin s?rt?na yeni mali külfet yükleyecektir.
 • Milli E?itim Bakanl???’n?n 5. s?n?f? de?erlendirmeye almayarak yok saymas? da, kamuoyu taraf?ndan anla??lamam??t?r.

Yeni e?itim-ö?retim y?l?na girerken kafalarda soru i?areti olu?turan di?er bir konu da dershanelerin durumu ile alakal?d?r. Bilindi?i gibi aylard?r, Milli E?itim Bakanl???’n?n dershanelerin kapat?lmas? hususunda bir çal??mas?ndan bahsedilmekte. Milli E?itim Bakan?m?z?n yeni orta ö?retime geçi? sistemini kamuoyuna deklare etmesinden sonra, birçok e?itimciyle görü?tüm. Hemen hemen tamam?n?n ortak görü?ü; bu sistemle dershaneler kapanmak ?öyle dursun, ö?renci ve velilerin dershaneye mahkûm olaca?? yönünde idi. Görünen o ki; yeni s?nav sistemi, yukar?da saym?? oldu?umuz sebeplerden dolay? birkaç uygulama sonunda maalesef tekrar de?i?meye mahkûmdur. Bu sistemin uygulamaz olmas?n?n en temel sebebi, okullar aras?nda e?itimin kalitesi aç?s?ndan ciddi boyutta e?itsizli?in olmas?d?r. Bu tarz bir sisteme geçmeden önce; nitelikli ö?retim elaman?, fiziki ?artlar, teknolojik imkânlar gibi çe?itli ba?l?klarda toplayabilece?imiz farkl?l?klar?n giderilmesi gerekti?i a?ikard?r.

Ö?retmenlerimizin ve e?itim sistemimizin sorunlar?, yukar?da ifade etmeye çal??t?klar?m?zla s?n?rl? de?il tabi ki. Daha birçok çözüm bekleyen sorunlar, mevcuttur. Önemli olan bu sorunlar? çözme iradesini sonuna kadar gösterme azim ve karar?n?, tüm e?itim camias?na ve topluma göstermektir. Unutmayal?m ki ö?retmenlerin iyi bir ?ekilde yeti?tirdi?i nesiller; gelecekte ailesini ve milletini mutlu k?lar, yurdunu kalk?nd?r?r, devletini güçlendirir. Bu bak?mdan, milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin ekonomik ve sosyal yönden kalk?nmas?, her ?eyden önce ö?retmenlerin mesleklerinde gösterece?i ba?ar?ya ve e?itim sistemimizdeki s?k?nt?lar?n asgariye indirilmesine ba?l?d?r.

Yazar?n di?er yaz?lar? için t?klay?n?z.

Kaynak:

http://www.egitimis.org.tr/haber-arsiv/sinav-sstemyle-oynayarak-etmdek-sorunlar-zlmez

Yorumlar (2)

 1. Talip Erguvan dedi ki:

  Bence en büyük sıkıntı; ruhsuz ve idealsiz nesiller yetişmesi.

 2. Recep Kavlak dedi ki:

  Avrupa Topluluğuna giden yolda, özgür, kendine güvenen, kendini ifade edebilen nesiller yetiştirelim derken maalesef kendini beğenmiş, çıkarcı, her şeyden önce ben diyen bir nesil yetişti; sonuç ortada…

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: