Twitter Facebook Linkedin Youtube

AVRUPA’DA İSLAM KARŞITLIĞI

?slamofobi’nin artt??? Avrupa’da Müslümanlara yönelik sald?r?lar da art?yor. Bu tür muamelelere maruz kalan Müslümanlar bunu ‘Tell Mama’ adl? yard?m kurulu?una bildirebiliyor.

“Birçok kez sald?r?ya maruz kald?m. Yumrukland?m, üzerime tükürüldü, iterek yere dü?ürüldüm. Ba??ma ?iddetli biçimde vuruldu ve kas?tl? olarak özellikle e?im ve küçük o?lumun gözleri önünde dü?ürüldüm. O zaman alt? ayl?k hamileydim.”

Ad?n?n aç?klanmas?n? istemeyen ba?örtülü bir kad?n, yard?m kurulu?u Tell Mama’n?n internet sayfas?ndaki video filminde ya?ad?klar?n? böyle özetliyor. Türkçeye, ‘Annene anlat’ olarak çevrilebilecek ilginç bir ismi olan kurulu?, ?ngiltere’de kurbanlar?n telefon, k?sa mesaj ya da internetten ula?arak kendisine iletti?i, sokakta ve internette vuku bulan ?slam dü?man? sald?r?lar? kay?tlara geçiriyor. Tell Mama’daki ‘Mama’ sözcü?ü asl?nda, kurulu?un ba? harflerini temsil eden bir k?saltma.?ngiltere’de sald?r?lar yo?unla?t?

2012 y?l?n?n ocak ay?ndan bu yana faaliyet gösteren Tell Mama’da çal??an gönüllüler, telefonda bir çe?it manevi hizmet sunuyor. Sitenin yöneticisi Fiyaz Mughal, Tell Mama’n?n 18 ay içinde ?ngiltere ve Galler’de toplam 1200 ?slam ya da Müslüman kar??t? sald?r?y? kay?tlara geçirdi?ini söylüyor. Mughal’e göre sald?r?lar giderek art?yor.

Mughal örnek olarak ?ngiliz bir askerin 22 May?s 2013 tarihinde iki ?slamc? taraf?ndan öldürülmesinden sonra ?slam dü?man? vakalar?n ve camilere sald?r?lar?n bir süreli?ine sekiz kat dolay?nda artmas?n? hat?rlat?yor. Ancak Mughal, sald?r?lar?n büyük k?sm?n?n sokakta de?il internet ortam?nda cereyan etti?ini söylüyor. Facebook, Twitter ya da di?er sosyal payla??m sitelerinde ba?örtülü ya da çar?afl? kad?nlar sald?r?ya ve hakarete maruz kal?yor. ‘Hatta bu durum ölüm tehdidine kadar var?yor’ diyor Fiyaz Mughal ve ?öyle devam ediyor:

“?nternetteki yabanc? dü?man? faaliyetler muazzam. Günümüzdeki fark ?u: Sokakta ?iddet var ama çok bask?n de?il. Daha önemlisi internetteki faaliyetler, çünkü ?slam dü?man? tavr?n yayg?n hale gelmesi için yönlendiriliyor ve organize ediliyor. Bunu yapanlar, a??r? sa?c?lar, ?rkç?lar, ?slam dü?manlar? ya da Müslümanlar? sevmeyen di?er insanlar.”

Fransa da farkl? de?il
Brüksel merkezli haber portal? EU Observer’da yer alan habere göre Fransa’da da Müslümanlara yönelik sald?r?lar art?? kaydetti. Haziran ay?nda Fransa’da hamile bir kad?n?n iki erkek taraf?ndan kötü muameleye maruz kalmas?n?n ard?ndan Müslüman gençler günlerce ayaklanm??, çat??malar ç?km??t?. Fransa’da çar?af?n kamuya aç?k yerlerde yasaklanmas? tart??malar? da gerginli?i art?ran bir ba?ka olayd?.

?ngiltere ve Fransa ?u s?ralar Avrupa’da ?slam dü?man? sald?r?lar konusunda ba?? çeken ülkeler gibi görünüyor. Ancak AB bu konuda gerçek rakamlar? tam olarak bilmiyor. Avrupa Temel Haklar Ajans? Sözcüsü Katya Andrusz bunu ?öyle aç?kl?yor:

“AB içinde çok az say?da ülke bu tür sald?r?larla ilgili verilere sahip. Avrupa Temel Haklar Ajans? uzun süredir Avrupa Birli?i üyesi ülkelerin hükümetlerine bu tür sald?r?larla ilgili verileri tutmas? ve kamuoyuna aç?klamas? ça?r?s?nda bulunuyor.”

AB ülkelerinin az? ?slam kar??t? sald?r?lar?n kayd?n? tutuyor

AB üyesi 28 ülkeden sadece 6’s? ?slam dü?man? sald?r?lar? kay?tlara geçiriyor. Baz? ülkeler ?slam dü?man? sald?r?lar?, Hr?stiyan, Yahudi, homoseksüel ya da az?nl?klara yönelik di?er nefret sald?r?lar?yla ayn? kefeye koyuyor. Avrupa Temel Haklar Ajans?’ndan Katya Andrusz bunu do?ru bulmuyor:

“Ne gibi hadiselerin olup bitti?inin, kimlerin hedef al?nd???n?n bilinmesi, AB üyesi ülkelerin ç?kar?na, çünkü ancak bu sayede mücadele edebilirler.”

Alman polisinden ‘kay?tlar ayr? tutulsun’ önerisi

Almanya’da ?slam dü?man? vakalar ayr? olarak kay?tlara geçirilmiyor ve AB Temel Haklar Ajans?’na da bildirilmiyor. Alman Kriminal Polis Memurlar? Birli?i Genel Ba?kan Yard?mc?s? Wilfried Albishausen Müslümanlara kar?? düzenlenen sald?r?lar?n ayr? olarak kay?tlara geçirilmesini talep ediyor. Die Welt gazetesine demeç veren Albishausen, bu konuda Yahudi kar??t? sald?r?lar?n kay?tlara geçirilmesinin örnek al?nabilece?ini de vurguluyor. Alman iç istihbarat birimi Anayasay? Koruma Te?kilat? son y?ll?k raporunda ilk kez, son y?llarda a??r? sa?c?lar?n giderek ?slam dü?manl???n? k??k?rtma e?iliminde oldu?unu belirtti.

?ngiltere’de ?slam dü?man? sald?r?lara kar?? mücadele eden Tell Mama kurulu?undan Fiyaz Mughal, a??r? sa?c?lar?n Yahudilere kar?? de?il, ?slam’a kar?? k??k?rt?c? ve dü?manca söylemleri dile getirdi?ine i?aret ediyor. Mughal, bunun özellikle internette dikkat çekti?ini hat?rlat?yor. Hollanda, Belçika ve Almanya’da, Müslüman göçmenler nedeniyle ülkede yabanc?lar?n etkisinin artaca??n? savunan küçük partiler mevcut. Oslo’da katliam yapan Ahders Behring Breivik de sald?r?lar? ?slam dü?man? tezlerle gerekçelendirmi?ti.Ancak ?slam dü?man? sald?r?lara maruz kalanlar?n tamam?, ?ikâyetçi olmuyor. Tell Mama kurulu?una göre sald?r?ya maruz kalanlar?n sadece yüzde 60′? bunu polise bildiriyor. Avrupa Temel Haklar Ajans?’n?n tespiti de bu yönde. Ajans?n Sözcüsü Katya Andrusz ilginç bir noktaya dikkat çekiyor:

“Anket yap?lan Müslümanlar?n ço?unlu?u sald?r?lar? bildirmedi?ini söylüyor. Bu önemli bir sorun çünkü yetkililerin haberi olmad???nda, bunlar rakamlara da yans?m?yor.”

?ngiltere’den Tell Mama i?te bu nedenle internet sayfas?nda yer verdi?i videoda Müslümanlara, ‘Kendinizi dövdürmeyin’ ça?r?s?nda bulunuyor. Videoda konu?an Müslüman bir kad?n, ‘Ben çocukken dövüldüm. Bunun çocu?umun da ba??na gelmesini istemiyorum. Bu nedenle burada konu?uyorum’ diyor. Tell Mama ister sokakta, isterse sanal dünyada vuku bulan ?slam dü?man? bütün sald?r?lar? polise bildiriyor. Tell Mama’dan Fiyaz Mughal, ?ngiltere’de özellikle sokakta düzenlenen sald?r?lar? ayd?nlatma konusunda polisin gayet iyi çal??t???n? söylüyor. Ancak ayn? durumun internet ortam? için geçerli olmad???n?, burada sald?r?lar?n takip edilmesinin de, sald?rganlar?n bulunmas?n?n da zor oldu?unu vurguluyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Bernd Riegert / Hülya Topçu Editör: Ba?ak Özay

http://www.dw.de/avrupada-islam-kar%C5%9F%C4%B1t%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1lar-art%C4%B1yor/a-17035914

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: