Twitter Facebook Linkedin Youtube

SİBER SAVAŞ TEHLİKESİ

Siber sava?lar, son y?llarda kendinden s?k s?k söz ettirmeye ba?lad?. Peki, bu tür sald?r?lar hangi ko?ullarda bir sava? sebebi olarak kabul edilebilir? Sald?r?ya u?rayan ülke kendini nas?l savunabilir?

Musluklardan sadece kirli su ak?yor ama nedenini kimse bilmiyor. Elektrikler kesik, neler olup bitti?ine dair bir bilgiye de ula??lam?yor. ?ehrin her kö?esinde trafik kazalar? meydana geliyor. Çünkü trafik lambalar? çal??m?yor. Ayr?ca kentin yak?n?ndaki nükleer santralda da ar?za alarm? veriliyor.

Bir ülkenin bilgisayarlar taraf?ndan kumanda edilen alt yap?s?na yap?labilecek en korkunç siber sald?r?n?n sonuçlar?, yakla??k bu senaryodaki gibi olabilir. Böyle bir zarara yol açmak için art?k bombalara, çelik yelekli asker, tank ve tüfeklere de ihtiyaç yok. Sadece güçlü bir bilgisayar, kapsaml? teknik bilgi ve internet ba?lant?s? yeterli. Böyle bir senaryonun ne kadar gerçekçi olup olmad??? ise uzmanlar aras?nda büyük tart??ma konusu. Zira ?imdiye dek bu boyutlarda bir siber sald?r? ya?anmad?. Berlin Hür Üniversitesi’nden siber güvenlik uzman? Sandro Gaycken, bir süre daha ya?anmayaca?? kanaatinde: “Ne mutlu ki bu tarz senaryolardan korkmak zorunda olmad???m?z kadar bar??ç?l bir ortamda ya??yoruz.”

Ancak Gaycken, yine de jeopolitik dengelerin de?i?mesi halinde Almanya’n?n da bu ölçülerde bir sald?r?ya kar?? haz?rl?ks?z oldu?unu ?u sözlerle vurguluyor: “Özellikle Almanya’n?n kritik altyap? unsurlar? birçok alanda kötü bir güvenlik sistemine sahip. E?er birisi bize siber sava? araçlar? ile sald?r?rsa çok çabuk bir biçimde savunmas?z kal?r?z.”

Hükümetler de planl?yor

Dünyada her gün siber sald?r?lar düzenleniyor. Ufak ölçekli bu sald?r?lar, genelde hükümetleri, askeri tesisler ve firmalar? hedef al?yor. Bu sald?r?lar?n ard?nda kimlerin oldu?u ise genelde bulunam?yor ya da bu ki?ilerin izinin sürülmesi, aylar veya y?llar alabiliyor. Sald?r?lar?n arkas?nda genelde zay?f noktalar? ke?fetmek ve bu noktalar? kullan?p ne kadar zarar verebilece?ini denemekten keyif alan bilgisayar korsanlar? bulunuyor.  Ancak bazen hükümetler de hedefli siber sald?r?lar planlayabiliyor.

Bunlar aras?nda geçen y?llarda en çok yank? bulanlardan biri, ?ran?n nükleer tesislerini hedef alan “Stuxnet” virüsüydü. Bu bilgisayar virüsünün, ?ran’?n Natan nükleer tesislerindeki santrifüjlerin kontrolden ç?kmas?na sebep oldu?u belirtilmi?ti. Kamuoyuna yans?yan kadar?yla bu virüs, uranyum zenginle?tirme sürecinde santrifüjlerin frekanslar?n? manipüle ederek sistemi devre d??? b?rakm??t?.

New York Times gazetesi, virüsün ABD gizli servisi Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ile ?srail ajanlar? taraf?ndan geli?tirildi?ini öne sürmü?tü. Guardian gazetesinin birkaç hafta önce yer verdi?i bir habere göre ise Ba?kan Barack Obama, yurtd???ndaki olas? siber sald?r? hedeflerinin listesinin ç?kar?lmas? talimat?n? verdi. Guardian, “çok gizli” olarak nitelenen bu belgeyi internet sayfas?nda yay?mlam??t?.

Topçu ate?i ile e?de?er

Peki, bu tür sald?r?lar hangi ko?ullarda bir sava? sebebi olarak kabul edilebilir? Sald?r?ya u?rayan ülke kendini nas?l savunabilir? Bu sorular?n yan?tlar?, mart ay?nda tan?t?m? yap?lan “Tallinn Siber Sava?larda Uygulanacak Uluslararas? Hukuk K?lavuzu’nda (Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare) yer al?yor.  Estonya’n?n ba?kenti Tallinn’deki NATO Siber Savunma Merkezi’nin haz?rlad??? k?lavuz, hukukî ba?lay?c?l??? bulunmayan 95 kural içeriyor.

Bu çal??mada yer alan Avrupa Üniversitesi’nden Alman devletler hukuku uzman? Wolff Heintschel von Heinegg’a göre uluslararas? hukuk aç?s?ndan nas?l de?erlendirildi?inde, “A??r hasar veren bir topçu ate?i ile a??r hasara yol açan siber sald?r? aras?nda fark yok.”

Von Heinegg, ancak her siber sald?r?n?n, me?ru müdafaa hakk?n? do?uracak silahl? bir sald?r? olarak de?erlendirilmesinin de me?ru olmad???na dikkat çekiyor. Devletler hukuku uzman?, bunun için zarar?n boyutlar?n?n çok büyük olmas? gerekti?ini, büyük hasar varsa, o zaman sald?r?ya u?rayan ülkenin bombalar dahil konvansiyonel yollarla kar??l?k verebilece?ini belirtiyor.

Bili?im ve siber güvenlik uzman? Sandro Gaycken, bu tür senaryolar?n gerçekle?me olas?l???n? dü?ük görüyor, bununla birlikte siber sald?r?lar?n sinsice ve yava? yava? ilerleyen bir tehdide indirgenemeyece?i uyar?s?nda bulunuyor: “Siber sald?r?larla kilit önemdeki sanayileri hedefli bir ?ekilde sabote edebilirsiniz. Örne?in söz konusu markaya güven azalana kadar, üretilmi? otomobil ya da uçaklar?n geri ça?r?lmas?na sebep olunabilir.”

© Deutsche Welle Türkçe

Marcus Lütticke / Ba?ak Demir

Editör: Beklan Kulaks?zo?lu

http://www.dw.de/siber-sava%C5%9F-tehlikesi/a-17014520

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: