Twitter Facebook Linkedin Youtube

DANIŞTAY’DA BAŞKANLIK KRİZİ; AK PARTİ-CEMAAT ÇATIŞMASI MI?

Her ba?kanl?k seçimi döneminde çok say?da aday?n ç?kt??? ve aylarca süren seçimlerin yap?ld??? Dan??tay’da geçen hafta yap?lan seçimde ba?kan aday? ç?kmad?. Seçim, Cuma günü tekrarland? ama yine aday ç?kmad??? için önümüzdeki haftaya b?rak?ld?. GAZETEC?LEROnline.com’un özel haberine göre, yarg? tarihinde ilk kez ya?anan; “ba?kanl??a aday ç?kmamas?” durumunun arkas?nda AK Parti – Cemaat çat??mas? var.

GAZETEC?LEROnline/ÖZEL

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir yüksek yarg? kurumu aday ç?kmad??? için ba?kan?n? seçemezken, olay?n alt?nda AKP ve Gülen Cemaati aras?ndaki çeki?menin yatt??? belirtiliyor. AKP’nin, 12 Eylül Referandumu ile cemaat üzerinden yüksek yarg?n?n kontrolünü ele geçiren AKP’nin, ç?kan çat??man?n ard?ndan kontrolü cemaatin elinden almaya çal??t??? kaydedildi. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar da “AKP Cemaat çat??mas? var, deniyor” dedi.

Her ba?kanl?k seçimi döneminde çok say?da aday?n ç?kt??? ve aylarca süren seçimlerin yap?ld??? Dan??tay’da geçen hafta yap?lan seçimde ba?kan aday? ç?kmad?. Seçim, dün tekrarland? ama yine aday ç?kmad??? için seçim önümüzdeki haftaya b?rak?ld?.

AKP KONTROLÜ GER? ALMAYA ÇALI?IYOR

Yüksek yarg? kulislerine göre; olay?n arkas?nda AKP ve Gülen Cemaati aras?ndaki çeki?me yat?yor. AKP, 12 Eylül 2012’de yap?lan anayasa de?i?ikli?i ile yüksek yarg?n?n yönetimini yeniden yap?land?rd?. Cemaat, bu de?i?ikli?in ard?ndan yap?lan seçimlerde Dan??tay üyeleri aras?nda a??rl??? ele geçirdi. Benzer bir durum Hakimler ve Savc?lar Kurulu (HSYK) ile Yarg?tay’da da ya?and?.

O dönem AKP’ye yak?n yarg?çlar ile cemaate yak?n olanlar ittifak yapt? ve kullan?lan blok oylarla AKP ve cemaatin istedi?i ki?ilerin ba?kanl?k ba?kanl?klar? payla?t?. Ancak PKK terör örgütüyle yap?lan Oslo görü?melerinin ard?ndan ittifak bozulmaya ba?lad?. Yarg?n?n, Oslo görü?melerini yürüten Milli ?stihbarat Te?kilat? (M?T) Müste?ar? Hakan Fidan ile yard?mc?lar?n? ifadeye ça??rmas? ile çat??ma ç?kt?. Çat??man?n ç?kt??? tarihten bu yana AKP, yüksek yarg?daki kontrolü geri almaya çal???yor.

Dan??tay’da ya? haddinden emeklilik nedeniyle 6 dolay?nda üyelik bo?ald?. Üyeliklere cemaate yak?n isimlerin seçilmesi gündeme geldi. Ancak AKP, bu seçimleri engelliyor. HSYK üyesi olan Adalet Bakan? ile bakanl?k müste?ar?n?n a??rl???n? koymas? nedeniyle HSYK ikiye bölündü ve aylard?r Dan??tay üyeleri seçilemiyor.

YASA DE????KL?KLER? CEMAATE KAR?I

Hükümet, yarg?daki dengeleri de?i?tirmek için önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda görü?ülerek kabul edilen yasa tasar?s?n? da gündeme getirdi. Bu yasayla cemaate yak?n isimlerin seçilmesini engellemek için Dan??tay üyeli?i için gereken süre 20 y?la ç?kart?ld?.

Hükümet ayr?ca, yasayla cemaatin Dan??tay yönetimindeki etkisini azaltmak için referandumdan sonra kurulan Dan??tay Ba?kanl?k Kurulu’nu da kald?rd?. Böylece yeniden, referandum öncesine sisteme dönüldü ve tekrar ba?kanlar kurulu kuruldru.

Ba?kanl?k Kurulu, Dan??tay Ba?kan?, üç daire ba?kan? ve iki üyeden olu?uyor. Ba?kanlar kurulu ise ba?kan ve daire ba?kanlar?ndan olu?acak. Hükümetin böylece cemaatin yönetimdeki a??rl???n? k?rmay? amaçlad??? belirtilirken, cemaat de buna misilleme olarak ba?kanl?k seçimini kilitleme karar? ald?. Cemaatin bu karar?n?n ard?ndan üyelerden aday ç?kmamas?, ç?kmamaya cesaret edememesi ve üyelerin bir aday göstermemesi nedeniyle Dan??tay Ba?kanl??? için aday ç?kmay?nca iki haftad?r seçim yap?lamad?.

Aday ç?kmamas?n?n bir ba?ka nedeninin de referandumun ard?ndan Dan??tay üyeli?i için sürenin k?salt?lmas? ve ard?ndan seçilen üyelerin ba?kanl???na aday olmak için gerekli süre ko?ulunu ta??m?yor olmas?n?n oldu?u kaydedildi.

AKP’nin HSYK’y? ikiye bölerek hakim ve savc?lar için iki ayr? kurul olu?turma plan?n?n alt?nda da cemaatle çat??man?n yatt??? iddia ediliyor.

“AKP CEMAAT ÇATI?MASI VAR”

Bu arada, Dan??tay’a ili?kin yasa de?i?ikliklerinin görü?üldü?ü önceki günkü Meclis Genel Kurulu toplant?s?nda da muhalefet milletvekilleri, AKP’nin çeli?kili düzenlemeleri niye yapt???n? gündeme getirdi. Ancak milletvekilleri sorular?na yan?t alamazken, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, ?unlar? söyledi:

“Kadrola?ma anlay???yla hukuk, adalet olmaz de?erli arkada?lar?m. Bugün bak?yorsunuz, Dan??tay Ba?kanl??? seçimi yap?lam?yor. Neden? Çünkü ‘Orada cemaat-Hükûmet çat??mas? var’ deniyor. E?er bir ülkenin en üst idari yarg? organ?n?n ba?kan?n?n seçiminde cemaat tart??malar? ya?an?yorsa yaz?kt?r o ülkeye, yaz?kt?r o ülkenin yarg?s?na.”

“160 K???N?N ?NT?KAMI”

MHP Grup Ba?kanvekili Faruk Bal’?n Dan??tay üyeli?ine seçilmek için hakim ve savc? olarak 20 y?l çal??ma ko?ulunun niye getirildi?i konusunda sorular?na yan?t verilmedi?ine dikkat çeken CHP Mu?la Milletvekili Ömer Süha Aldan, Dan??tay’da ba?kan aday? ç?kmamas? konusunda, “Bana kal?rsa bu, 160 ki?inin intikam?d?r. 160 ki?i belli bir anlay??tan gelmi?tir. O aç?dan, biraz da Yarg?tayda ayn? anlay?? içerisinde denge sa?lamak için bu yirmi y?ll?k sürenin getirildi?ini dü?ünüyorum” dedi.

http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/10462-/GazetecilerOnline/niye-aday-cikmiyor-yuksek-yargida-akp-cemaat-savas

—–

Not: 18 Temmuz tarihli seçimlerin ö?leden sonraki oturumunda, tek aday olan Zerrin Güngör, üyelerin 80’inin oyunu alarak Dan??tay Ba?kan? oldu. Hüseyin Karakullukçu’nun 15 Haziran’da ya? haddinden emekliye ayr?lmas?yla bo?alan koltuk için üyeler daha önce 3 kez bir araya gelmelerine ra?men seçim yapamam??t?. Ba?kanl??a adayl???n? aç?klayan tek ki?i olan Zerrin Güngör, sabahki oturumda ba?kan seçilebilmek için gereken 79 oyu alamad? ancak ö?leden sonraki oturumunda 80 oy alarak Ba?kan seçildi.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: