Twitter Facebook Linkedin Youtube

DER SPIEGEL’E NE OLUYOR?

Son haftalarda ülkemizde maalesef son derece üzücü olaylar oluyor. Gezi Park? eylemleri azalsa da çe?itli ?ekillerde devam ediyor ve ettiriliyor. Bu olaylar hem iç bas?n?n hem de dünya bas?n?n gündeminden dü?müyor. Özellikle Avrupa bas?n? olaylar? haddinden fazla gündemde tutmaya çal???yor.

Hollanda’n?n penceresinden bak?l?nca Türkiye’de büyük bir kaos ve ayaklanma oldu?u gösteriliyor. Bu ayaklanma, Gezi Park’?n? a?m?? Erdo?an hükümetine bir tepki haline gelmi?. Yunus davas?nda: “Türkiye Hollanda’n?n içi?lerine kar??amaz!” diye tav?r koyan Hollanda, Gezi Park? olaylar? hakk?nda Türkiye’den hesap sormaya çal???yor. Bu nas?l bir tutumdur?

Almanya Der Spiegel dergisi,  tarihinde ilk kez Türkçe ba?l?kl? kapakla[1] on sayfal?k Gezi Park? hakk?nda yaz? yay?nlad? ve bununla yetinmedi; bir ilki gerçekle?tirerek Almancan?n yan? s?ra  on sayfal?k Türkçe tercümesini verdi.[2] Bu derginin say?s?n? fazla basarak Türkiye’de da??t?yorlar. Peki bunun nedeni nedir acaba? Almanya’da ya?ayan vatanda?lar?m?z?n yeterince Almancalar?n?n olmad??? dü?üncesi mi yoksa Türkiye’ye yönelik derin  bir oyun mu oynanmakta?

Taksim olaylar?n?n alt?nda yatan as?l amaç, Alman Derin Devleti taraf?ndan Nasyonal Sosyalist Yeralt? (NSU)  örgütüyle ilgili Münih’te halen devam eden davadaki gündeminin de?i?tirilmek istenmesi mi? Say?n Merkel Almanya’da 3 milyon Türk vatanda??m?z ya??yor diye Türkiye ‘ye kar??ma hakk?n?n do?du?u, kanaatinde olsa gerek.

Ba?bakan Tayyip  Erdo?an’?n duru?undan taviz vermemesi, toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetlerine sayg?l? bir politik yakla??mla hareket etmesi  ve yönetiminde Türkiye’yi tekrar dünya’ya “bizde var?z ve buraday?z” diyerek sunmas? çok büyük bir tehdit olarak görünmektedir. Oysa güçlü bir Türkiye orta do?uya, Avrupa’ya hem de dünyaya güven verir. Bunu tehdit olarak de?il de bir avantaj olarak görebilmek büyük bir marifet ister. 

Son dönemde büyük tart??malara neden olan alkol düzenlemeleri, Hollanda’da ve birçok Avrupa ülkelerinde senelerdir uygulanmaktad?r. Hatta bu y?l Hollanda, alkol sat?n alma s?n?r?n? 16 ya??ndan 18’e yükselti. Bunun nedeni, çocuklar?n? korumak için hükümet taraf?ndan aileye destek verilmesi. Neden acaba bizim ülkemizde  bu kadar sorun olu?turulup yaygara kopar?l?yor? Baz? ?eylere anlam vermek, gerçekten çok zor. 

Gezi Park’?  olaylar?n?n yan? s?ra birde ‘faiz lobisi’ konu?ulmakta. Geçmi? dönemlerde ya?ad???m?z gibi hükümetimizi zay?f dü?ürerek, kendi ceplerini dolduran belli bir kesim, rant elde ederek Türkiye’nin ekonomisini çökertmek istemekteler.  Bu nas?l vicdan ki tüyü bitmemi? yetimlerin ve vatanda??m?z?n al?n teriyle kazan?p zor güç birikimini bir hamlede kendi ceplerine dolduracaklar. Buna kim göz yumabilir?

Say?n Tayyip Erdo?an’?n  “Kimseye milletimin al?n terini yedirtmem!” demesi mi onlar? rahats?z ediyor?

Taksim olaylar?n? yapt?ranlar?n gayeleri bellidir: zenginle?en Türk ekonomisine darbe vurmak, Türkiye’yi iç sava?a sürüklemek, Türk-Kürt ve Sünni-Alevi kavgas?n? canland?rmak. Yapt?ranlar olarak da birçok devletlerin, örgütlerin, partilerin adlar? geçti.  Fakat as?l mesele, bunlar?n hiçbirine meydan? bo? b?rakmamak, akl?selim dü?ünerek birlik beraberlik içinde Türkiye’mizin gücüne güç katarak ?imdiki yerinden daha yükseklere ta??makt?r. 

Hakikat ?udur ki: Nasrettin Hoca’n?n o me?hur f?kras?ndaki gibi esas amaç kavga de?il, yorgan üzerine oynanan oyundur. Mesele Gezi Park? de?i,l Türkiye üzerinde oynanan oyundur. Hoca gibi kavgay? yat??t?rmak niyetiyle d??ar? ç?k?p yorgan?m?zdan olmayal?m. Ülkemize sahip ç?kal?m!

 Leyla SARIKAMI? – Hollanda


[1] Alman Der Spiegel dergisi ilk kez Türkçe ba?l?kla ç?kacak http://www.hurriyet.com.tr/planet/23561318.asp

[2] Der Spiegel’den Türkçe ‘çelme’ http://www.sabah.com.tr/Dunya/2013/06/23/der-spiegelden-turkce-celme

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: