Twitter Facebook Linkedin Youtube

GEZİ PARKI EYLEMCİLERİ GAZA GELDİ!

?u an bir seçim olacak olsa; daha önce Ak Parti’ye oy veren seçmenin bir k?sm?nda çe?itli sebeplerle olu?an karars?zl???n?n Ak Parti lehine de?i?ti?i görülecektir. Ortalama sa? seçmenin meydanlarda ki eylemcilerin profiline ve eylem tarzlar?na bak?nca Ak Partiye ili?kin rezervlerini bir kenara b?rakarak Recep Tayyip Erdo?an etraf?nda kenetleneceklerini  -bir ara?t?rmac?- olarak tahmin ediyorum.
**************
Gezi park?nda AVM yap?laca?? söylentisi ve Belediyenin yol yayala?t?rma çal??malar? nedeniyle yer de?i?tirmek istedi?i a?açlar? korumak temelinde ç?kan olaylar son 15 y?l?n en yo?un kat?l?ml? eylemlili?i idi.
Eylemcilerin profiline bak?nca örgütlü olanlar ve örgütsüz olarak bireysel olarak eyleme kat?lanlar olarak kabaca ikiye ay?rabiliriz.
Örgütlüler aras?nda BDP’yi, ?P’yi ve di?er marjinal sol gruplar? sayabiliriz. Bu gruplar, 1 May?s gibi günlerde ula?amad?klar? etkiye ve yayg?nl??a bu eylemle ula?m??lar ciddi bir kalabal?k toplanmas?n? sa?lam??lard?r.
Di?er taraftan arkada? gruplar? ile ya da tek ba?lar?na eyleme kat?lan çok kalabal?k bir grup var ki; bunlar?n herhangi bir ideolojik duru?lar?n?n oldu?unu söylemek bile mümkün de?il. Bu gruptakilerin büyük bir ço?unlu?unu muhtemelen hayatlar?nda hiçbir eyleme kat?lmayan bir kitle olu?turuyor. 15 -40 ya? grubundan olu?an bu kitle içinde 20- 30 ya? aras?ndakiler ço?unlu?u olu?turuyor.  Kulland?klar? simgeler aras?nda Türk Bayra??, Atatürk Posteri, Fenerbahçe, Galatasaray ve Be?ikta? formalar? öne ç?k?yor. Bu co?kulu kitlenin eylem içece?inin de bira oldu?u ellerindeki ?i?elerden anla??l?yor.
Eylemlerde at?lan sloganlara gelince;
‘Deniz, Mahir, Ula? Kurtulu?a kadar sava?’
‘Bask?lar bizi y?ld?ramaz’
‘Direne, direne kazanaca??z.’
‘Susma sustukça s?ra sana gelecek’
‘Hükümet istifa’
‘Diktatör Tayyip’
‘O.  Ç.  Tayyip.’
‘ATATÜRK’ün askerleriyiz’
‘Bize her yer Taksim’
Nidalar? birbirine kar???yor. Görüldü?ü gibi sloganlar?n bir k?sm? baz? örgütlerin sloganlar?, baz?lar? da bireysel at?lan sloganlar olu?uyor.
Bu eylemci profili çe?itlili?i ve slogan karma?as?ndan anla??laca?? üzere; eylemlerin amac?n?n salt “Gezi Park?” de?il; “içki yasa??, iktidar?n y?llanmas?n?n getirdi?i b?kk?nl?k ve sand?kta durumun de?i?meyece?ine duyulan umutsuzluk vb.” gibi konularda da olu?an tepkinin patlamas?ndan olu?tu?u söylenebilir. Burada bir dayatmaya kar?? tepki oldu?u gibi, ayn? zamanda bir ders verme de amaçlan?yor. Belli bir kesim ‘Ya?am Tarz?’ ile ilgili kayg?lar?n? aç??a ç?karma alan? bulmu? ve bunu en yo?un bir ?ekilde gösteriyorlar.
Peki bu ders yetkili mercilerce al?nm?? m?d?r?
Olaylara gösterilen tepkiler ve olaylar?n idare edili? ?ekli, yetkili makamlar?n olaylar?n gerisinde kald???n? da aç?k olarak gösteriyor. ?dare bu konuda hatalar?na devam ediyor.  Eylemlerin di?er mesaj vermek istedi?i AKP’yi destekleyen geni? halk y???nlar? ise sessizli?ini koruyor.  Güçlü lidere mutlak ba?l?l?k burada da kendini gösteriyor.  Geli?tirilecek tepki konusunda Liderden gelecek mesaj bekleniyor. “Sessiz Ço?unluk” olarak ifade edilen Türk Toplumun ekseriyetini olu?turan kesimlerin ise olaylar? izleyerek tepkisini her zaman oldu?u gibi sand?kta gösterece?i görülüyor.
Bu kapsamda eylemciler kelimenin hem mecaz, hem de gerçek anlam? ile ‘Gaza gelmi?lerdir.’ Elinde bira ?i?eleri ile görüntülenen ve ta?k?nl?k örnekleri sergileyerek kamu ve özel mallar? tahrip eden eylemcilerin toplumda olu?an bu alg?lar? Ak Parti oylar?n?n daha da artmas?n? sa?layacakt?r.
?u an bir seçim olacak olsa; daha önce Ak Parti’ye oy veren seçmenin bir k?sm?nda çe?itli sebeplerle olu?an karars?zl???n?n Ak Parti lehine de?i?ti?i görülecektir. Ortalama sa? seçmenin meydanlarda ki eylemcilerin profiline ve eylem tarzlar?na bak?nca Ak Partiye ili?kin rezervlerini bir kenara b?rakarak Recep Tayyip Erdo?an etraf?nda kenetleneceklerini  -bir ara?t?rmac?- olarak tahmin ediyorum.
Kamuyu ilgilendiren konularda toplum olarak ortaya bir eylem koymak önemli ve gereklidir. Böylesi toplumsal histeriye dönü?en sosyal patlamalarda meydanlar?n alaca?? ?ekli ve olaylar?n yönelimleri her türlü yönlendirmeye ve provokasyona aç?kt?r. Yetkili mercilerin itidali elden b?rakmayarak inisiyatif almalar? ve önleyici/yönlendirici kontrol mekanizmalar? olu?turmalar? son derece önemlidir.
?imdi olaylar?n dinmesini bekleyip seçim sonuçlar?nda olu?acak manzaraya ilerde tekrar göz atmak gerekecek.
Hilmi DA?DEM?R – Ara?t?rmac?

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: