Twitter Facebook Linkedin Youtube

ÇEÇEN KOMUTANLAR HEDEFTE!

Ve Putin yukar?da sayd???m suikastlarla beraber Çeçen komutanlar? da unutmad?. ?stanbul’a gelip yerle?en komutanlar, Ruslar?n aç?k hedefiydi. ?artlar?n de?i?mesi, ABD-?ngiltere’nin deste?ini çekmesiyle Çeçen komutanlar?n önemli bir k?sm? öldürüldü. Bu isimlerin en önemlilerinden biri gerçek bir dava adam? olan Medet Ünlü’ydü. E?er geçmi?te Ruslar?n aya??na basm?? ba?ka Çeçen komutan ya da direni?çiler varsa, nerede olurlarsa olsunlar bilin ki Ruslar onlar? da öldürmeye te?ebbüs edecektir.

*****

(Yeni?afak Gazetesi Yazar? Cem Küçük’ün 26 May?s tarihli “Hangisi tesadüf?” ba?l?kl? yaz?s?ndan al?nt?d?r. Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n?z: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/CemKucuk/hangisi-tesaduf/37866)

Hangisi tesadüf?

Rusya özelle?tirmeler ba?lay?p liberal Bat? blo?una entegre olmaya çal???rken ba?? bir yandan da Çeçenistan’la ciddi dertteydi. Harvard Üniversitesi üzerinden Rusya’ya yerle?en ABD, Çeçenlere her türlü deste?i veriyordu.

Putin iktidara gelince i?ler de?i?ti. Özelle?tirme s?ras?nda zengin olan ve solu?u özellikle ?ngiltere’de alan oligarklar efendilerine, yani ABD ve ?ngiltere’ye hizmet ediyorlard?. Putin neyin ne oldu?unu biliyordu. 2000’li y?llarda eski gücüne dönen ve bunu hissettiren Rusya için art?k intikam vaktiydi.

Putin gizli servisi harekete geçirdi. Eski ad?yla KGB, ?imdiki ad?yla FSB içinde özel birimler kuruldu. Putin’e ve St Peteresburg Rusyas? elitlerine göre Ruslara ihanet eden er ya da geç bunun bedelini ödemeliydi.

Önce ?ngiltere’ye yer etmi? ve önemli bir k?sm? MI6’ya çal??an zengin oligarklar ve eski istihbaratç?lara el at?ld?. Alexander Perepilichnyy, German Garbuntsov, Alexandr Litvinenko, Boris Bezerovsky ortadan kald?r?ld?. Mihail Hodorovski gibiler Sibirya’da sürgüne gönderildi.

Putin oligarklardan intikam? al?nca rotay? gazetecilere çevirdi. Son yirmi y?lda 349 Rus gazeteci öldürüldü. Bunlar?n bir k?sm? Rusya’n?n Çeçenistan politikas?n? ele?tiren isimlerdi. En ünlüsü sesi en çok ç?kan Anna Politkovskaya’yd?.

Ve Putin yukar?da sayd???m suikastlarla beraber Çeçen komutanlar? da unutmad?. ?stanbul’a gelip yerle?en komutanlar, Ruslar?n aç?k hedefiydi. ?artlar?n de?i?mesi, ABD-?ngiltere’nin deste?ini çekmesiyle Çeçen komutanlar?n önemli bir k?sm? öldürüldü. Bu isimlerin en önemlilerinden biri gerçek bir dava adam? olan Medet Ünlü’ydü. E?er geçmi?te Ruslar?n aya??na basm?? ba?ka Çeçen komutan ya da direni?çiler varsa, nerede olurlarsa olsunlar bilin ki Ruslar onlar? da öldürmeye te?ebbüs edecektir.

Cem Küçük

twitter.com/cemkucuk55

(Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n?z: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/CemKucuk/hangisi-tesaduf/37866)

——

Ankara’da geçti?imiz Çar?amba günü ak?am saatlerinde i?yerinde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu ya?am?n? yitiren Çeçenistan Fahri Konsolosu Medet Ünlü’ye Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ba?sa?l??? dileriz.

MEDET ÜNLÜ K?MD?R?

As?l ismi Medettullah olan Medet Ünlü, Rusya’n?n Çeçenistan’daki i?galine kar?? y?llarca mücadele etmi? Çeçen as?ll? Türk bir i?adamd?r. Mevcut Çeçenistan yönetiminin hedefindeki isimlerden biri olarak bilinen Ünlü, y?llard?r Çeçenistan’?n Türkiye Fahri Konsolosuydu.
Ünlü Türkiye’ye gelen Çeçenlere yard?m ediyordu. Ünlü, en son geçen ay, ABD’deki Boston Maratonu’nda ya?anan bombal? sald?r?larla ilgili bir Türk televizyonunda programa kat?lm??, bombal? sald?r? olay?n?n kurmaca oldu?unu, Çeçen halk?n?n terörizmle ba?da?t?r?lmak istendi?ini, bombal? olay?n zanl?lar? 2 Çeçen karde?in ise kurban olarak seçildiklerini iddia etmi?ti.

(Kaynak: http://www.yazete.com/gundem/medet-unluye-son-veda-621838.html)

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: