Twitter Facebook Linkedin Youtube

MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE

Kemal YILMAZ

Kemal YILMAZ

“E?itim” millet olarak içinde bulundu?umuz sorunlar? çözebilmemiz için öncelikli olarak ele al?nmas? gereken bir politika alan?d?r.  Bilindi?i üzere her ürünün belli bir hammaddesi vard?r. O hammadde al?n?r, i?lenir ve kar??m?za bir ürün olarak ç?kar.  ??te e?itimin hammaddesi de insand?r. ?nsan bir milletin en küçük yap? ta??d?r. Bundan dolay? hammaddesi insan olan “e?itim” bir ülke için ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda en büyük etkiye sahiptir.

Bugün refah seviyesi yüksek ülkelere bakt???m?zda bu ülkelerde e?itim sorununun bulunmad???; bu konunun uzun y?llar önce sorun olmaktan ç?kt???n? görüyoruz. Bir ülkede e?itim kalitesinin yüksek olmas?, her anlamda yeti?mi? insan gücünün o ülkenin küreselle?mi? bir dünyada hak etti?i noktaya gelmesinde büyük bir role sahiptir. Bu ve buna benzer nedenlerden dolay? e?itimde yap? ta?? görevini gören “okullar” stratejik bir öneme sahiptir.

Türk Milli E?itim sistemini analiz etti?imizde kendinizi bir sorun yuma??n?n tam ortas?nda bulabilirsiniz. Yaln?z bu sorun yuma?? toplumun bir kesimini de?il; aksine her yurtta?? ilgilendirmektedir.

Milli E?itimle ilgili en temel sorun yetkin bir e?itim plan?n?n olmamas?d?r. ?imdi baz?lar? “Milli E?itim Bakanl???n?n uzun vadeli stratejik plan? var” diyebilir ancak haz?rlanan planlar?n uygulamaya ne kadar yans?d??? tart???labilir. Çarp?c? bir örnek verecek olursak, Milli E?itim bakanl??? bünyesinde 92 y?lda tam 75 bakan görev yapm??t?r. Yani her milli e?itim bakan? ortalama 1 y?l 2 ay kadar görev yapm??t?r. Bu da geçen yüzy?lda milli e?itimimizin istikrarl? bir e?itim politikas?na kavu?amamas?na neden olmu?tur.

?u an okullar?m?zda uygulad???m?z müfredat, e?itim-ö?retimin daha çok ö?renci-merkezli olarak yap?lmas?n?, ö?rencinin aktif olarak derse kat?l?m?n?n sa?lanmas?n? öngörmektedir. Bu sisteme göre, ö?retmen sadece bilgiye ula?mada rehberlik eden konumundad?r. Ö?rencilerin bilgiye nas?l ula?abilece?ini, neyi nas?l ö?renece?ini ve neleri üretebilece?ini fark edebilmelerini sa?lar. Bunun sa?lanabilmesi için, her ö?retmen uzman oldu?u alanla ilgili müfredata hâkim olmal?d?r. Ö?retmenler uygulad?klar? yöntem, teknik ve stratejiler aç?s?ndan, devaml? kendilerini güncellemelidirler. Günümüzün gerektirdi?i teknolojik donan?ma sahip olmal? ve bunlar? etkin ?ekilde s?n?flarda kullanabilmelidirler. Tabi bununla ilgili olarak baz? noktalara dikkat etmek gerekir.

?lk olarak, ö?retmenlerin yeni sistemi ve müfredat? henüz yeterince kavray?p benimseyememi? olmalar? söz konusudur. Hala pek çok ö?retmenimiz, okullarda uygulanan müfredat?n s?n?f ortam?nda ö?rencilere uygulaman?n zorlu?unu ifade etmektedirler. Uygulamada ortaya ç?kan s?k?nt?lar?n ço?u, ö?renciler kaynakl? de?il, daha çok ö?retmenlerin ö?retim al??kanl?klar?n? terk etmek istememelerinden dolay? ortaya ç?kmaktad?r. Tabi bu konuyla ilgili Bakanl??a büyük görevler dü?mektedir. Özellikle yap?lacak olan hizmet içi e?itimlerle bu yeni sistem ö?retmenlere en iyi ?ekilde anlat?lmal?d?r.

?kinci olarak ise, özellikle devlet okullar?nda s?n?f mevcutlar?n?n fazla olmas? ö?renci merkezli bir e?itim sisteminin uygulamas?n? neredeyse imkâns?z hale getirmesidir. Ö?retmenlerin, mevcudu fazla olan s?n?flarda ö?renciyi tan?ma süreci uzun sürmektedir. Ö?renci merkezli e?itim sisteminde ö?renciye daha fazla söz hakk? verilmeli ve kendisini daha çok ifade edebilece?i bir çal??ma ortam? haz?rlanmal?d?r. Ancak kalabal?k s?n?flarda bu mümkün de?ildir. Hele 4+4+4 e?itim sisteminin uyguland??? bu e?itim ö?retim döneminde belli semt ve yörelerde s?n?f mevcutlar? tahminlerin üzerinde bir art?? göstermektedir. Bu durum s?n?fta uygulanan e?itim-ö?retimi olumsuz yönde etkilemektedir.

Ezbere Dayal? S?nav Sistemi! SBS, LYS ve YGS

Milli E?itim sisteminde ya?an?lan s?k?nt?lar?n belki de en büyü?ü k?sa zaman aral?klar?yla de?i?tirilen s?nav sistemleri olsa gerek. Maalesef ülkemiz bu anlamda da s?n?fta kalm?? durumda. Çocuklar?m?z? daha ilkokul be?inci s?n?ftayken yar?? at? misali yar??t?rmaya ba?l?yoruz. Bu ko?u?turmaca içinde evlad?m?z?n bir “çocuk” oldu?unu, saf ve temiz dünyas?n? her y?l?n sonunda girdi?i s?navlar d???nda farkl? aktivitelerle de doldurmas? gerekti?i gerçe?ini unutuyoruz.

Öteden beri e?itim sistemimizde ö?retme-ö?renme süreci, ezbere dayal? bir yap?dad?r. Ö?retilenlerin hayata yönelik pratik unsurlar bar?nd?rmamas? ö?rencilerin problem çözme becerilerinin geli?mesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum, ö?rencinin sistemden mezun olduktan sonra çözüm üretme ve sorumluluk üstlenme problemlerine neden olmaktad?r.

Yeni uygulamalar?n önündeki di?er bir engel ise, SBS, LYS ve YGS gibi s?navlard?r. Uygulanan müfredat ile ö?rencilerin elde etmesi beklenen kazan?m ve davran??lar, s?navlarda sorulan sorularla örtü?memekte ve ö?retmenler uygulanan müfredata ra?men, hala ö?rencileri s?navlara haz?rlamak zorunda olduklar?ndan bir bocalama ya?amaktad?rlar. Bir yanda ö?rencilerin pratik yaparak ö?renmesini, bilgiyi ara?t?rarak, ona ula?mas?n? öngören bir sistem, di?er yanda ise hala ö?rencileri ezbercili?e iten bir s?nav sistemi bulunmaktad?r. Ö?retmen ve ö?rencilerin ba?ar?s? da ö?rencilerin kendilerine verilen k?sa süre zarf?nda s?navda do?ru cevaplad?klar? soru say?s?na ba?l? oldu?undan ö?retmen ve ö?renciler hayata haz?rlanma yerine haliyle s?navlara haz?rlanmay? tercih etmektedirler. Bu s?nav anlay???ndan dolay? çocuklar?m?z okulla beraber bir de özel dershanelere devam etmek durumunda kalmaktad?r.

Özel dershaneler meselesi gerek yaz?l? gerekse görsel medyada günlerce tart???ld?. Konuyla ilgili nihai bir karar al?nm?? de?il; ancak konuya yanl?? aç?dan yakla??rsak yanl?? te?his koymu? oluruz. Öncelikle de?i?mesi gereken ezberci sistemin kendisi iken günah keçisi olarak özel dershaneleri görmek do?ru de?ildir. Dershaneler asl?nda çarp?k sistemin zorunlu olarak ortaya ç?kartt??? kurumlard?r. E?er politika üretmek ad?na bu özel kurumlar? bir gecede kapatma yoluna gidersek milyonlarca ö?renci ve veliyi de ma?dur etmi? oluruz. Özel dershaneler meselesi ülkemiz için düzeltilmesi gereken bir sorunsa sorunun kayna??n? do?ru te?his etmek gerekir. Bu meselede düzeltilmesi gereken ö?rencilere uygulanan müfredat ile orta ö?retimde ve üniversiteye giri?te uygulanan s?nav sistemidir. Bu iki konu düzeltildi?inde dershaneler meselesi kendili?inden ortadan kalkacakt?r.

Yazar?n di?er yaz?lar? için t?klay?n?z.

Yorumlar (1)

  1. hüseyin savran dedi ki:

    bilgiye dayalı eğitim.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: