Twitter Facebook Linkedin Youtube

SU İLE İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ

Mustafa ÇET?N

Mustafa ÇET?N

?nsan vücudunun yakla??k %70’i sudan müte?ekkil oldu?u için, suyun insan vücudu için önemine dair pek çok ara?t?rma yap?lmaktad?r. Bu ara?t?rmalardan biri de; iki bardaktan birine iyi ?eyler f?s?ldand???nda suyun molekül yap?s?n?n düzenli oldu?u ve di?er su barda??na da kötü ?eyler söylendi?inde o su barda??ndaki suyun molekül yap?s?n?n de?i?ti?i ve karmakar???k bir hal ald???na yöneliktir. ?nsan vücudundaki suyun da bu deneydeki gibi etkile?im geçirdi?ini dü?ündü?ümüzde, insan için suyun önemi daha belirginle?iyor.

Bu çal??ma, insan vücudunun neden suya ihtiyaç duydu?u ile ilgili. ?ranl? hekim Batmanghelidj’e göre; bütün hastal?klar?n esas?, vücudun susuz kalmas?ndan kaynaklan?yor. Suyun niçin tabiat?n en basit, en etkili, en güvenli ve en “yan etkisiz” mucizevî ilac? oldu?unu ö?renmek için “SU-Hasta De?il Susuzsunuz” adl? kitab?n okunmas? gerekiyor. Kitapta konuyla ilgili oldukça orijinal ve dikkate al?nmas? gereken tespitler var.

Yaln?zca can?m?z istedi?i zaman su içeriz. Öte yandan, ay?n milimetrik birtak?m hareketlerinin dünyam?zdaki suyu etkiledi?ini, böylelikle denizlerin yükseldi?ini ve alçald???n? co?rafya kitaplar?ndan da biliriz. Durum böyleyken, yani insano?lunun vücudunun da yakla??k üçte ikisi sudan olu?uyor iken, vücudumuzdaki su seviyelerinin ne âlemde oldu?unu akl?m?za bile getirmeyiz. ?çinde bulundu?umuz toplumun yeme içme al??kanl?klar?n?n bir eseri olarak edindi?imiz su içme al??kanl???, bütün hayat?m?za egemen olur. Oysa ?ranl? hekim Batmanghelidj, “SU / Hasta De?il Susuzsunuz” adl? kitab?nda, suyla ilgili hiç de bu kadar basit dü?ünmüyor. Bütün hastal?klar?n biricik sebebinin, vücudun susuz kalmas? olgusuna dayand???n? öne sürüyor. Bu iddias?n?, “binlerce su deneyimi” ile de aç?kça ortaya koyuyor.

Kitab?n önsözündeki ?u ifadeler de oldukça iddial?:

su kitap“Bu kitapta, birçok ciddi hastal???n tedavi sebebi olan kronik gizli dehidrasyonun (susuzlu?un) fizyolojik etkisi ve metabolik komplikasyonlar?ndan söz edece?im. Bugün, bunun ça?da? t?bb?n en büyük geli?mesi oldu?unu inananlar var. Ça??m?z?n baz? sa?l?k sorunlar?ndan söz eden bu basit sunum, bütün dünyada bilim ve mant??a dayal? t?bba geçi? için bir rehber olacakt?r. Elinizdeki kitap, toplumun ivedi çözüm isteyen sorunlar? için yaz?lm??t?r. Özellikle 15 milyon ast?ml? çocu?un ailesinin bu hastal???n sebebini ve çocuklar?n hayatlar?n? kurtarabilecek basit ve ucuz tedavi yöntemini ö?renmesi çok önemlidir.”

Yazara göre vücudumuz tam 46 sebeple suya ihtiyaç duyuyor.

1- Hiçbir ?ey susuz ya?ayamaz.
2- Göreceli su yetersizli?i vücudun baz? fonksiyonlar?n? önce bast?r?r, sonra öldürür.
3- Su, temel enerji kayna??d?r, vücudun “nakit ak?m?d?r.”
4- Su, vücudun her hücresinde elektriksel ve manyetik enerji üretir, bize ya?ama gücü verir.
5- Hücre yap?s?ndaki maddeleri birbirine ba?layan bir yap??t?r?c?d?r.
6- DNA hasar?n? önler ve onar?m mekanizmalar?n?n daha iyi çal??mas?na yard?mc? olur, böylece üretilen anormal DNA say?s? azal?r.
7- Ba????kl?k sisteminin (bütün mekanizmalar?n?n) merkezi olan kemik ili?inde, bu sistemi kanser de dahil olmak üzere, çe?itli hastal?klara kar?? güçlendirir.
8- Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin temel çözücüsüdür. Vücutta besinleri küçük parçalara ay?r?r, sindirimlerinde ve son metobolik a?amalar?nda görev yapar.
9- Besinlere enerji verir ve parçalanan besinler sindirim s?ras?nda bu enerjiyi vücuda aktar?r. Susuz yenen yeme?in vücut için hiçbir enerji de?eri yoktur.
10- Su, besinlerdeki gerekli ö?elerin emilimini art?r?r.
11- Bütün ö?elerin vücuda ta??nmas?na yard?mc? olur.
12- Akci?erlerde oksijen toplayan k?rm?z? kan hücrelerinin çal??ma verimini art?r?r.
13- Hücreye ula?an su, o hücreye oksijen verir ve at?k gazlar? vücuttan at?lmalar? için akci?erlere ta??r.
14- Vücudun çe?itli bölgelerinden zehirli at?klar? toplar ve at?lmalar? için karaci?ere veya böbreklere ta??r.
15- Eklem bo?luklar?ndaki temel ya?lay?c? maddedir, artrit ve s?rt a?r?lar?n?n olu?umunun önlenmesinde yard?mc? olur.
16- Omurgadaki diskleri “?ok emici su yast?klar?” na dönü?türür.
17- Ba??rsaklar? en iyi çal??t?ran ya?lay?c? maddedir, kab?zl??? önler.
18- Kalp krizi ve felce kar?? koruyucudur.
19- Kalp ve beyin damarlar?nda p?ht?la?may? önler.
20- Vücudun so?utma (terleme) ve ?s?tma (elektrik) sistemleri için vazgeçilmezdir.
21- Dü?ünme ba?ta olmak üzere, bütün beyin fonksiyonlar? için bize güç ve elektriksel enerji verir.
22- Serotonin ve di?er nörotransmitterlerin (sinir ileticileri) üretimi için vazgeçilmezdir.
23- Melatonin de dâhil olmak üzere, beyinde üretilen bütün hormonlar?n yap?m? için gereklidir.
24- Çocuklarda ve yeti?kinlerde dikkat yetersizli?i sorununa çözüm getirir.
25- Çal??ma verimini art?r?r ve dikkat aral???n? büyütür.
26- Su, dünyadaki di?er bütün içeceklerden daha kolay bulunabilir ve hiçbir yan etkisi yoktur.
27- Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yard?mc? olur.
28- Uykuyu düzenler.
29- Yorgunlu?un giderilmesine yard?mc? olur ve bize gençli?in enerjisini verir.
30- Cildi yumu?at?r ve ya?l?l?k belirtilerinin azalmas?na yard?mc? olur.
31- Gözlere canl?l?k ve parlakl?k verir.
32- Glokomdan korunmam?za yard?m eder.
33- Kemik ili?inde kan üretim sistemlerini düzenler, lösemi ve lenfoma olu?umunun önlenmesine yard?mc? olur.
34- Vücutta enfeksiyon ve kanser hücrelerinin geli?ti?i bölgelerde ba????kl?k sistemini güçlendirmek için çok gereklidir.
35- Kan? suland?r?r ve dola??m s?ras?nda p?ht?la?mas?n? önler.
36- Kad?nlarda, adet öncesi a?r?y? ve ate? basmas?n? hafifletir.
37- Kalp at???yla birlikte kan? suland?r?p dalgaland?rarak dola??mdaki kat? maddelerin dibe çökmesini engeller.
38- ?nsan vücudunda dehidrasyon (susuz kalma) s?ras?nda kullan?labilecek bir su deposu yoktur. Bu yüzden gün boyunca düzenli olarak su içmemiz gerekir.
39- Dehidrasyon cinsellik hormonunun üretimine engel olur, bu iktidars?zl?k ve libido kayb?n?n ba?l?ca sebeplerinden biridir.
40- Su içti?iniz zaman susuzluk ve açl?k duygular?n? ay?rt edebilirsiniz.
41- Kilo vermenin en iyi yolu su içmektir. Düzenli aral?klarla su için ve s?k? bir rejim yapmadan zay?flay?n. Ac?kt???n?z zaman a??r? yememeli, ama susad???n?zda suyunuzu içmelisiniz.
42- Dehidrasyon ( susuz kalma), doku bo?luklar?, eklemler, böbrekler, karaci?er, beyin ve deride zehirli çökeltilerin birikmesine yol açar. Su bunlar? temizler.
43- Su, gebelikte sabah bulant?lar?n? azalt?r.
44- Zihin ve vücut fonksiyonlar?n? bütünle?tirir. Karar verme ve hedefleri belirleme yetene?ini art?r?r.
45- Ya?l?l?kta haf?za kayb?n?n önlenmesine yard?mc? olur. Alzheimer, multipl skleroz, Parkinson ve Lou Gehring hastal?klar?n?n riskini azalt?r.
46- Kafein, alkol ve baz? ilaçlara duyulan ba??ml?l???n giderilmesine yard?mc? olur. Bu kitab? ilk okudu?undan bu yana art?k “bol sulu bir hayat süren” kitap editörü de ?srarla bu kitab? tavsiye etmektedir: Çünkü vücudunuzu, y?llard?r, bir “at?k ilaç deposu” haline getirmekten bir an evvel kurtarman?z gerekiyor…
Bütün bu faydalar?ndan dolay?, bir an önce suya gereken önemi vererek, vücudunuzu y?llard?r bir “at?k ilaç deposu” haline getirmekten kurtarman?z gerekiyor…

“Su -Hasta De?il Susuzsunuz” kitab?nda, vücutta yeterli su olmamas?n?n, ast?m, alerji, hipertansiyon, fazla kilolar ve depresyon gibi birçok rahats?zl???n temelinde yatan neden oldu?una dair yeni bir bulu? anlat?lmaktad?r. Bunun yan?nda, yazar?n 20 y?ll?k ara?t?rmalar? neticesinde birçok hastal???n su ile tedavi edilebilece?inin tespit edildi?i savunulmaktad?r. Yazara göre örne?in; erken ya?lanman?n nas?l önlenebilece?ini, mide ek?imesi, s?rt ve bel a?r?lar?, artrit, kolit a?r?s?, anjinal a?r?, migren gibi a?r?lar?n yok edilmesini, ast?m?n k?sa sürede do?al yolla ve kal?c? olarak iyile?tirilmesini (2), idrar söktürücü veya ba?ka ilaçlar kullanmadan hipertansiyonu iyile?tirmeyi ve kendinize eziyet etmeden do?al olarak kilo vermeyi ö?renebilirsiniz. E?er merak ettiyseniz, kitap özetine, internetten ula?mak da mümkündür (3).

Su hakk?nda yay?nlanan kitaplar?n en dikkat çekenlerinden biri de, Polat (2009) taraf?ndan ne?redilen “Bir Damla Su” kitab?d?r. Bu kitab?n dijital haline, ak?ll? cihaz?n?z ya da bilgisayar?n?zdan da ula?abilirsiniz. Bu kitapta da; suyun insan sa?l??? aç?s?ndan faydas?n?n yan?nda, suyun özellikleri hakk?nda bilgi verilmektedir. Ayr?ca suyun tarihteki ve mitlerdeki yerinden bahsedilmekte ve suyun kültürel özellikleri hakk?nda kapsaml? bilgiler sunulmaktad?r.

Sonuç olarak; “daha sa?l?kl? bir vücut için; SU ?Ç?N” diyor ve herkese sa?l?kl? günler diliyorum.

.

Mustafa ÇET?N

Yazar?n di?er yaz?lar? için t?klay?n?z.

Kaynaklar
1- Batmanghelidj, Dr.F., 2007, Su – Hasta De?il Susuzsunuz, Orjinal isim: Water: For Health, for Healing, for Life You’re Not Sick, You’re Thirsty, Klan Yay?nlar?, 224 s., ?stanbul.
2-  http://www.cemalborandag.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5297
3- http://zekaevrenveinsan.wordpress.com/beslenme-uyku-saglik/su-hasta-degil-susuzsunuz-dr-f-batmanghelidj-dan-ozet/
4- Polat, A., 2009, Bir Damla Su, A4 Ofset Matbac?l?k, ?stanbul; http://www.hazar.gen.tr/download/bir-damla-su-tr.pdf

Mustafa Çetin Hakkında

Mustafa ÇETİN: (Ankara) Balıkesir (Sındırgı) doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Orman Mühendisi ve aynı üniversitede Yüksek Lisansı bitirerek Orman Yüksek Mühendisi unvanını almıştır. “Doğa Hakkında Bir şeyler” temasını işleyen www.cetinadam.com ve Sındırgı hakkında popüler kültür sayfası www.sindirgida.com web sayfalarının editörlüğünü yürütmektedir. ‘Hatıraları, Tarihi, Kültürü ve Tabiatıyla Sındırgı’ hakkında bir kitap çalışması vardır.

BENZER İÇERİKLER

Yorum Ekleyebilirsiniz