Twitter Facebook Linkedin Youtube

FİLİSTİN VE MISIR’DA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE İLİŞKİN PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi – SASAM taraf?ndan düzenlenmekte olan “?slam Dünyas?nda Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri Paneller Serisi”nin ikincisi, “Filistin ve M?s?r’da Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri” konulu panel, Filistinli Ara?t?rmac? Yazar Moin NA?M ve Ara?t?rmac? Yazar Mehtap TORUNTAY’?n sunumlar?yla HAK-?? Konferans Salonunda gerçekle?tirildi.

IMG_1049
Panelin ba?lang?c?nda, ?HH Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa S?NAN ve HAK-?? Konfederasyonu Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa TORUNTAY, kat?l?mc?lara k?sa birer selamlama konu?mas? yapt?lar. SASAM Ba?kan? Süleyman ERDEM’in aç?l?? konu?mas? ile ba?layan panel, SASAM Uluslararas? ?li?kiler Masas? Koordinatörü Cesurhan TA?’?n moderatörlü?ünde devam etti.


M?s?r’da ya?anan insan haklar? ihlalleri, Ortado?u co?rafyas?n? ve bu co?rafyadaki geli?meleri yak?ndan takip eden Ara?t?rmac? Yazar Mehtap TORUNTAY taraf?ndan anlat?ld?. Say?n TORUNTAY; M?s?r’da Mübarek rejiminin yolsuzluk, yoksulluk, bask?, haks?zl?k ve adaletsizlik rejimi oldu?u için M?s?r halk?n?n ayakland???n?, me?hur Tahrir Meydan? direni?i ile 25 ?ubat 2011 tarihinde Hüsnü Mübarek devrinin sona erdirdi?ini, daha sonra yap?lan demokratik seçimler ile ?hvan-? Müsliminin aday? Muhammed Mursi’nin ilk seçilmi? cumhurba?kan? olarak göreve geldi?ini belirterek ?unlar? ifade etti: “M?s?r’da ilk defa demokratik seçimle i?ba??na gelen Cumhurba?kan? Muhammed Mursi, ilk olarak sivil bir anayasa haz?rlama çal??malar?na ba?lad?. Halk?n? öne ç?karan, halk?n mutlulu?u ve refah?n? esas alan çal??malar? vard?. Ancak bir tak?m iç ve d?? güçler, daha görev süresi bir y?l bile olmadan onu bir darbe ile görevden uzakla?t?rd?lar. Ona destek veren M?s?r halk?, darbeye direndi ve Mursi’nin yan?nda yer ald?. Rabiatül Adeviyye meydan?nda toplanarak toplu direni? ve destek eylemleri yapt?lar. Bu eylemler tamamen bar??ç?ld?. Hiç bir ta?k?nl?k yap?lmad?. Fakat güvenlik güçleri ve Baltac?lar denen çapulcular, halk?n üzerine ate? açt?lar ve katliam yapt?lar. Bu bask? ve katliamlardan y?lmayan ve eyleme devam eden halk? daha çok bask?layabilmek için, 528 masum insan için idam cezas? verdiler. ?ddia edilen suçlar ile hiçbir ili?kisi olmayan bu insanlar?n savunma haklar? gibi en temel insan haklar? bile gözetilmedi. Avukatlar? ile görü?türülmedi. Yak?nlar? ile ileti?im kurmalar?na izin verilmedi. Tecrit edildiler. Hamile kad?nlara bile kelepçe takarak do?um yapt?rd?lar. Yarg?lamalar adil ve tarafs?z de?il. ??kence ve zorla, suç isnatlar? ikrar ettirilmeye çal???l?yor.”

filistin_zafer
Filistin’de ya?anan insan haklar? ihlalleri ise; Gazze do?umlu olan ve Türkiye’de e?itim hayat?n? tamamlayan Ara?t?rmac? Yazar Moin NA?M taraf?ndan ayr?nt?l? bir sunum e?li?inde anlat?ld?. ?srail’in bizzat kendisinin kurulma sürecinin insan haklar? ihlali oldu?unu dile getiren Moin Naim: “?srail i?gal devleti daha kurulurken, Filistinlilerin topraklar?n? gasp ederek en temel insan haklar?ndan olan mülkiyet hakk?n? ihlal etti. Osmanl? devletinin bölgeden çekilmesi ile hâkimiyet ?ngiltere’ye geçti. ?ngiltere de bölgeden çekilirken kendi silahlar?n? Yahudi yerle?imcilere verdi. Onlar da bu silahlar ile Filistinlileri öldürmeye, evlerinden yurtlar?ndan kovmaya ba?lad?lar. 1948 y?l?na kadar Filistin topraklar?nda belirli bir ço?unlu?u yakalad?ktan sonra ?srail Devletini ilan ederek yay?lmaya ve geni?lemeye devam ettiler. BM taraf?ndan ?srail aleyhine 38 karar ç?kar?ld?. Ancak hiç birisi uygulanamad?. ?srail, BM kararlar?n? tan?m?yor. Bask? ve zulümlerine devam ediyor. Toplu cezaland?rmalardan tutun da, fosfor bombalar? ile yakmaya kadar türlü türlü i?kence yöntemleri ile Filistinlileri yok etmeye devam ediyor. Nazilerin Yahudilere yapt?klar? i?kencelerin intikam?n? Filistinlilerden al?yorlarm?? gibi bir hisse kap?l?yorum. ?srail’e kar?? ?slam âleminden en etkili tepki Türkiye’den geldi. Davos’taki “one minute” ç?k??? ve Mavi Marmara, ?srail’i uluslararas? arenada çok zora soktu” dedi.


Sunumlar?n?n ard?ndan kat?l?mc?lar?n sorular? ve de?erlendirmeleri al?narak panelistler taraf?ndan yan?tland?. Aile foto?raf?n?n çekilmesi ile panel sona erdi. Panelin videosu, a?a??da yer almaktad?r.

Panelden Kareler:

DSCN9425 DSCN9428 DSCN9430

IMG_1025 IMG_1029 IMG_1038 IMG_1065

 

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

BENZER İÇERİKLER

Yorum Ekleyebilirsiniz